NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA 15 NĂM THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ năm - 16/03/2023 05:34 309 0
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác cán bộ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng luôn được quan tâm tạo điều kiện, thể hiện trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo ở các cơ quan của Đảng, Nhà nước, nhất là việc tham gia vào cấp ủy, HĐND các cấp. Đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh trong những năm gần đây đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, vai trò và vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và đề cao. Là động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ nữ tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng cán bộ nữ không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực sự là những tấm gương sáng trong phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
Thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đảm bảo thực hiện các quy định về bình đẳng giới trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; đảm bảo cho mọi công chức, viên chức, người lao động nam và nữ được bình đẳng trong việc làm, đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ và thụ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành. Thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, trong đó đảm bảo tỷ lệ thích đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ; tạo mọi điều kiện để cán bộ nữ được tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, v,v,..., trong đó chú trọng nguồn cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số. Thường xuyên, bảo đảm sự tham gia của nam và nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong xây dựng, thực hiện pháp luật,các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị bảo đảm thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới theo quy định.

Tỉnh đã quan tâm thực hiện việc ban hành các văn bản, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở được bình đẳng trong tham chính: Chương trình số 10- CTr/TU ngày 08/01/2007 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; Chương trình số 12-CTr/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh ủy về đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; Chương trình số 21-CTr/TU ngày 21/6/2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện mục tiêu công tác cán bộ nữ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.. .Ngày 17/5/2018, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TU về việc luân chuyển cán bộ, nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các sở, ngành, các cấp, các cơ, quan, đơn vị và cán bộ cấp chiến lược trong đó có cán bộ nữ.

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, hằng năm, UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, có cán bộ, công chức, viên chức là nữ làm cơ sở để lựa chọn những cán bộ nữ có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cao, phẩm chất, chính trị tốt đế bố trí vào những vị lãnh đạo, quản lý tại các cấp chính quyền địa phương.

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm chăm lo công tác cán bộ nữ; đã phát hiện, mạnh dạn giới thiệu nhiều cán bộ nữ ưu tú, có năng lực, triển vọng phát triển để kết nạp vào Đảng, đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương khi có nhu cầu bố trí sử dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử... đều quan tâm lựa chọn cán bộ nữ và có biện pháp tạo nguồn đa dạng, phong phú từ trong đoàn viên thanh niên, tập thể lao động, trong các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, các ngành có nữ chiếm số đông như Y tế, Giáo dục... Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cũng đã chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, kịp thời phát hiện, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn cán bộ nữ và trẻ cho các cơ quan, địa phương xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Cơ chế, chính sách riêng của tỉnh để thúc đẩy bình đẳng giới Tỉnh Bình Phước quan tâm đặc biệt đến thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và được cụ thể hóa thông qua việc ban hành chính sách đối với cán bộ nữ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong đó cán bộ, công chức, viên chức nữ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là nữ lãnh đạo trẻ, nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số tham gia các lóp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2018/NQ- HĐND ngày 14/12/2018 quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về giới, bình đẳng giới, về phụ nữ và công tác phụ nữ được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến tích cực trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tỉnh luôn ưu tiên đầu tư và dành nhiều nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ; công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ chủ chốt được quan tâm, vì thế cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Trình độ, năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, người phụ nữ được hưởng thụ các thành quả của xã hội, được pháp luật bảo vệ. Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới được đẩy mạnh và sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác phối hợp liên ngành được chú trọng góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đề ra. Trong đó nổi bật nhất là Bình Phước đã quan tâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực chính trị đạt nhiều thành tưu nổi bật, tính đến nay đạt tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý tỉnh Bình Phước cao nhất trong cả nước.

Đối với Bình Phước, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ nên cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến về số lượng và chất lượng. Qua đó góp phần thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, từng bước góp phần giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.
 Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp: Cấp tỉnh: Nhiệm kỳ 2010-2015: 9/55 đạt 16,36%, tăng 4,12%, nhiệm kỳ 2020-2025: 16/53, đạt 21,81% (tăng 6,49%). Lãnh đạo nữ tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy là 5/15 ủy viên, đạt 33.3% , trong đó 02 cán bộ nữ là Thường trực Tỉnh ủy (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh); Cấp huyện: nhiệm kỳ 2010-2015: 62/415 đạt 15%, nhiệm kỳ 2020 -2025: Cấp huyện: 89/440, đạt 20,23% (tăng 5,1%); Cấp xã: nhiệm kỳ 2010-2015: 229/1284 đạt 17,83%, nhiệm kỳ 2020 -2025: 405/1.469, đạt 27% (tăng 2,2%).

Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất cao (Nữ đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ 16,66%; Nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt tỷ lệ 26,67%; cấp huyện đạt tỷ lệ 30,23%; cấp xã đạt tỷ lệ 30,15%).

Tỷ lệ nữ giữ chức danh trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương các sở, ban, ngành tỉnh: Nhiệm kỳ 2010-2015: 54/440 đạt 12,27%. Nhiệm kỳ 2016­- 2020: 94/424 đạt 22,16% (tăng 9,89%). Tính đến năm 2022 tăng lên 93/403 người, đạt tỷ lệ 23,07%. Tỷ lệ nữ trưởng, phó phòng và tương đương các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 75/289 người đạt tỷ lệ 25,95%; tỷ lệ nữ giữ chức vụ chủ chốt cấp xã (chủ tịch, phó chủ tịch HĐND-UBND) có 89/402 người đạt tỷ lệ 22,13%.

Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp cho 7.174 đảng viên nữ trên tổng số 17.491 đảng viên chiếm 41,02%. Hiện nay trên toàn tỉnh có 11.140 đảng viên nữ trên tổng số 32.755 đảng viên, chiếm 34,01%.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu mới, trong thời gian tới, Tỉnh Bình Phước tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể như sau:
Một làtiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các Cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 15/11/2007 của Tỉnh ủy về “Công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” gắn với tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ (khoa học, lãnh đạo, quản lý) đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phấn đấu ở tất cả các cấp đều có cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo trong cấp ủy đảng, HĐND, UBND; đối với vùng đồng bào dân tộc, phải có cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số.

Ba làtạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, nhất là đội ngũ cán bộ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn… 

Bốn là, tăng cường luân chuyển cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý để đào tạo qua thực tiễn, giúp cán bộ nữ trẻ sớm trưởng thành, chuẩn bị dự nguồn cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiến hành soát xét danh sách đội ngũ cán bộ nữ trẻ tuổi trong quy hoạch, có chiều hướng phát triển tốt nhưng chưa qua luân chuyển để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc luân chuyển. Việc luân chuyển phải bổ sung được những mặt còn yếu, còn thiếu trong hoạt động thực tiễn của cán bộ.

Năm là, kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, đảm bảo vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,587
  • Tổng lượt truy cập1,107,721
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây