Phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 29/09/2021 08:48 292 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Người, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết có vai trò quan trọng trong việc huy động sức mạnh của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực để đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết đến từng hội viên, thành viên, quần chúng nhân dân thông qua sinh hoạt đoàn thể, hội thi, tuyên truyền cổ động, phát tờ rơi, nhất là phát huy lợi thế của mạng xã hội... Thông qua các hình thức này đã tuyên truyền các phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát hiện nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình kinh tế hiệu quả, cổ vũ động viên, nhân rộng các cách làm hay trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng vũ trang cùng nhân dân xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, làm đường nông thôn
Lực lượng vũ trang cùng nhân dân xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, làm đường nông thôn
Xác định Nghị quyết số 26-NQ/TW là rất quan trọng để nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là kinh tế nông nghiệp, ở khu vực nông thôn. Ngay từ khi triển khai Nghị quyết, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và các văn bản liên quan của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt là, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, được người dân hưởng ứng tham gia tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên mọi mặt của đời sống của xã hội nhất là khu vực nông thôn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đã được cụ thể hóa bằng những chương trình, phần việc cụ thể như: Nông dân giúp nhau làm kinh tế giỏi; Chủ nhật xanh; 5 không – 3 sạch; thứ 7 tình nguyện; xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; làm đường bê tông xi măng; thắp sáng đường quê; Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn, hiến đất làm đường, công trình trường học, trạm y tế… với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”; lấy khu phố, thôn, ấp làm đơn vị cơ sở và hộ gia đình là hạt nhân để vận động xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, với mục tiêu mỗi năm xây dựng 1.000 km đường nông thôn theo cơ chế đặc thù, góp phần chuyển biến tích cực đời sống của người dân vùng nông thôn, đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xóa nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể, từng bước đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, diện mạo nông thôn được hay đổi rõ nét. Đến nay, toàn tỉnh có 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao; 02 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 17 thôn, ấp được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 17,51 tiêu chí;  không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Kết quả này góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân được  nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm…

Từ các phong trào thi đua của MTTQ, các đoàn thể phát động, đã xây dựng được các mô hình, điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó, xây dựng các chủ đề tuyên truyền, vận động giảm khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; triển khai thực hiện các dự án của tỉnh, huyện; bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội; chống bạo lực gia đình, trẻ em; giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, thực hiện “Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt”. Các mô hình, điển hình Dân vận khéo tham gia xây dựng nông thôn mới khá phong phú, đa dạng, như: hội phụ nữ cấp khu dân cư xây dựng phong trào “5 không, 3 sạch”, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; Đoàn thanh niên một số địa phương xây dựng các công trình thanh niên, tủ sách pháp luật; Hội nông dân với các mô hình liên kết sản xuất an toàn, công nghệ cao, hiến đất làm đường giao thông nông thôn; Hội cựu chiến binh có mô hình xây dựng tuyến đường tự quản; mô hình điện chiếu sáng nông thôn; tuyến đường hoa; ...

Để việc tuyên truyền, vận động đạt kết quả, MTTQ, các đoàn thể đã có những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân để phản ánh tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời. Đồng thời xây dựng các tổ chức công tác, thành lập các câu lạc bộ, điểm sáng khu dân cư chấp hành pháp luật. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, triển khai có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư, với nhiều cách làm hay, sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng; huy động tiềm năng sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Nhân dân đã chủ động góp công, góp sức, vật chất để xây dựng hạ tầng nông thôn; hình thành nhiều mô hình khu dân cư không có tội phạm, khu dân cư không sinh con thứ ba, khu dân cư tự quản. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức vận động, quyên góp xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết với kinh phí hàng tỷ đồng.

Với những đóng góp cụ thể, thiết thực, MTTQ và các các đoàn thể chính trị - xã hội đã góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Qua gần 13 năm thực hiện Nghị quyết, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, đó là:
Một là, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 26 phải gắn với chăm lo và bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân

Hai là, phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp ủy đảng và chính quyền trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ba là, thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Bốn là, phải thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy tốt tổ chức, bộ máy và lực lượng làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân

Năm là, dựa vào sức dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới, Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh đưa ra một số nội cần triển khai thực hiện hiệu quả như sau:

1. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp và dự kiến kéo dài, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thúc đẩy thương mại điện tử nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân.

2.Tăng cường công tác vận động, huy động nguồn lực, xã hội hóa, động viên nhân dân phát huy nội lực, đóng góp công sức, cơ sở vật; tích cực tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; liên kết sản xuất nhóm kinh tế tổ hợp, hợp tác xã nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

3. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp xây dựng các mô hình, điển hình thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt là thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn tỉnh do MTTQ tỉnh phát động.

4. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đặc biệt là phát huy vai trò giám sát nhân dân trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới và các chủ trương, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời lồng ghép với việc triển khai chương trình giám sát theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về Giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể.

5. Thường xuyên động viên, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Nguồn tin: Đoàn Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,143
  • Tháng hiện tại57,068
  • Tổng lượt truy cập1,089,593
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây