BÌNH PHƯỚC: ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI

Thứ hai - 21/02/2022 02:48 250 0
Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải là phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, trong các lực lượng làm công tác dân vận, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo việc gì cũng thành công” .

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/TU ngày 23/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và các lực lượng làm công tác dân vận ở địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, vận động tổ chức, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trở thành phương châm, phương pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của Nhân dân; đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; phong trào đã xây dựng và nhân rộng được 1.639 mô hình, điển hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa... Kết quả công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.
Vì vậy, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW và Chương trình hành động 31 – CTr/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI; Chương trình hành động số 17 – CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 17/11/2021 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025. Với các nội dung trọng tâm đó là:
Một là, đối với tập thể:
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội:
+ Trong xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, như phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, bảo vệ môi trường; xây dựng khu dân cư văn hóa, ... Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 70% số huyện huyện nông thôn mới, trong đó có 01 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
+ Lĩnh vực kinh tế: vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; xóa đói, giảm nghèo, sản xuất, kinh doanh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi; tập trung vào các lĩnh vực mới, đòi hỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, có hiệu quả kinh tế cao và phạm vi tác động đến nhiều người dân; liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh … để làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy kinh tế; động viên các thành phần kinh tế, huy động được nhiều tiềm năng trong nhân dân nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
+ Lĩnh vực Văn hóa – xã hội: Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục vận động nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô hình: “khu dân cư văn hóa”, “gia đình văn hóa”,“khu dân cư tự quản”,“cơ quan văn hóa”, “Văn hóa doanh nghiệp”, câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”,“tổ phụ nữ thu gom rác thải”,“tổ phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 và vận động nhân dân cài đặt Bluezone”….  Hàng năm phấn đấu có 90% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, từ 70% trở lên thôn, ấp, khu phố được công nhận danh hiệu “thôn, ấp, khu phố văn hóa”; 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đến năm 2025 phấn đấu 70% trở lên số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ, từ bỏ các hủ tục lạc hậu; tăng cường công tác giáo dục, học tập, giao lưu, học hỏi những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ,… để phục vụ cuộc sống.
+ Lĩnh vực quốc phòng – an ninh: Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tình hình nhân dân, gần gũi dân, xây dựng lực lượng nòng cốt trong dân thông qua hoạt động của các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”,“xây dựng nền quốc phòng toàn dân”,“Vì an ninh tổ quốc”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,“Vì Hoàng Sa, Trường sa”,“Mái ấm người nghèo nơi biên giới”,“Tuổi trẻ giữ nước”,“Tốt đời – đẹp đạo”,các tổ “Tự quản”, “Liên gia tự quản”, “Tổ hòa giải”, mô hình “Tiếng kẻng an  ninh”, “phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em”,..  để khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội.
­+ Trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Phong trào “Dân vận khéo” phải gắn với thực hiện Quy chế số  19– QC/TU ngày 10 /11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị; pháp lệnh dân chủ; quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hàng năm có từ 80% tổ chức, cơ sở đảng và 80% đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi đoàn thể chính trị xã hội có từ 90% tổ chức cơ sở hội đạt loại khá trở lên; thu hút 90% quần chúng vào tổ chức hội, đoàn thể.
Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong việc lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
- Xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt trên các lĩnh vực, trong từng cơ quan, đơn vị. Xác định việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một công việc thường xuyên, một nội dung thi đua để đánh giá phân loại Chi bộ, đảng viên, xét thi đua cơ quan, cán bộ, công chức hàng năm.
Hai là, đối với cá nhân:
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân phải có trách nhiệm thực hiện tốt những nội dung sau:
- Kiên định trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; xây dựng cho mình phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; chấp hành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.
- Trong công tác chuyên môn, luôn tận tụy với công việc, phục vụ nhân dân; khi xử lý công việc cần phải học tập và làm theo phong cách dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
- Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương, cơ quan, đơn vị phát động; giữ mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhân dân.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Có thể khẳng định rằng, việc tiếp tục cụ thể hóa việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần Nghị quyết 25 – NQ/TW và Chương trình hành động 31 – CTr/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, để tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân đối Đảng, nhà nước; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay5,873
  • Tháng hiện tại94,070
  • Tổng lượt truy cập1,272,059
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây