Vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách hiện nay

Thứ năm - 24/02/2022 08:20 1.554 0
Trong công tác dân vận, việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo đối với công tác tuyên truyền đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa hết sức quan trọng, là vai trò quyết định sự thành công của công tác tôn giáo. Phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo chính là sự triển khai trên thực tế đường lối dân vận và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta và đã được khẳng định trong nội dung các nghị quyết, chỉ thịcủa Đảngvề công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước gặp mặt chức sắc tôn giáo tiêu biểu năm 2021
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước gặp mặt chức sắc tôn giáo tiêu biểu năm 2021
Bình Phước là tỉnh có nhiều tôn giáo với hơn 243 ngàn tín đồ theo các tôn giáo khác nhau và có nhiều chức sắc, chức việc của các tôn giáo lớnnhư: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, Hồi giáo,... Chức sắc trong các tôn giáo là những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp, có trình độ, được đào tạo hệ thống cơ bản về giáo lý, giáo luật, có kinh nghiệm thực tiễn được Giáo hội công nhận theo quy định của các Giáo hội. Hàng ngũ chức sắc, chức việc là đội ngũ nòng cốt và xương sống của Giáo hội các tôn giáo, họ vừa có vị trí, vai trò lãnh đạo, vừa có trình độ giáo lý, giáo luật, có uy tín lớn trong quần chúng tín đồ, là cầu nối giữa Giáo hội các tôn giáo với tín đồ nên có tác động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến quần chúng tín đồ. Do đó, vận động chức sắc các tôn giáo có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua các vị chức sắc, quần chúng yên tâm tu hành theo luật pháp và giáo luật, thực hiện tốt đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời chống lại âm mưu của những phần tử xấu, những kẻ đội lốt tôn giáo chống phá cách mạng làm ảnh hưởng đến giáo lý, niềm tin tôn giáo.

Cùng với đội ngũ các chức sắc tôn giáo, ở vùng sâu, vùng biên giới, vùngđồng bào dân tộc thiểu số còn có những con người mà uy tín, trí tuệ và sức ảnh hưởng của họ đã vượt ra ngoài khuôn khổ của gia đình, dòng họ và lan toả mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng, xã hội.Tiếng nói và hành động của họ, trong nhiều trường hợp đóng vai trò như là người đại diện, có tác dụng dẫn dắt, định hướng cho văn hoá ứng xử của cả cộng đồng nơi họ sống đối với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
Những người này là các già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ... Riêng đối với đồng bào dân tộc Chăm, đồng bào Khmer, người có uy tín cao, được cộng đồng kính phục là những vị chức sắc tôn giáo, các nhà tu hành.Tiếng nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng.Họ đóng vai trò như là người “nhạc trưởng” trong dàn nhạc giao hưởng, thực hiện mối giao tiếp hữu hình giữa con người với con người trong cộng đồng.Đây cũng là những người có khả năng vận dụng những phong tục tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng.

Thực tiễn cho thấy nếu vận động tốt được các chức sắc tôn giáo tham gia thì sẽ được đông đảo các tín đồ hưởng ứng.Ở vùng đồng bào có đạo, thực hiện chính sách tôn giáo trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta là “Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo”, các cấp, các ngành, các địa phương đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức tôn giáo, coi trọng công tác phổ biến, tuyên truyền đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ chức sắc tôn giáo, động viên đồng bào có đạo thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo phương châm sống “tốt đời đẹp đạo” phù hợp với nguyện vọng của đông đảo đồng bào tín đồ, phù hợp với hiến chương và đường hướng hành đạo của các tổ chức tôn giáo. Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các tôn giáo hoà nhập vào cộng đồng dân tộc thông qua điểm tương đồng giữa đạo đức tôn giáo với quan điểm nhân sinh của con người mới xã hội chủ nghĩa, vì “đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”, từ đó vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, tạo điều kiện để các tôn giáo phát huy tinh thần “nhập thế”, xây dựng và lồng ghép thực hiện nội dung cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng tôn giáo, từng địa phương, với đặc điểm từng tôn giáo.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phần lớn là những vùng có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, còn tồn tại nhiều tập tục, hủ tục không phù hợp với đời sống mới.Hơn nữa, địa bàn cư trú của các dân tộc lại phân tán, cư dân ít. Điều này là một trong những rào cản làm hạn chế khả năng tuyên truyền, vận động việc thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của “lực lượng tại chỗ”, thông qua những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số, đem “ánh sáng văn hoá” của Đảng đến với đồng bào, vận động bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình, kết hợp hài hoà giữa luật tục và pháp luật, giữa truyền thống và hiện đại, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Việc sử dụng và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo, những người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số là một hướng đi đúng đắn. Trong những năm qua, nhằm phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tôn giáo và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, ở các địa phương đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho chức sắc tôn giáo, cho già làng, người có uy tín để họ có kiến thức để tuyên truyền đến cộng đồng; định kỳ mời họ nghe các cuộc nói chuyện về thời sự, chính sách. Đối với những người cao tuổi, sức yếu thì cán bộ lãnh đạo đến thăm hỏi và giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương; có chương trình sử dụng họ đi tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chương trình mục tiêu ở địa phương tuỳ theo điều kiện, khả năng của từng người, phạm vi rộng hẹp khác nhau. Tổ chức họ đi tham quan những di tích lịch sử, những gương điển hình tiên tiến để họ mở rộng hiểu biết và vận động quần chúng làm theo. Tạo điều kiện giúp họ xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, nêu tấm gương tốt cho nhân dân, ưu tiên đào tạo con cháu họ thành cán bộ của Đảng và Nhà nước. Tuỳ theo vị trí vai trò và hoàn cảnh của từng người có chính sách trợ giúp kinh phí để họ tiếp dân. Với những việc làm trên đã tạo cho người tiêu biểu có uy tín phát huy được vai trò của mình đối với cộng đồng.
Để tiếp tục phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đảng và Nhà nước ta đã có chính sách cụ thể như:

Tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trong các tôn giáo và dân tộc về chính trị , tư tưởng, chính sách, pháp luật, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để họ nắm bắt, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và thực hiện.Định kỳ hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp mời chức sắc, chức việc, những người tiêu biểu, có uy tín trong tôn giáo, dân tộc đến gặp gỡ, trao đổi để thống nhất những nội dung cụ thể nhằm vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, chống âm mưu lôi kéo, chia rẽ của các thế lực thù địch và phần tử xấu.Nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo, lễ tết truyền thống của đồng bào các dân tộc, cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho chức sắc, chức việc, người tiêu biểu, có uy tín nhân ngày lễ tết, ốm đau, cứu trợ khi gặp khó khăn, khen thưởng về vật chất và tinh thần người tiêu biểu có thành tích trong dịp tổng kết cuối năm hoặc sơ, tổng kết các phong trào thi đua, kinh phí thực hiện chế độ đối với đội ngũ này được cân đối vào ngân sách địa phương đảm bảo cho công tác xây dựng, sử dụng đội ngũ đặc thù này.
 

Nguồn tin: Ngọc Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,832
  • Tổng lượt truy cập1,381,895
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây