BÙ ĐĂNG THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Thứ năm - 16/06/2022 08:30 383 0
Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng công việc và từng mặt công tác, trong đó có trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Qua việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở bước đầu đã tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh ở địa phương được đảm bảo; tiếp tục thực hiện các mô hình, dự án, đề án phát triển sản xuất, mô hình kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình; cán bộ, đảng viên, công chức có sự đổi mới về tác phong, lề lối làm việc, có ý thức tự giác trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giới thiệu, đào tạo học nghề, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn có thu nhập; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định.
Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Bù Đăng về tình hình kinh tế - xã hội của huyện những tháng đầu năm 2022.
Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Bù Đăng về tình hình kinh tế - xã hội của huyện những tháng đầu năm 2022.
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của huyện, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân; tạo điều kiện cho Nhân dân được tham gia ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là tham gia góp ý cho dự thảo Nghị quyết của HĐND, đề án phát triển kinh tế của UBND, đánh giá hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, Nhà nước…chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ và các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội…Quan tâm giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Làm tốt việc lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện các đề án, dự án kinh tế, quy hoạch của huyện kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện QCDC ở cơ sở.
Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); Thực hiện giám sát của Mặt trận Tổ quốc, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng chương trình giám sát năm 2022, trong 6 tháng đầu năm Mặt trận chủ trì giám sát 03 cuộc với nội dung việc thực hiện Nghị quyết của HĐND trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn; giám sát thủ tục hành chính theo Quyết định số 12/2018/QĐ/-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách của người uy tín…tại một số xã, thị trấn, cơ quan trong huyện; phối hợp theo dõi, giám sát các xã, thị trấn trong việc bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, việc thu các loại phí, lệ phí, các nguồn vận động trong Nhân dân.
   Kết quả thực hiện QCDC cơ sở xã, thị trấn
   Thực hiện các nội dung nêu trong Pháp lệnh số 34/2000/PL-UBTVQH11, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền phổ biến những nội dung công khai để Nhân dân biết và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhân dân được trực tiếp bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định, như: Mức đóng góp tiền của xây dựng nông thôn mới; các khoản đóng góp, các loại phí, lệ phí; tham gia rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo…Nhân dân được tham gia ý kiến về các dự án phát triển kinh tế, dự án xây dựng trước khi chính quyền quyết định; Nhân dân phát huy dân chủ, tham gia giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các chủ trương, chính sách cảu Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, các chương trình, dự án, đề án tại địa phương; việc sử dụng, thu, chi các nguồn quỹ do Nhân dân đóng góp đều được công khai…
     Thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” luôn được các địa phương đảm bảo chế độ trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên trong tuần theo lịch; việc chứng thực, cấp giấy tờ bản sao đúng quy định, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và tiến hành giải quyết đúng quy trình thủ tục và thời gian; cán bộ, công chức có tác phong, lề lối làm việc trong thực hiện nhiệm vụ; việc sửa đổi quy ước, hương ước ở thôn, xóm, khu dân cư được các đơn vị quan tâm, tiếp thu thống nhất bổ sung. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân thực hiện theo kế hoạch, tổ chức tại hội nghị, ngoài ra hằng tuần, hằng tháng đều xây dựng lịch và thực hiện tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với công dân; những ý kiến tại buổi tiếp xúc, đối thoại, cơ bản được đồng chí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND, các đồng chí cán bộ chuyên môn, trực tiếp trao đổi, giải trình, giải thích làm rõ, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp mình; việc đối thoại được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung; người đứng đầu trực tiếp hoặc chỉ đạo, giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Nhân dân, góp phần thiết thực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện, đầu năm 2022, qua bình xét và công nhận có 114/117 khu dân cư đạt văn hóa.
   Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND hyện Bù Đăng (ngày 02/6/2022).
   Hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), tổ hòa giải ở cơ sở, các tổ tự quản các xã, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Các Ban Thanh tra Nhân dân được củng cố kiện toàn, đồng thời xây dựng kế hoạch giám sát năm 2022. 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp tập trung giám sát việc cấp quà tết cho đối tượng  chính sách, việc bình xét đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, hộ nghèo, hộ thoát nghèo, giám sát việc vận động và quản lý các nguồn huy động trong dân để đầu tư các công trình góp phần xây dựng thôn mới. BGSĐTCCĐ đã giám sát được 03 cuộc, nội dung giám sát việc triển khai, tổ chức thi công, việc đóng góp đối ứng của Nhân dân trong xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Toàn huyện có 117 tổ hòa giải, với 739 thành viên, trong các tổ hòa giải đều có sự tham gia của Ban công tác Mặt trận. 6 tháng đầu năm, các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải 25 vụ việc, trong đó  hòa giải thành 22 vụ, hòa giải không thành, chuyển các ngành chức năng 03 vụ việc. Nhìn chung, công tác hòa giải  ở cơ sở  được MTTQ các cấp và các ngành chức năng phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và an toàn  xã hội ở địa phương.
      Thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
      Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đã tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị; thông qua việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, các cơ quan, đơn vị, thông báo công khai những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định, thông báo công khai những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đối với cán bộ, công chức, công khai tài chính, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị…gắn dân chủ trong việc điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và trong quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; cơ bản cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
       Việc thực hiện QCDC gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát và thực hiện theo đúng quy định và dân chủ trong việc sắp xếp cán bộ. Công tác cải cách hành chính của các đơn vị được chú trọng thực hiện; công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền duy trì lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất, việc giải quyết các đơn thư được lãnh đạo và bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc.
     Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
     Thực hiện Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với chủ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện chỉ đạo cho công đoàn các doanh nghiệp chủ động phối hợp với thủ trưởng, ban giám đốc các đơn vị tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức, người lao động; tổ chức đối thoại trực tiếp, thông qua đó người đứng đầu (Ban giám đốc) tiếp thu các ý kiến thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, thể hiện sự hợp tác, bình đẳng, công khai và minh bạch, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; được trao đổi về nội quy lao động, thang lương, bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế và các văn bản khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và đóng góp ý kiến vào các nội dung trong bản thỏa ước lao động tập thể.
Thực hiện QCDC ở cơ sở trong các doanh nghiệp có công đoàn đã tác động tích cực đến sự phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thu nhập, đời sống của công nhân, lao động ngày càng được cải thiện, quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của công nhân, người lao động luôn được quan tâm và bảo vệ. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu các doanh nghiệp nên hoạt động công đoàn trong các đơn vị luôn giữ vững đoàn kết nội bộ từ công nhân, lao động tới người sử dụng lao động; phát huy quyền làm chủ, khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tạo được mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động thông qua tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,057
  • Tháng hiện tại9,682
  • Tổng lượt truy cập1,107,816
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây