Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh

Chủ nhật - 13/03/2022 08:50 424 0
Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Trên cơ sở đó, ban dân vận các huyện, thị ủy, thành ủy và các đơn vị LLVT huyện, thị xã phối hợp tổ chức ký kết, triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra.
Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Ban Dân vận tỉnh ủy là chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hướng dẫn hệ thống Ban Dân vận các cấp ủy phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động  nhân dân; chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid – 19; phối hợp tham gia công tác giảm nghèo bền vững, công tác đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; phối hợp thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc huy động nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. Tham gia góp ý các đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh có liên quan mật thiết đến công tác dân vận. Các đề án, dự án có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ của BCH Quân sự tỉnh là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và Nhân dân về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chính sách và thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh; cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch... phối hợp tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân nhân về thực hiện nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tiếp tục tuyên truyền, vận đông Nhân dân nâng cao nhận thức về phòng chống dịch Covid - 19, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, thích ứng an toàn để tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tham gia phát trin kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình chính sách, chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.  Phối hợp tham mưu UBND tỉnh kế hoạch xây dựng Điểm dân cư liền kề Đồn, Trạm biên phòng giai đoạn 2021 – 2026; tham mưu kế hoạch xây dựng Điểm dân cư liền kề Đồn biên phòng và mở rộng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới; triển khai xây dựng các điểm dân cư liền kề đồn biên phòng và mở rộng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới.  

Nhiệm vụ của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác dân vận. Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và UBMTTQVN các cấp triển khai sơ kết thực hiện Chỉ thị 01/CT - TTg của Thủ Tướng Chính phủ về “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47 - CT/TU ngày 25/9/2015 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển”. Thực hiện Kết luận số 68 - KL/TW của Ban Bí thư về việc tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã biên giới (cấp ủy viên cấp huyện 02 đồng chí, cấp xã 07 đồng chí); Chỉ thị 681 - CT/ĐU ngày 08/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đến nay, các đơn vị đã phân công 316 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.461 hộ gia đình ở khu vực biên giới; phối hợp thực hiện công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới. BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến các huyện, xã biên giới, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội ở các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc, đã triển khai thực hiện được nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên khu vực biên giới, đồng thời tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến dân tộc tôn giáo, An ninh nông thôn mang lại hiệu quả thiết thực; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch toàn dân tham gia phòng chống Covid - 19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới đồng thời triển khai cho các huyện biên giới chỉ đạo các xã biên giới phối hợp với các đồn Biên phòng triển khai cho các tập thể, cá nhân hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào. Quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ Nghị định 03/2019/NĐ - CP, ngày 5/9/2019 về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Nhiệm vụ của Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng ủy Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quán triệt toàn bộ đảng viên, CBCS về các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; đồng thời, ban hành các công văn, kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác dân vận. Đối với các chuyên đề về công tác dân vận và công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết theo giai đoạn đúng với yêu cầu chương trình, kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch phân công CBCS trực tiếp xuống địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và nắm tình hình có liên quan đến ANTT. Thông qua đó tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương gắn với tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh, tố giác tội phạm; cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; đảm bảo ANTT; phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các NQLT, kế hoạch phối hợp trong công tác PCTP, TNXH và xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ.

Có thể nói việc thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp công tác Dân vận giữa các đơn vị LLVT và Ban Dân vận cấp ủy trong những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên những nét mới, có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhiều mô hình, điển hình “dân vận khéo”, đơn vị “dân vận tốt” trong công tác vận động quần chúng của các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, lực lượng vũ trang đã phối hợp hiệu quả công tác vận động Nhân dân và công tác phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn; với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã kịp thời phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh thành lập 8 bệnh viện dã chiến và 196 khu cách ly tập trung; phối hợp tuần tra, kiểm soát tại 67 chốt biên giới, 96 chốt nội địa, 74 chốt giáp ranh và kiểm soát giao thông đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; vận động ủng hộ, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

Trong thời gian tới, đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh là một giải pháp quan trọng dể góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết 25 – NQ/TW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,682
  • Tháng hiện tại40,233
  • Tổng lượt truy cập1,444,456
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây