BÌNH PHƯỚC LÀM TỐT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Thứ sáu - 19/11/2021 02:10 317 0
Trong năm 2021 tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về công tác cải cách hành chính, ngay từ cuối năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh để làm căn cứ thực hiện. Ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước, phiên bản 2.0. Đồng thời, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.
Bình Phước đặt mục tiêu có 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 3,4 tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2021: Nguồn Báo Bình Phước
Bình Phước đặt mục tiêu có 100% thủ tục hành chính đạt mức độ 3,4 tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2021: Nguồn Báo Bình Phước
Về cải cách thể chế

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các cơ quan cấp trên và thực tiễn ở địa phương để kịp thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, địa phương quản lý. Trong năm, tiến hành rà soát 09 bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đang có hiệu lực thi hành, kết quả: 01 Nghị quyết ban hành sai hình thức văn bản cá biệt ban hành dưới hình thức quy phạm pháp luật; 06 Nghị quyết quy định ngày tháng năm ban hành của Nghị quyết chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Về cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp, ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về đẩy mạnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ban, ngành; đến nay, tỉnh đã kết nối thành công 1.328 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đứng đầu cả nước và khai trương Tổng đài giải đáp thông tin dịch vụ công 1022 để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 19/5/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 31 Quyết định công bố thủ tục hành chính của các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế, Y tế, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường với tổng số 1.643 thủ tục hành chính. Trong đó: 163 thủ tục hành chính mới; 1344 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 136 thủ tục hành chính bãi bỏ. Các thủ tục hành chính được nhập và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định. Hiện nay toàn tỉnh đã kiện toàn nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống Bộ phận Một cửa các cấp, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Cấp tỉnh có Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp huyện có 11/11 Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã có 111/111 Bộ phận một cửa cấp xã để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Bộ phận một cửa các cấp được bố trí nơi thuận tiện, thoáng mát để người dân, tổ chức đến giao dịch hành chính. Đến nay, toàn tỉnh có 1.788 TTHC (1.371 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 229 thủ tục hành chính cấp huyện và 91 thủ tục hành chính cấp xã, 97 thủ tục hành chính thực hiện chung liên thông 2 cấp, 3 cấp). Trong đó: 165 thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công mức độ 1, 2, 154 thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.469 thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các thủ tục hành chính đều được công khai trên trang www.dichvucong.binhphuoc.gov.vn. Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đều đã niêm yết, công khai đầy đủ tại nơi thuận tiện để Nhân dân tìm đọc, theo dõi. Trong năm tiếp nhận 561.578 hồ sơ (trong đó: trực tuyến 358.294 hồ sơ; trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: 183.202 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 20.091 hồ sơ); 549.113 hồ sơ đã giải quyết (trong đó: 538.008 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 11.105 hồ sơ giải quyết quá hạn quy định); 12.465 hồ sơ đang giải quyết.

Về cải cách tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (Đề án 999). Theo đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cụ thể các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước đã cơ bản đạt được mục tiêu “bốn giảm”: Giảm tổ chức bộ máy, giảm chức danh lãnh đạo, giảm biên chế và giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước  về tổ chức bộ máy: Đã giảm được 89 đầu mối bên trong của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và giảm 14 đầu mối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; 91 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Chức danh lãnh đạo: Đã giảm được 443 chức danh lãnh đạo, quản. Biên chế: Giảm đươc 171 công chức; 2093 viên chức; 2132 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước: Giảm được 143.416 triệu đồng.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện, trong 9 tháng đầu năm Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 của tỉnh, đảm bảo theo đúng chỉ tiêu biên chế Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ giao. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức theo nguyên tắc cạnh tranh với tổng số 262/527 thí sinh trúng tuyển (24 thí sinh khối Liên đoàn Lao động tỉnh, 128 thí sinh khối Đảng, Đoàn thể và 110 thí sinh khối Nhà nước) và công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II đối với 1.055 viên chức.

Về cải cách tài chính công

Ngay từ cuối năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa tỉnh. Đồng thời, quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020; ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 và các văn bản quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý giá, quản lý tài sản công. Hiện trên địa bàn tỉnh có 19 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; 125 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên và 351 đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên. Các công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh sở hữu 100% vốn điều lệ và các công ty cổ phần có vốn góp của Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trong năm giải quyết 4 hồ sơ cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách, 1267 hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản.

Về hiện đại hóa hành chính

Đến nay hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được đầu tư trang bị từ cấp tỉnh đến cấp xã, Điểm cầu Trung tâm tại Sở Thông tin và Truyền thông, điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp đã trang bị như: VNPT Bình Phước, Viettel Bình Phước, Viện Kiểm sát tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Binh đoàn 16, Điện lực tỉnh. Trong năm đã thực hiện kết nối trực tuyến 320 cuộc họp, hội nghị tại tỉnh và hơn 547 cuộc họp online qua phần mềm họp không giấy Ecabinet của các cơ quan trong tỉnh. Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh được thuê dịch vụ công nghệ thông tin của VNPT Bình Phước, đến nay đã cấp 8.074 hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (tỷ lệ cán bộ công chức, sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong xử lý công việc đạt trên 90%). Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh được xây dựng và kết nối từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với 145 cơ quan hành chính nhà nước, 149 cơ quan Đảng, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh; 310 cơ quan, đơn vị đã được lắp đặt đường truyền cáp quang, thiết bị đầu cuối, hệ thống định tuyến Router chuyên dùng.

Duy trì hoạt động có hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm, kịp thời các nguy cơ tấn công mạng, từ đó phối hợp phân tích, ứng phó xử lý sự cố hiệu quả trước các cuộc tấn vào hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và xử lý 328.113 mối nguy hại, trong đó có 319.744 mối nguy hại cao, 8.197 mối đe dọa nghiêm trọng. Hiện Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và IOC cấp huyện (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long) đã được xây dựng và đưa vào khai thác hiệu quả. Đây là hợp phần quan trọng để tỉnh triển khai ứng dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với những công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt cho quá trình phát triển đô thị, địa phương và nhu cầu của doanh nghiệp, người dân. Trong thời gian tới sẽ hoàn thành xây dựng trung tâm điều hành thông minh cấp huyện, kết nối, chia sẽ, đồng bộ toàn diện hệ thống điều hành thông minh từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Nguồn tin: Anh Khoa - Đồng Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,236
  • Tổng lượt truy cập1,107,370
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây