BÌNH PHƯỚC: CHUYỂN BIẾN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290 – QĐ/TW

Thứ bảy - 16/01/2021 04:47 386 0
Qua 10 năm thực hiện Thực hiện Quyết định 290 - QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Bình Phước đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác dân vận; tăng cường mối quan hệ, sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận…
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Thị Hằng chụp hình lưu niệm với cán bộ Dân vận nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Thị Hằng chụp hình lưu niệm với cán bộ Dân vận nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định 290 - QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cụ thể hóa và ban hành Quyết định số 1238-QĐ/TU ngày 5/5/2010 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành. Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các huyện, thị tổ chức quán triệt, triển khai cho các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thị, trưởng các ban, ngành, đoàn thể; bí thư các chi, đảng bộ và đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa quy chế của Tỉnh ủy cho phù hợp điều kiện thực tế. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 111 Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã ban hành quy chế công tác dân vận. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các đảng đoàn MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã ban hành quy chế, kế hoạch thực hiện Quyết định 1238 -QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Cùng với việc ban hành các văn bản triển khai Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm, chú ý phân công cán bộ lãnh đạo và cán bộ giúp việc theo dõi công tác dân vận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phụ trách công tác Dân vận của Đảng, đoàn thể; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác dân vận chính quyền. 11/11 huyện, thị xã, thành phố phân công đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố  phụ trách công tác dân vận chính quyền. Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; các doanh nghiệp phân công Phó giám đốc phụ trách công tác dân vận. Đối với cấp xã, 97 xã, phường, thị trấn, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy làm Trưởng khối vận, 14 đồng chí Chủ tịch UBMTTQ xã phụ trách trưởng khối vận, 111 xã, phường thị trấn trong tỉnh phân công đồng chí Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác dân vận chính quyền.

Các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với việc xây dựng Đảng, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị; thông qua công tác dân vận, giáo dục cán bộ, đảng viên, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng. Xác định nhiệm vụ củng cố hệ thống chính trị cơ sở là nhiệm vụ then chốt, các cấp ủy đảng đã tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị, kiện toàn thay đổi, bổ sung các Ban chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị cơ sở, BCĐ thực hiện QCDC, Khối Dân vận cơ sở. Từ năm 2011 đến nay, thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về xây dựng, thành lập tổ dân vận thôn, ấp, khu phố; Đề án 999 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII“Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đến nay việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy và phân công phụ trách Khối dân vận xã, phường, thị trấn, Tổ dân vận thôn, ấp, khu phố đã được sắp xếp đi vào hoạt động ổn định.

HĐND các cấp: đã kịp thời thể chế hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nội dung công tác dân vận, công tác vận động quần chúng vào nghị quyết hàng năm để triển khai thực hiện trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt việc lấy ý kiến của Mặt trật Tổ quốc, các thành viên và các tầng lớp nhân dân về các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến lợi ích quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND, các vị đại biểu HĐND các cấp nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri để tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các ban của HĐND và đại biểu HĐND đã làm tốt công tác giám sát các hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật; giám sát về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Đồng thời, HĐND các cấp đã làm tốt công tác đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. 

UBND các cấp: đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thời nhắc nhở, có biện pháp xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân khi đến giải quyết công việc; duy trì lịch tiếp công dân để kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát theo chức năng, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. UBND tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT- XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị ”về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2013- 2015. Năm 2017 ký kết Chương trình phối hợp số 22-CTr/BCSĐUBND-BDVTU ngày 17/4/2017 giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2017- 2021. Hàng năm, phối hợp tổ chức tập huấn công tác dân vận chính quyền cho cán bộ chính quyền các cấp; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là “Dân vận khéo” trong tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính liên quan dến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền. Các sở, ban, ngành tỉnh, phòng, ban, ngành huyện đã phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận của đơn vị và có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận theo chức năng, nhiệm vụ được giao, như: ban hành quy chế làm việc, nâng cao hiệu quả quả giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại của người dân; xây dựng tác phong, lề lối làm việc; thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý điều hành; quan tâm giáo dục cán bộ, công chức trong đơn vị về đạo đức công vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Các đơn vị lực lượng vũ trang: luôn hướng về cơ sở nắm bắt tình hình nhân dân, làm tốt công tác dân vận, giữ tốt mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện quy chế công tác dân vận của ngành, đơn vị, các chương trình phối hợp công tác, tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận với Ban Dân vận Tỉnh và các ngành liên quan Công an, quân sự, biên phòng  tỉnh; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 ký kết chương trình phối hợp với BDV Tỉnh ủy; Biên phòng tỉnh phối hợp với BDVTU tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác dân vận nơi biên giới; BCH Quân sự tỉnh, biên phòng  ký kết chương trình phối hợp với các đoàn thể tỉnh….; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác quốc phòng, an ninh, biên giới; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; Tăng cường công tác diễn tập phòng thủ, phòng chống khủng bố; chủ động các biện pháp phòng ngừa, cảnh giác, nắm chắc địa bàn bảo vệ vững chắc biên giới, làm tốt công tác dân vận, phát huy sự đoàn kết và sức mạnh toàn dân, không để các thế lực thù địch có cơ hội lôi kéo, kích động tổ chức các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”. Bên cạnh đó, tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn, hộ nghèo, neo đơn, già làng, chức sắc tôn giáo; tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

MTTQ và các tổ chức thành viên: Để các phong trào đạt hiệu quả, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; đã bám sát cơ sở và tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi, tổ hội và Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, dân tộc -tôn giáo của địa phương. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến các chủ trương, chính sách của tỉnh được duy trì, ngày càng thực chất. MTTQ và các đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung các phong trào đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với cách làm sáng tạo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” hàng năm có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa; số lượng khu dân cư không có tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước.Tiếp tục thực hiện mục tiêu “mỗi đoàn  thể đảm nhận một chương trình mục tiêu”; đăng ký tham gia phần việc thực hiện xây dựng 1000km đường giao thông nông thôn, xóa 1000 hộ nghèo dân tộc thiểu số; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; Cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo” do MTTQVN chủ trì được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ năm 2011 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh đã vận động 124,754 tỷ đồng; cùng các nguồn kinh phí từ Ngân sách đã hỗ trợ xây dựng được 3.418 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 83,762 tỷ đồng; sửa chữa 439 căn, trị giá 582,6 triệu đồng; hỗ trợ tiếp theo chương trình 167 của Chính phủ được  1.049 căn trị giá 3,09 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên các cấp cùng thực hiện “Chuyến xe nhân ái” tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng dịch Covid – 19 ở các huyện năm 2020 . Kết quả trên, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra .

Phải khẳng định rằng, qua 10 năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1238-QĐ/TU của Tỉnh ủy đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. Những kết quả công tác dân vận hệ thống chính trị đạt được, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 - 2020, đó là ổn định chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng niềm tin và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân đồng lòng, chung sức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nguồn tin: Anh Đào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay2,143
  • Tháng hiện tại57,041
  • Tổng lượt truy cập1,089,566
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây