UBMTTQVN TỈNH LÀM TỐT CÔNG TÁC, TUYÊN TRUYỀN PHÁP LỆNH 34 VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thứ bảy - 26/09/2020 11:11 388 0
Trong 8 tháng đầu năm, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020, UBMTTQVN tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Chủ tịch, các PCT UBMTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị UB. MTTQVN   lần thứ V, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Chủ tịch, các PCT UBMTTQVN tỉnh chủ trì Hội nghị UB. MTTQVN lần thứ V, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Trong đó, Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật mới có liên quan quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan UBMTTQVN tỉnh với hơn 300 tin, bài được phản ánh và hơn 80.000 lượt người truy. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì thực hiện chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc” phát trên sóng của Đài Truyền hình tỉnh mỗi tháng 01 kỳ vào tối thứ ba của tuần thứ nhất trong tháng. Trong công tác triển khai tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về phòng, chống đại dịch bệnh Covid-19, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống, công tác thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua việc thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được một số kết quả, cụ thể:

Đối với nội dung công khai để nhân dân biết: Hầu hết các địa phương đã thực hiện việc công khai cho nhân dân biết những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; việc đầu tư xây dựng các chương trình dự án; việc thu - chi, quản lý sử dụng các loại quỹ, việc thu các loại phí, lệ phí, công tác cải cách thủ tục hành chính; qua đó giúp cho nhân dân nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; đồng thời, tích cực tham gia giám sát trong tổ chức thực hiện. Hình thức công khai được thực hiện đa dạng, phong phú như: công bố rộng rãi đến các khu dân cư thông qua hệ thống truyền thanh; in ấn cấp phát tài liệu tuyên truyền; hội nghị họp dân, tiếp xúc cử tri để thông báo trực tiếp cho nhân dân; niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn và các điểm tập trung dân cư về các thông tin bản đồ quy hoạch, các khoản đóng góp.

Đối với nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp: Các địa phương đã có nhiều cố gắng trong thực hiện mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã và khu dân cư do dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí; đồng thời tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Mặt trận TQVN các cấp tiếp tục thực hiện tốt nội dung phát huy dân chủ gắn với vận động nhân dân đoàn kết tham gia thực hiện các phong trào của địa phương và đã đạt được một số kết quả điển hình như: phối hợp tổ chức vận động xây dựng  “Quỹ vì người nghèo” 8 tháng đầu năm được 25 tỷ 902 triệu đồng trong đó, cấp tỉnh vận động được trên 22 tỷ đồng; cấp huyện vận động được 3 tỷ 902 triệu đồng. UBMTTQVN các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã hỗ trợ xây dựng 380 căn, trong đó 161 căn nhà Đại đoàn kết của tỉnh phân bổ về các địa phương thực hiện, 219 căn do các địa phương tự vận động, sửa chữa 240 căn, nguồn của cấp tỉnh sửa 180 căn, địa phương sửa 60 căn, 4 giếng nước, bên cạnh đó đã vận động nhiều phần quà có giá trị để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ được đón tết vui vẻ và hạnh phúc.  MTTQVN và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp trên 02 tỷ đồng và 4.877 ngày công lao động, hiến 16.063 m2 đất để làm đường, xây dựng cầu, cống các loại. Ngoài ra, vận động nhân dân đóng góp ngày công để sửa chữa nhà văn hóa khu phố, kéo đường điện thắp sáng cho nhân dân, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp gần 3 tỷ 530 triệu đồng để láng nhựa và sửa chữa tuyến đường với tổng chiều dài trên 10 km đường giao thông liên thôn; vệ sinh, phát quang bụi rậm được 35 km đường; vận động nhân dân đóng góp 92,3 triệu đồng để tu sửa cho nhà văn hóa.

Đối với nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định: Được tổ chức với những hình thức nội dung như: lấy ý kiến của nhân dân tham gia bàn bạc, đóng góp những chương trình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình dự án; đóng góp sửa chữa, bổ sung và biểu quyết vào dự thảo Hương ước, quy ước của thôn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải cơ sở.  MTTQVN các cấp chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản dự thảo luật, pháp lệnh, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân; các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh được 232 đợt góp ý với 282 lượt văn bản trong đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp tham gia góp ý đối với 21 lượt văn bản; góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; tham gia phối hợp tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đối với nội dung nhân dân giám sát: Được thực hiện thông qua các hoạt động của Ủy ban MTTQVN, các tổ chức Chính trị - xã hội, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; nhân dân thực hiện quyền giám sát tập trung các nội dung như: giám sát hoạt động của HĐND - UBND; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND; việc cải cách thủ tục hành chính; việc quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp trong nhân dân; công tác bình xét hộ nghèo; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo được thực hiện hiệu quả, cụ thể: Trong 8 tháng đầu năm, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 576 cuộc giám sát với 602 vụ việc trong đó có 512 vụ việc đã được giải quyết còn 90 vụ việc đang giải quyết. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được được 543 cuộc với 558 công trình, đã xử lý 526 vụ việc, có 29 công trình, dự án đang tiếp tục giám sát; trong quá trình giám sát, khi phát hiện có dấu hiện sai phạm trong quá trình thực hiện, các Ban đều có văn bản kiến nghị trực tiếp chủ đầu tư, đơn vị thị công hoặc kiến kiến nghị các ngành chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Nguồn tin: Tấn Nhu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay787
  • Tháng hiện tại4,707
  • Tổng lượt truy cập433,751
HCM
Biển đảo VN
Văn bản mới

TL 01/2021

TÀI LIỆU HOI NGHỊ GIAO BAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

lượt xem: 258 | lượt tải:77

Công văn số 82-CV/BDVTU

Công văn cung cấp số điện thoại sử dụng Zalo ngành dân vận

lượt xem: 430 | lượt tải:129

TM

TM hội nghị tổng kết BCĐ CT TG tỉnh

lượt xem: 760 | lượt tải:123

Công văn 112-CV/TU

V/v tô chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận nhiem ky dai doi XII cua Đảng

lượt xem: 693 | lượt tải:134

00-TM

thư mời họp xét thi đua cuối năm 2020

lượt xem: 409 | lượt tải:307
Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây