NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

Thứ bảy - 26/02/2022 02:50 543 0
Trong năm 2021, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trọng tâm là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; triển khai và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cụ thể hóa xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết những vấn đề khiếu kiện, tố cáo của công dân gắn liền với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm rà soát dịch vụ công kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn báo Bình Phước
Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm rà soát dịch vụ công kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn báo Bình Phước
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chú trọng gắn thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thể chế hóa và công khai minh bạch; dân chủ trong Đảng, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội ngày càng được mở rộng và phát huy; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, quyền lợi của nhân dân được chăm lo và đảm bảo tốt hơn; công tác giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 như sau:
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; phong trào thi đua “Dân vn khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình giảm nghèo bền vững; xóa 1.000 hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh tỉnh và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ba là, quán triệt, bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thích ứng với mọi tình huống. Huy động mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; nâng cao năng lực hệ thống y tế. đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân đạt tỷ lệ 100% dân số từ 18 tuổi tiêm đủ 2 liều, thực hiện tiêm chủng vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi đúng lộ trình, kế hoạch của Bộ Y tế.
Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về văn hóa công vụ phù hợp với đặc thù của các cơ quan; duy trì cơ chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đúng đầu cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; xây dựng và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước của Trung ương và địa phương; thường xuyên cập nhật đúng, đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành, đồng thời tổ chức niêm yết công khai đúng quy định tại trụ sở cơ quan hành chính các cấp và trên cổng, trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương và của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung, kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định.
Trung tâm điều hành IOC tỉnh Bình Phước. Nguồn báo Bình Phước
Năm là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội” và “quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đẩy mạnh các hoạt động tập hợp quần chúng, phát triển và quản lý đoàn viên, hội viên; rà soát, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể. Làm tốt công tác dân vận trong hệ thống cơ quan nhà nước gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân.
Sáu là, các Sở ban, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác Dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm đẩy mạnh phát huy dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chính quyền các cấp, của cơ quan hành chính Nhà nước, các đoàn thể chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Bảy là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo định kỳ (cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 01 ngày/01 tháng; cấp xã ít nhất 02 ngày/01 tháng) và đột xuất khi có những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài... Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử như: Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt hoạt động giám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề cử tri quan tâm. Nâng lên hiệu lực, hiệu quả điều hành của ủy ban nhân dân các cấp, đề cao ý thức trách nhiệm và tính chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết công việc và giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.
Tám là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ và của cơ quan Thanh tra các cấp theo kế hoạch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin truyền thông, chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và các vấn đề dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,118
  • Tổng lượt truy cập1,398,181
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây