SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: TRIỂN KHAI NỘI DUNG CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023

Thứ sáu - 10/03/2023 20:57 275 0
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH - UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 với những nội dung công tác trọng tâm như sau:
Một là, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

 Cấp ủy, lãnh đạo Sở quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận, các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận cơ quan.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan theo hướng cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và đẩy mạnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2023 và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế làm việc, công khai, minh bạch các hoạt động quản lý nhà nước, các chế độ, chính sách, công tác cán bộ. Chỉ đạo triển khai các quy định mới về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp với tình hình thực tiễn. Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và Nhân dân.

Phân công triển khai thực hiện tại cơ quan: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Sở cùng phối hợp thực hiện. Định hướng tuyên truyền tại tỉnh: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Hai là, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đặc biệt là công tác cải cách hành chính nhà nước.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục, các tin, bài viết về tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận; cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả. Thông tin đầy đủ kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm. Tăng cường tiếp xúc đối thoại, nhất là về cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm ngay thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Có biện pháp quyết liệt để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, Papi, Par Index. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Triển khai xây dựng, thực hiện Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 2030.

Phân công triển khai thực hiện tại cơ quan: Các phòng, đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Ba là, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền, về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan và mỗi công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân.

Tích cực phát huy vai trò của cơ quan và mỗi công chức, viên chức là một kênh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh, ngăn chặn các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật; Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân và chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gắn với vị trí, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phân công triển khai thực hiện tại cơ quan: Văn phòng Sở chủ trì; các phòng, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Sở cùng phối hợp thực hiện. Định hướng tuyên truyền tại tỉnh: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Bốn là, tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền lợi của nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 06-QC/TU về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”; Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; Giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa điểm, phân công công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

Phân công triển khai thực hiện tại cơ quan: Thanh tra Sở chủ trì; các phòng, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Sở cùng phối hợp thực hiện. Định hướng tuyên truyền tại tỉnh: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Giao Văn phòng Sở tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đúng quy định; theo dõi, tổng hợp những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đánh giá công chức, viên chức và làm cơ sở bình xét khen thưởng cuối năm.

Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; triển khai cho công chức, viên chức nắm những nội dung, mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch để xây dựng cơ quan dân chủ, phát triển, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ tại cơ quan.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,839
  • Tổng lượt truy cập1,381,902
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây