Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước đẩy mạnh công tác phối hợp tham mưu, nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo

Chủ nhật - 17/03/2024 21:17 1.001 0
Là cơ quan tham mưu của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn xác định để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân thì công tác Dân vận luôn phải đi trước một bước.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà, động viên người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 8, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp
Thực hiện Quy định số 1311-QĐ/TU ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiến hành thành lập 03 phòng gồm: Văn phòng; Phòng Đoàn thể và các hội; Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo. Xây dựng và ban hành Quy định số 04 - QĐ/BDVTU ngày 05/3/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các phòng thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; Quy chế 06 - QC/BDVTU ngày 05/3/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sau khi được thành lập, Văn phòng và các phòng chuyên môn thuộc Ban đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức; chú trọng công tác tham mưu theo từng lĩnh vực, đặc biệt là việc tham mưu hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo và những lĩnh vực khác sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong quá trình tham mưu, mỗi cán bộ, công chức phải luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dân vận là phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Là Dân vận phải luôn sâu sát Nhân dân. Phải nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin và phải nói được tiếng nói của người dân, tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của Nhân dân.

Xác định tầm quan trọng của công tác Dân vận, để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chia sẻ những khó khăn, vất vả của Nhân dân, tôn trọng tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo và hòa nhập cùng họ, từ đó mới có thể tham mưu được những nội dung công tác phù hợp, sát thực tiễn. Bên cạnh đó, việc nắm tình hình còn được phối kết hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo nên một “mạng lưới” bao quanh cơ sở, những điểm trọng yếu, địa bàn phức tạp, khó khăn, nhạy cảm để kịp thời tham mưu, đề xuất cách tháo gỡ khó khăn và giúp đỡ Nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chỉ thị, nghị quyết, đề án… về công tác dân vận. Năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 12/10/2023, về tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Đây là Chỉ thị hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay,  nhằm giúp các địa phương, đơn vị đánh giá, dự báo đúng, chính xác tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo để đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền đề ra những quyết sách đúng đắn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh đạt hiệu quả. Góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động và hoạt động giám sát, phản biện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Công tác nắm tình hình phải kịp thời, khách quan, chính xác, tìm hiểu kỹ lưỡng, chu đáo, không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng về chính trị.

Qua nắm tình hình có nhiều vấn đề nổi cộm ở cơ sở chưa được giải quyết thấu đáo, triệt để; nhiều đơn thư khiếu kiện vượt cấp lên huyện, lên tỉnh và thậm chí cả Trung ương, tại thời điểm này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đang tham mưu Quy chế đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh với nhân dân, mục đích để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kịp phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Để tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy chỉ đạo về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiến hành nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo thông qua các kênh: Các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thông tin dư luận của các kênh báo chí, phát thanh - truyền hình, dư luận xã hội; thông tin nghiệp vụ trong lực lượng vũ trang và các thông tin từ người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong tôn giáo...; Hội thi dân vận khéo, các cuộc gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban cán sự UBND tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, Binh Đoàn 16, Ban Dân tộc tỉnh, các ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, đúc rút những kinh nghiệm thực tiễn, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

Phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 217, 218 QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Ngày vì người nghèo", xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội...

Thường xuyên kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất chủ trương giải pháp để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ Ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề về tôn giáo, dân tộc; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết về hoạt động công tác dân vận; trao đổi kinh nghiệm, đề xuất biện pháp công tác dân vận đạt hiệu quả.

Như vậy, có thể khẳng định trong thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu giúp cho cấp ủy, chính quyền giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, làm cho dân yên, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Những đóng góp đó có sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; góp phần đưa công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước ngày càng đổi mới về nội dung, phương thức, chất lượng và được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao./. 

Nguồn tin: Anh Đào – BDVTU (Nguồn ảnh: Bình Phước Online)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay1,914
  • Tháng hiện tại79,369
  • Tổng lượt truy cập1,257,358
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây