HỚN QUẢN: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Thứ ba - 22/03/2022 21:58 242 0
Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện ủy, UBND huyện Hớn Quản thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận ngày càng được phát huy. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được cải thiện.
Xã Đồng Nơ tiếp nhận và phát quà cho công nhân bị Fo cách ly tại nhà
Xã Đồng Nơ tiếp nhận và phát quà cho công nhân bị Fo cách ly tại nhà
Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, huy động nhân dân đóng góp tham gia thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, qua đó đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Để công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền đạt kết quả, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên nhắc nhở công chức, viên chức nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước Nhân dân trong quá trình thực thi công vụ. Kịp thời giải quyết những vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức.
Một số kết quả nổi bật trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021của huyện Hớn Quản đó là:
- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện tổ chức quán triệt và yêu cầu công chức, viên  chức, người lao động nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo thu chi ngân sách, với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, UBND huyện đã xây dựng Kịch bản điều hành kinh tế - xã hội năm 2021 với trạng thái sẵn sàng cao trong phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhưng với tinh thần vượt khó, quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực và có nhiều điểm sáng: giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 0,43% so với cùng kỳ và đạt 53,68% chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng huyện; Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 445 tỷ đồng, tăng 2,06% so với cùng kỳ, đạt 47,34% chỉ tiêu Nghị quyết; Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ thực hiện đạt 588 tỷ đồng, tăng 0,68% so với cùng kỳ và đạt 43,88% chỉ tiêu Nghị quyết. Hoạt động phát triển doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã đạt kết quả rất khả quan (thành lập mới 36 doanh nghiệp đạt 60% Nghị quyết, 02 HTX được thành lập đạt 66,7% Nghị quyết). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  
                                                            
            Nhân dân xã Phước An gói bánh tét hỗ trợ các khu cách ly phòng chống COVID-19
 
 
 
   


- Công tác xóa đói giảm nghèo: Nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo nói chung và giảm hộ nghèo là DTTS nói riêng theo Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021. Theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, trong đó UBND huyện Hớn Quản giảm 47 hộ nghèo dân tộc thiểu số theo Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2021, được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí với 152 nhu cầu, tổng kinh phí là 3.500.000.000 đồng. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình giảm 47 hộ nghèo DTTS trên địa bàn huyện Hớn Quản năm 2021 tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Hớn Quản.
           Khối DV xã An Phú trao túi an sinh cho các hộ nghèo

 

  Khối DV xã Minh Tâm trao túi an sinh cho các hộ nghèo
 
 
   

Khối Dân vận xã Minh Tâm cấp phát gạo An sinh XH cho các hộ khó khăn

 
 
 
   


          Khối DV xã Tân Hiệp trao túi an sinh cho các hộ nghèo

 
 
 
   

     Khối DV xã Phước An trao túi an sinh cho các hộ nghèo- Công tác thực hiện hoàn thành chỉ tiêu làm 1.000 km đường giao thông nông thôn của tỉnh: Thực hiện Quyết định số 3308/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, trong đó UBND huyện được giao chỉ tiêu thực hiện đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù là 90 km với số tiền tỉnh phân cấp là 21.648.000.000 đồng và từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện là 24.600.000.000 đồng. UBND huyện phân bổ đến UBND các xã, thị trấn để thực hiện đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù tại Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện với số tiền 25.940.000.000 đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện và UBND các xã, thị trấn) và Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện với số tiền 21.648.000.000 đồng (từ nguồn vốn tỉnh phân cấp).
- Việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức: Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận tiếp dân được Lãnh đạo UBND huyện quan tâm, chú trọng. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, văn hóa công sở và nơi công cộng, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
- Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh:  Lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo việc phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
Ban Dân vận, UBND huyện, UBMTTQ và các đoàn thể tổ chức các hoạt động khảo sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước, trong và sau các hoạt động chính trị quan trọng (Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026), phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền. Nhân dân an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.
Thực hiện chức năng giám sát, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình giám sát định kỳ hàng năm, trong đó có nội dung giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). UBMTTVN huyện đã phối hợp giám sát công tác bầu cử tại các xã, thị trấn; giám sát việc thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ 13 cuộc đối với 13 xã, thị trấn; Giám sát cán bộ đảng viên và công tác cán bộ 4 cuộc, Giám sát Công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã 2 cuộc; Giám sát Quy Chế dân chủ 2 cuộc, giám sát an toàn thực phẩm 02 cuộc; tham gia 14 cuộc giám sát với HĐND, các ban HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các tổ chức chính trị - xã hội.
Có thể khẳng định rằng, trong những thành tựu chung huyện Hớn Quản đã đạt được có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, đã góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhiều phong trào thi đua yêu nước  gắn với việc phát huy dân chủ của nhân dân đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong phòng chống dịch Covid – 19, đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,893
  • Tổng lượt truy cập1,381,956
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây