Bình Phước: Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trực tuyến đến 380 điểm cầu, trên 27 ngàn đảng viên tham dự

Thứ sáu - 08/03/2024 09:56 180 0
Thực hiện Kế hoạch số 219-KH/TU tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024: Sáng 8-3, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt “Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước” do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết, Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, truyền đạt các nội dung chuyên đề tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Xuân Trang, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh đến 380 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn với trên 27.199 đảng viên tham dự.
 
https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/3_2024/img_4632_12004208032024.jpg
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu quán triệt tại hội nghị
 
Việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 nhằm tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58- KH/BTGTW, Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Khẳng định tiến bộ, công bằng xã hội là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững đất nước; thể hiện bản chất tốt đẹp, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần bổ sung lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh Bình Phước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh trong Nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong đồng bào các dân tộc Bình Phước.

Với phương pháp truyền đạt diễn cảm, mạch lạc, cùng với các dẫn chứng từ những bài thơ, câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết đã tập trung phân tích, lãm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiến bộ, công bằng xã hội; tư tưởng của Bác về tiến bộ, công bằng xã hội trong giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/3_2024/img_4657_12005508032024.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết, Giảng viên cao cấp, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các nội dung chuyên đề tại hội nghị

Trong giai đoạn hiện nay, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện công bằng xã hội hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, quan điểm của Đảng về động lực và mục tiêu phát triển đất nước luôn dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội. Cùng với tổng kết quá trình phát triển đất nước qua hơn 35 năm đổi mới cả về lý luận và thực tiễn, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ta khái quát: “Gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; phát huy vai trò của văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển”.
 
https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/3_2024/img_4712_12030908032024.jpg
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề tại hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh
 
https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/3_2024/img_4759_12012108032024.jpg
Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 380 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn với trên 27.199 đảng viên tham dự

Như vậy, những nội dung về thực hiện công bằng xã hội được Đại hội XIII của Đảng đề cập cũng chính là quan điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ từ rất sớm: “Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ”.

Liên quan đến việc “quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước”, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 41 thành phần dân tộc sinh sống với 203.519 người, chiếm 19,67%. Đồng bào các dân tộc sinh sống đan xen trên địa bàn 111 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh đã chú trọng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các chính sách đầu tư phát triển bền vững, chính sách tín dụng, y tế - văn hóa - giáo dục; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây dựng nông thôn mới... đã giúp đời sống bà con có nhiều khởi sắc, bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo Kế hoạch số 219-KH/TU tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024.  Năm 2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 04 nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hành động số 17- CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy; trong đó chú trọng 03 nhiệm vụ đột phá: về kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, thực hiện việc gắn kết phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh với phát triển văn hóa - xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Ba là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước theo Kết luận số 380-KL/TU, ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.


Bốn là, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại các chi bộ và sinh hoạt chuyên đề hàng quý gắn với tổ chức sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”, nhằm nhắc lại “Lời thề”, lời hứa trước Đảng, trước chi bộ, của đảng viên phải làm, sẽ làm trong suốt cuộc đời. Thông qua đợt sinh hoạt nhằm giúp đảng viên tự soi lại những lời tuyên thệ trước cờ Đảng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có thêm động lực để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có thêm “đề kháng” để vượt qua những cám dỗ tầm thường, luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn dân về nội dung Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Vào dịp sinh nhật Bác, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Tổ chức các cuộc thi viết về mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quý I năm 2024. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể; xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường theo dõi, giám sát, đề ra giải pháp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình thực hiện.

Nguồn tin: BBT (Nguồn ảnh: Bình Phước Online)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay1,736
  • Tháng hiện tại79,191
  • Tổng lượt truy cập1,257,180
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây