Bình Phước: thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với công tác an sinh xã hội.

Thứ ba - 14/11/2023 03:39 167 0
Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền, đặc biệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, công tác Dân vận của các cấp chính quyền tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng; các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện tốt.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền trao đổi tại buổi đối thoại với thanh niên (Ảnh Báo Bình Phước online)
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền trao đổi tại buổi đối thoại với thanh niên (Ảnh Báo Bình Phước online)
Ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp số 27-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 12/01/2023 về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Thông qua ký kết nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội.

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, trong đó xây dựng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề ra 93 danh mục nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tập trung chỉ đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; giải quyết đất ở cho 48 hộ; giải quyết nhà ở cho 629 hộ (xây dựng mới nhà ở là 431 hộ và sửa chữa nhà ở là 198 hộ); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 04 công trình; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác dân vận chính quyền gắn với an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện kịp thời, hiệu quả; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai chu đáo, tổ chức thành công Chương trình Tết vì người nghèo. Công tác thực hiện chính sách người có công tiếp tục được thực hiện đầy đủ, tiếp nhận 164 hài cốt liệt sĩ do đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; nhân dịp tết Nguyên đán 2023 và nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 tặng 50.897 phần quà cho gia đình người có công với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng; hỗ trợ 49.617 phần quà cho đối tượng bảo trợ xã hội trị giá trên 24 tỷ đồng, cấp 444.960 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 29.664 nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 13,8%. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh được triển khai bảo đảm đúng quy định. Công tác giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động được quan tâm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 38.406 lao động, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ; thu hút lao động ngoại tỉnh 5.982 người; tư vấn đăng ký tìm việc và giới thiệu việc làm, học nghề cho 12.353 người; giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho 9.511 lao động; số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 130 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo nghề cho 6.387 người và phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo lại cho 7.639 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 64,5%.
 
Các y, bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số
và nhân dân tại Chơn Thành (Ảnh Báo Bình Phước online)

 
UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước năm 2023. Thông qua hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến mới tích cực trong việc xây dựng văn hóa, con người Bình Phước trong thời kỳ mới, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, để tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/5/2023 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện công tác dân vận chính quyền. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân chủ cơ sở năm 2022; Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 về Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án trọng điểm của tỉnh; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số; đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân.

Ngoài ra, công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính (CCHC) được các cấp, các ngành, địa phương thông tin tuyên truyền, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện trên cả 6 lĩnh vực. Trong đó đã thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC, rà soát đơn giản hóa TTHC,  tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác CCHC, chuyển đổi số... Tỉnh đã đưa vào phần mềm Quản lý đất đai và đang hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu các huyện, thị xã, thành phố; khi hoàn thành sẽ nâng các dịch vụ công lĩnh vực đất đai lên mức toàn trình. Hiện nay tỉnh có 1.468 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 04/63 tỉnh, thành phố; trong đó có 1.076 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chiếm tỷ lệ 73,3%, 396 dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm tỷ lệ 26,7%. Chỉ số PCI Bình Phước năm 2022 tăng 7 bậc so với năm 2021, đứng thứ 43/63 tỉnh thành. Chỉ số PAR INDEX tăng 10 bậc, đứng thứ 39/63 tỉnh thành. Chỉ số SIPAS tăng 06 bậc, đứng thứ 56/63 tỉnh thành. Hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đã được lắp đặt tại 843/843 thôn, ấp, khu phố thuộc 111/111 xã, phường, thị trấn của tỉnh với tổng số 1.639 cụm, 3.807 loa đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, giúp người dân nắm bắt thông tin kịp thời hàng ngày.

Trong thời gian tới, với bối cảnh nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, công  tác dân vận của cả hệ thống chính trị nói chung và công tác dân vận của chính quyền trong tỉnh nói riêng cần tiếp tục đẩy mạnh, phối hợp thực hiện các giải pháp đồng bộ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra về công tác dân vận.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,975
  • Tháng hiện tại85,549
  • Tổng lượt truy cập1,263,538
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây