Bình Phước thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ năm - 09/05/2024 03:13 389 0
Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công chức, viên chức; định hướng cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động kế hoạch hành động thực hiện chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên.
Nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan góp phần huy động, phân bố, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công chức, viên chức; định hướng cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động kế hoạch hành động thực hiện chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên.

Ngày 01/3/2024, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp vốn nhà nước thực hiện một số chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, cụ thể như sau:

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Hội đồng nhân dân thông qua. Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phân bổ, quản lý, sử dụng chi ngân sách nhà nước, đặt biệt là các khoản chi mua sắm, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục công trình bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công
Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2024 bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của Luật đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Uỷ ban Thường Vụ Quốc hội; bố trí đủ vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, dự án chuyển tiếp theo tiến độ. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; Thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tạm ứng, thu hồi, tạm ứng, nghiệm vthu, thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định.

3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công
Tập trung đẩy nhanh công tác sắp xếp, xử lý nhà đất theo quy định để đảm bảo mục  tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong phạm vị toàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, không để lãng phí, sai phạm lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa. Triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý, đảm bảo trước năm 2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê tài sản công.

4. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên
Thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó tập trung quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực kinh tế, tài chính đất đai cho phát triển kinh tế.

5. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp
 Có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giải đoạn 2022-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022. Thực hiện tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa các nguồn lực về vốn, đất đai… doanh nghiệp nhà nước, giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thống qua việc thoái vốn, bảo đảm các  doanh nghiệp nhà nước tập trung lĩnh vực kinh doanh chính.

6. Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính tị, Ban Bí thư, các Nghị  quyết của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối  bên trọng các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; tập trung vào chủ đề năm 2024 là “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã được HĐND tỉnh đề ra để góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8-8,5% so với năm 2023, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người.

Cụ thể, các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 như: Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu...; thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm năm 2024; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất.

Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 cần chú trọng vào các giải pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo quán triệt về: Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan trong phạm vi quản lý. Đồng thời, tăng cường phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,781
  • Tổng lượt truy cập1,381,844
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây