Bình Phước: Thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Thứ ba - 07/11/2023 23:11 169 0
Tỉnh Bình Phước thực hiện Đề án Chuyển đổi số nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đội cồng, chiêng của già làng Điểu Đố - Sóc Bù Môn, khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
Đội cồng, chiêng của già làng Điểu Đố - Sóc Bù Môn, khu phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
Căn cứ Quyết định  số 1719/QĐ-TTg  ngày  14/10/2021  của  Thủ tướng  Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào  dân  tộc  thiểu  số và  miền núi giai đoạn  2021 -2030, giai đoạn  I:  từ năm 2021 đến năm 2025; Căn cứ Quyết định  số 330/QĐ-UBDT  ngày  12/5/2023  của  Bộ trưởng,  Chủ nhiệm Ủy  ban  Dân  tộc  phê  duyệt “Đề án  Chuyển đổi  số và ứng  dụng  công  nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 541/QĐ-UBDT ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Xét  đề nghị của Ban  Dân  tộc  tỉnh  tại  Công  văn  số 603/BDT-CSDT  ngày 20/10/2023, UBND  tỉnh  ban  hành  Kế hoạch  thực  hiện Đề án  Chuyển đổi  số và ứng  dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  kinh  tế-xã  hội vùng đồng  bào  dân  tộc  thiểu  số và  miền núi giai đoạn  2021-2025 .

Tỉnh Bình Phước thực hiện Đề án Chuyển đổi số nhằm hỗ trợ đồng  bào dân  tộc  thiểu  số được  tiếp  cận  thông  tin  về khoa  học  công nghệ và quảng bá sản phẩm địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ứng  dụng  công  nghệ thông  tin  và  chuyển đổi  số trong  triển khai Chương trình; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức Chương trình.

Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá Chương trình. Đổi  mới phương pháp, chuyển đổi  số trong  truyền  thông,  tuyên  truyền  cho Chương trình; nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp.

* Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:
- 100%  các  cơ  quan  quản  lý,  thực  hiện  Chương  trình  từ  cấp tỉnh đến  cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá.

- 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống.

- 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai.

- Thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân;

- Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số (máy tính, điện thoại thông minh,...).
- 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số.

- Phấn đấu các cơ quan công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ tỉnh đến huyện được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến.

- Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số.

- 100% các hệ thống thông tin thuộc Đề án được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng.

- Phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; thông tin an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế -xã hội vùng thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Đề án.

- Phấn đấu từng bước đưa các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Đề án.

*Các giải pháp cụ thể:
1. Chuyển đổi nhận thức
- Đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số cho cán bộ triển khai Chương trình các cấp và người dân, gắn kết và lồng  ghép  với  hoạt động  tuyên  truyền  trong  triển  khai  các  hoạt động  của Chương trình.

- Tăng cường ứng  dụng  công  nghệ thông  tin trong  công tác  tuyên  truyền; đa dạng  hóa  các  hình  thức  truyền  thông  trên  nền  tảng  công  nghệ số:  Cổng  thông  tin điện tử, mạng xã hội, video tuyên truyền, bản tin, chuyên đề, tài liệu,...

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đối tượng thụ hưởng và đối tượng thực hiện Đề án.

2. Triển khai thực hiện kiến tạo thể chế do Ủy ban Dân tộc hướng dẫn, chỉ đạo
- Thực hiện kiến trúc tổng thể hệ thống ứng dụng và CSDL số phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình, làm nền tảng lõi cho việc tích hợp các hệ thống thông tin đã và đang triển khai.

- Chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu đánh giá của từng nhiệm vụ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp từ trung ương đến cơ sở.

- Thể chế hóa các quy trình quản lý thành các văn bản hướng dẫn; xây dựng và ban hành quy chế, quy trình vận hành hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu số.

3. Phát triển nguồn nhân lực
- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các cơ quan quản  lý,  thực hiện  và  cán  bộ triển khai Chương trình các cấp,  các  sở,  ngành  liên quan thông qua các hội nghị, hội thảo,...

- Triển khai các chương trình, tài liệu  tập  huấn  về chuyển đổi  số,  các  tài  liệu hướng dẫn áp dụng chuyển đổi số do Ủy ban Dân tộc biên soạn và triển khai.

- Phối  hợp  tổ chức  các  Hội  nghị,  hội  thảo,  tọa đàm trực  tuyến  và  trực  tiếp để xây  dựng  và  hoàn  thiện  Hệ thống thông tin báo cáo, giám sát, đánh giá kết  quả thực hiện Chương trình.

- Phối  hợp  tổ chức  các  lớp đào tạo,  tập  huấn hướng  dẫn  sử dụng  Hệ thống thông tin báo cáo, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

- Hỗ trợ từ xa  trong  triển  khai  sử dụng  và  xử lý  những  vấn đề phát  sinh  liên quan  trong  quá  trình  triển  khai  Hệ thống thông tin báo cáo, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

4. Triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số
- Phối  hợp  với Ủy  ban  Dân  tộc nghiên  cứu  triển khai thí điểm  chuyển đổi  số một số hoạt động của Chương trình có khả năng phát huy hiệu quả, tính lan tỏa cao được các tổ chức, cá nhân quan tâm.

- Thực hiện xây dựng thí điểm một số mô hình Chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức, tổng hợp Chương trình tại 01 huyện, 01 xã và 01 ngành của tỉnh; để tạo cơ sở nhân rộng mô hình và căn cứ triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

5.  Xây  dựng  các  hạng  mục  hạ tầng  công  nghệ thông  tin  và  quản  trị,  vận hành, đào tạo, bảo trì
- Đầu tư nâng cấp hoặc thuê dịch vụ hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại cơ quan quản lý Chương trình ở các  cấp để thực  hiện  các  nhiệm  vụ phục  vụ chuyển đổi số trong quản lý Chương trình.

- Đào tạo,  vận  hành,  bảo  trì,  quản  trị, hướng  dẫn,  xử lý  khắc  phục  sự cố trực tiếp và trực tuyến các hệ thống thông tin đã triển khai.

6. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng
- Xây dựng cơ chế, chính sách vềbảo mật, an toàn an ninh mạng.
- Thuê hoặc mua thiết bị, giải pháp, dịch vụ vận hành đảm bảo an toàn, an ninh mạng.
- Xây  dựng  và  phê  duyệt  cấp độ an  toàn  hệ thống  thông  tin  và  triển khai đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt các hệ thống thông tin.
- Tổ chức  triển  khai  các  biện pháp đảm  bảo  an  toàn  hệ thống  thông  tin  theo cấp độ,  mô  hình  04  lớp  an  toàn thông  tin  cho  các  hệ thống  thông  tin  thuộc  dự án theo quy định.
- Thuê  hoặc  mua  thiết  bị,  giải  pháp,  dịch  vụ vận hành đảm  bảo  an  toàn,  an ninh  cho  các  hệ thống  thông  tin;  các  trang  thiết  bị này được  tích  hợp  vào  các  dự án thành phần theo yêu cầu thực tế.

7. Huy động nguồn lực
- Tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin đầu tư vềcơ sở hạ tầng sốvà kết nối mạng internet đến cấp xã, các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hạ tầng công nghệ gắn với phát triển  dịch vụ trên các lĩnh vực:  Nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử.

- Huy động  các  nguồn  lực,  nhất  là  lồng  ghép  hiệu  quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội, các nguồn huy động hợp pháp từcác thành phần kinh tế và người dân thực hiện chuyển đổi số.

- Đẩy  mạnh  kêu  gọi,  chia  sẻ thông  tin,  kinh  nghiệm, đồng  thời  tranh  thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật,  nguồn  lực  của các đối  tác  quốc  tế,  các  tổ chức  phi chính  phủ về lĩnh vực chuyển đổi số để thực hiện thành công mục tiêu của Kế hoạch.

 Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nguồn tin: Anh Đào, ảnh Bình Phước Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,975
  • Tháng hiện tại85,583
  • Tổng lượt truy cập1,263,572
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây