BÌNH LONG: Những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của chính quyền

Chủ nhật - 04/10/2020 01:22 426 0
Trong những năm vừa qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền thị xã Bình Long đã rất chú trọng công tác dân vận của chính quyền và đạt được những chuyển biến rất rõ nét.
Hội CCB Bình Long trao nhà nghĩa tình đồng đội (Ảnh Báo Bình Phước Online)
Hội CCB Bình Long trao nhà nghĩa tình đồng đội (Ảnh Báo Bình Phước Online)
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, ngày 22/3/2016 Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị cán bộ triển khai, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy về công tác dân vận đến lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thị xã và Đảng ủy, UBND các xã, phường.  Đồng thời ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thị xã. Thực hiện chỉ đạo của Thị uỷ,  Ủy ban nhân dân thị xã đã xây dựng các văn bản như: Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/12/2015 về thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 06/12/2016 về việc Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 16/12/2016 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 21/7/2017 về việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về “nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 18/4/2018 về việc thực hiện công tác dân vận năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”. UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm nội dung Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, gắn liền với việc thực hiện công tác dân vận và kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, thị xã đã tiến hành tổ chức củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, trách nhiệm phục vụ nhân dân; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được cụ thể hóa bằng Đề án 100-ĐA/TU 04/9/2018 của Thị ủy “về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thị xã Bình Long đến năm 2020” được tiến hành quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân, ổn định và hiệu quả sau sắp xếp. Đến nay toàn thị xã giảm được 10 cơ quan, đơn vị, 10 cấp trưởng, 11 cấp phó, 260 biên chế, 42 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cắt phụ cấp 636 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố.

Cùng với việc tổ chức thực hiện công tác vận động nhân dân, công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được chính quyền các cấp ở Bình Long tăng cường thực hiện, qua đó làm chuyển biến rõ rệt, tình hình khiếu kiện đông người đã được kiểm soát, hạn chế phát sinh điểm nóng, nhiều vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài được giải quyết. 5 năm qua, thị xã đã tiếp 810 lượt với 1.332 người. Trong đó, Thanh tra tiếp 102 lượt với 204 người; các cơ quan, ban, ngành tiếp 33 lượt với 65 người; các xã, phường tiếp 675 lượt với 1.063 người; Tiếp nhận 502 đơn khiếu nại, tố cáo (đã giải quyết 474 đơn). Cấp thị tiếp nhận 8 đơn khiếu nại, tố cáo (đã giải quyết 6 đơn), cấp xã, phường tiếp nhận 79 đơn khiếu nại, tố cáo (đã giải quyết 71 đơn); Tiếp nhận 34 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính liên quan đến quy định đăng ký kết hôn tại cấp xã; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp sổ hộ khẩu và nhập khẩu… Việc thực hiện lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật trong thời gian qua được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định, phát huy tốt dân chủ trong xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Công tác tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện thường xuyên, đúng quy định, nắm bắt và giải đáp khá tốt các yêu cầu, thắc mắc của người dân. Trong 5 năm qua, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức góp ý đối với 41 văn bản dự thảo luật, pháp lệnh, 116 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thị xã về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, giao thông, đô thị, nông thôn,... và lựa chọn 44 vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân để giám sát. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã được thị xã thực hiện tốt, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Thông qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được trên 1.380 công trình, chủ yếu trên lĩnh vực đầu tư xây dựng lộ giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở cho người nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng và các công trình phúc lợi khác, qua giám sát, phát hiện, kiến nghị nhà thầu điều chỉnh, sửa chữa công trình chưa đúng thiết kế ban đầu được duyệt 53 trường hợp. Tổ chức giám sát trên 50 cuộc liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đ thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận của chính quyền trong thời gian tới, cấp uỷ Đảng, chính quyền thị xã Bình Long tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác cải cách cách hành chính, thực hiện tốt các loại hình Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trên địa bàn thị xã.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay6,173
  • Tháng hiện tại94,370
  • Tổng lượt truy cập1,272,359
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây