Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Thứ ba - 14/11/2023 03:37 301 0
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân bổ khen thưởng sau đợt thi đua là 67 tập thể và 73 cá nhân, trong đó sẽ lựa chọn 01 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, 01 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 01 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất tỉnh để đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng.
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại cuộc họp Ban tổ chức Ngày hội cán bộ mặt trận khu dân cư cấp tỉnh năm 2023
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại cuộc họp Ban tổ chức Ngày hội cán bộ mặt trận khu dân cư cấp tỉnh năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 795/KH-MTTW-BTT ngày 29/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ngày 10/11/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 448/KH-MTTQ-BTT về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ kỳ 2024 - 2029.
2. Cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì; tạo không phí phấn khởi trong xã hội, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh nhà.
3. Kết quả của đợt thi đua đặc biệt được thể hiện bằng các sản phẩm, công trình, dự án, nhiệm vụ, phần việc cụ thể, bảo đảm ý nghĩa chính trị - xã hội và tính thiết thực của mỗi công việc. Trong tổ chức thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, kết thúc đợt thi đua tiến hành tổng kết để kịp thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc.
4. Biểu dương kịp thời kết quả thi đua, sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới, các công trình tiêu biểu trong toàn tỉnh của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt; tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả.
Thời gian đợt thi đua được phát động chia thành 02 đợt:
- Đợt 1: từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2024, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Đợt 2: từ tháng 8/2024 đến tháng 10/2024, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Đối tượng thi đua là: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở tỉnh; Các ban thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Toàn thể cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh; Các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Thời gian tổng kết: Cấp tỉnh vào tháng 8/2024, trước Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ X. Tổng kết ở Trung ương vào tháng 10/2024, trước Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X.
6 nội dung trọng tâm thi đua được phát động đó là:
 1. Thi đua thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.
 2. Phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
 3. Tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tham gia thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các nghị quyết liên tịch và chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan liên quan và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Phối hợp triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả các phong trào, cuộc vận động đều được thực hiện bằng những công trình, phần việc chào mừng Đại hội đã đăng ký như: xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh; tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng chỉnh trang tuyến đường, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp... đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư.
 4. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường việc tuyên truyền, giải thích, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân. Tập trung làm tốt hơn nữa việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh đến cấp ủy, chính quyền để xem xét giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.
 5. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ Đảng viên. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trong năm 2023 và xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện năm 2024. Hướng dẫn hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận đi vào hiệu quả, thực chất; đổi mới và nâng cao hiệu quả các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tổ chức có hiệu quả các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
 6. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng Điều lệ, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thông qua Đại hội đánh giá được kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam cùng cấp nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam ở địa phương trong nhiệm kỳ tới. Biểu dương khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động trong nhiệm kỳ qua.
 10 chỉ tiêu thi đua được phát động là:
 1. 100% y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (Cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận) tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Mỗi y ban Mặt trận T quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, Ban công tác Mặt trận thực hiện phải có ít nhất 01 công trình, dự án, phần việc cụ thể để chào mừng Đại hội.
 2. 100% y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức Đại hội đúng tiến độ.
 3. Hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra; hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2023 và năm 2024.
4. Trong năm 2023, có 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và có từ 80% trở lên khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội.
5. Trong năm 2023 có từ 95% hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa và có trên 80% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.
6. Vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023, 2024 đạt và vượt chỉ tiêu. Phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững (theo kế hoạch Mặt trận các cấp đề ra trong năm).
7. Mỗi đơn vị cấp huyện, thị, thành phố thực hiện ít nhất 02 mô hình, công trình, phần việc trong những lĩnh vực: bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an ninh trật tự; công tác giảm nghèo; xây dựng công trình dân sinh...
8. Mỗi đơn vị cấp xã thực hiện ít nhất 01 mô hình, công trình, phần việc trong những lĩnh vực: bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an ninh trật tự; công tác giảm nghèo; xây dựng công trình dân sinh...
9. Mỗi phòng, ban thuộc cơ quan y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có ít nhất 01 công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 10. Cán bộ, công chứcngười lao động thuộc cơ quan y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh có ý tưởng sáng tạo, hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua.
Số lượng phân bổ khen thưởng sau đợt thi đua là 67 tập thể và 73 cá nhân
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ lựa chọn 01 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, 01 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 01 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất tỉnh để đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng.
  - Xét chọn 05 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu nhất trong Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để đề nghị UBND tỉnh tặn Bằng khen.
- Đối với các tổ chức thành viên ở tỉnh: Căn cứ kết quả xếp hạng thi đua Khối Mặt trận - các đoàn thể hàng năm (Nhiệm kỳ 2019 - 2024); kết quả công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan với MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xét chọn, khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 - Đối với cấp huyện, thị, thành phố: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ xét chọn, khen thưởng mỗi huyện, thị, thành phố được 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thị, thành phố.
 - Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Mỗi huyện, thị, thành phố được đề nghị 02 tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và 02 cá nhân trong Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn huyện, thị, thành phố để trình Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ xét chọn, khen thưởng.
 - Đối với Ban công tác Mặt trận: Mỗi huyện, thị, thành phố được đề nghị 02 tập thể Ban công tác Mặt trận và 02 cá nhân cá nhân là Trưởng Ban công tác Mặt trận trên địa bàn huyện, thị, thành phố để trình Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ xét chọn, khen thưởng.
 - Đối với tập thể, cá nhân tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ xét chọn, khen thưởng 02 tập thể phòng, ban, lĩnh vực xuất sắc nhất và mỗi phòng, ban, lĩnh vực được xét chọn, khen thưởng 01 cá nhân tiêu biểu nhất.
 - Giấy khen của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã: Việc xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong đợt thi đua ở địa phương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại địa phương quy định.

Nguồn tin: BBT, nguồn Ảnh Bình Phước Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,266
  • Tháng hiện tại69,171
  • Tổng lượt truy cập1,552,413
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây