Bình Phước: Công tác Dân vận chính quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực

Thứ tư - 17/11/2021 03:21 256 0
Những năm qua, công tác cải các hành chính được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo. Trong quá trình triển khai, các nhiệm vụ cải cách được tiến hành đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nguyên tắc đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian, bám sát các mục tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy định. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát và niêm yết công khai, rõ ràng tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ngành được thực hiện theo quy định; việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước (Ảnh Báo Bình Phước Online)
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Bình Phước (Ảnh Báo Bình Phước Online)
Đẩy mạnh cải cách thể chế:
Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các cơ quan cấp trên và thực tiễn ở địa phương để kịp thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh ban hành 09 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 30 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về công tác quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quân sự. Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng theo quy định, bảo đảm chất lượng.

Theo thẩm quyền, tính đến tháng 10/2021 Sở Tư pháp kiểm tra 30 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, kết quả: 30 Quyết định đang có hiệu lực thi hành; 29 Quyết định đúng về nội dung và thể thức kỹ thuật trình bày; 01 Quyết định có sai sót. Kiểm tra 07 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; kết quả: 04 Quyết định đang có hiệu lực thi hành; có 01 Quyết định có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; 02 Nghị quyết ban hành sai về hình thức văn bản (văn bản cá biệt ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật); đã tiến hành rà soát 09 bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đang có hiệu lực thi hành. Kết quả: 01 Nghị quyết ban hành sai hình thức văn bản cá biệt ban hành dưới hình thức quy phạm pháp luật; 06 Nghị quyết quy định ngày tháng năm ban hành của Nghị quyết chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Đồng thời, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2020 liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu kinh tế; An ninh trật tự; Ngoại vụ; Tổ chức - Văn phòng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 15/7/2021 về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành tự theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 25/6/2021 tổ chức điều tra, khảo sát trong công tác theo dõi, thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, tiến hành gửi phiếu khảo sát đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính:
Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử để các cơ quan, đơn vị làm căn cứ thực hiện. Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 75-QĐ/TU thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 3078/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 04/KH-UBND Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh,  Kế hoạch số 125/KH-UBND Kế hoạch Đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuẩn hóa, nâng cấp Dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 137/KH-UBND thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 08/4/2021 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Quyết định số 1157/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ban, ngành; đến nay, tỉnh đã kết nối thành công 1.328 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đứng đầu cả nước và khai trương Tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022 để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 19/5/2021. Căn cứ các Quyết định của Bộ, ngành Trung ương về công bố thủ tục hành chính và chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trong đại dịch Covd-19, nâng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 1, 2 lên mức độ 3, mức độ 4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 31 Quyết định công bố thủ tục hành chính của các ngành, với tổng số 1.643 thủ tục hành chính. Trong đó: 163 thủ tục hành chính mới; 1344 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 136 thủ tục hành chính bãi bỏ. Các thủ tục hành chính được cập nhập và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Đặc biệt việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 16/8/2021 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh đã kiện toàn nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống Bộ phận Một cửa các cấp, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Cấp tỉnh có Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp huyện có 11/11 Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã có 111/111 Bộ phận một cửa cấp xã để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Bộ phận một cửa các cấp được bố trí nơi thuận tiện, thoáng mát để người dân, tổ chức đến giao dịch hành chính. Đến nay, toàn tỉnh có 1.788 TTHC (1.371 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 229 thủ tục hành chính cấp huyện và 91 thủ tục hành chính cấp xã, 97 thủ tục hành chính thực hiện chung liên thông 2 cấp, 3 cấp). Trong đó: 165 thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công mức độ 1, 2; 154 thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.469 thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đến tháng 10/2021 đã tiếp nhận 561.578 hồ sơ (trong đó: trực tuyến 358.294 hồ sơ; trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: 183.202 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 20.091 hồ sơ); 549.113 hồ sơ đã giải quyết (trong đó: 538.008 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 11.105 hồ sơ giải quyết quá hạn quy định); 12.465 hồ sơ đang giải quyết. Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 15/9/2021, thống kê trên Cổng quốc gia toàn tỉnh thực hiện được 18.259 giao dịch thanh toán trực tuyến thành công với tổng số tiền thanh toán là 109.537.412.104 đồng.

Về xây dựng đô thị thông minh: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 phê duyệt kiến trúc ICT phát triển địa phương thông minh tỉnh Bình Phước. Hiện Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và IOC cấp huyện (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long) đã được xây dựng và đưa vào khai thác hiệu quả. Đây là hợp phần quan trọng để tỉnh triển khai ứng dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với những công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt cho quá trình phát triển đô thị, địa phương và nhu cầu của doanh nghiệp, người dân.

Thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác Dân vận của chính quyền gắn với cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã đề ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Phước đến năm 2025; tập trung thực hiện các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phát triển hạ tầng kỹ thuật; xây dựng địa phương thông minh và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Nguồn tin: Lê Dũng Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay2,143
  • Tháng hiện tại57,239
  • Tổng lượt truy cập1,089,764
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây