BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thứ sáu - 10/06/2022 04:49 397 0
Thực hiện Kế hoạch số 44 – KH/BDVTW ngày 09/3/2022 của Ban Dân vận Trung ương về công tác năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát về công tác dân vận của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, chú trọng kiểm tra, khảo sát công tác dân vận của chính quyền, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo và kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu, Ban hành 04 kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Nguồn ảnh: Báo Bình Phước online
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Nguồn ảnh: Báo Bình Phước online
Ngày 26/4/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 62 – KH/BDVTU khảo sát về tình hình công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Mục đích là khảo sát, nắm tình hình dân tộc, tình hình công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các mô hình, điển hình dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát, tham mưu cho Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Nội dung khảo sát về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gồm 3 vấn đề: Tình hình dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện: Kết luận số 65 – KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW về công tác dân tộc (Kế hoạch số 222 – KH/TU ngày 03/3/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 65 – KL/TW); Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (Kế hoạch số 38 – KH/TU ngày 12/10/2016 của Tỉnh ủy); việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng đối với các dân tộc thiểu số đặc thù (nếu có); kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và phong trào thi đua “dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giới thiệu các mô hình, điển hình dân vận khéo tiêu biểu).
Thời gian, địa điểm khảo sát: Ngày 12/7/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy trực tiếp khảo sát tại xã Đường 10, và xã Đăk Nhau huyện Bù Đăng. Ngày 13/7/2022, khảo sát tại xã An Khương, xã Phước An, huyện Hớn Quản.
Ban Dân vận các huyện, thị ủy, thành ủy: Tham mưu cho cấp ủy báo cáo tình hình công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo nội dung khảo sát và đề cương kèm theo kế hoạch này, gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 05/7/2022  để tổng hợp báo cáo Ban Dân vận Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy. Ban Dân vận các huyện Bù Đăng, Hớn Quản: Phân công lãnh đạo tham gia các buổi làm việc của đoàn khảo sát trên địa bàn; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cấp xã được khảo sát chuẩn bị nội dung, thành phần, điều kiện làm việc với đoàn khảo sát.
Thực hiện Kế hoạch số 07 – KH/BDV – CA – QS – BP ngày 17/01/2022 về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2022, được sự thống nhất của các đơn vị, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 66 – KH/BVTU ngày 06/5/2022 về khảo sát tình hình công tác dân vận trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022.
Mục đích là khảo sát, nắm tình hình công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, nhất là việc triển khai thực hiện các nội dung trong  kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022.
Nội dung  khảo sát gồm 3 vấn đề: Công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn; việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh năm 2022. Trọng tâm là: Phối hợp triển khai công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào “toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị thân thiết của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; thực hiện  Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tham gia công tác phòng chống dịch Covid – 19. Tổng hợp, giới thiệu các mô hình, điển hình dân vận khéo tiêu biểu của đơn vị.
Thời gian khảo sát: Ngày 26/7/2022, khảo sát tại huyện Bù Đốp; ngày 27/7/2022, khảo sát tại huyện Lộc Ninh; ngày 28/7/2022, khảo sát tại huyện Bù Gia Mập. Ban Dân vận các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập: Phân công lãnh đạo tham gia các buổi làm việc của đoàn khảo sát trên địa bàn. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được khảo sát chuẩn bị nội dung, thành phần, điều kiện làm việc với đoàn khảo sát.
Ban Dân vận các huyện, thị ủy, thành ủy:  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác dân vận trong các đơn vị 6 tháng đầu năm 2022 (theo nội dung kế hoạch này), báo cáo kết quả gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 28/7/2022 để tổng hợp.
Về kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Ban Chỉ đạo tỉnh  căn cứ Chương trình công tác năm 2022 xây dựng, ban hành  Kế hoạch  số 15 – KH/BCĐ ngày 01/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức thực hiện Kết luận số 120 – KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14 - KH/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.
Nội dung kiểm tra gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trọng tâm là: Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 99 - QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 11 - QĐ/TW ngày 08/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW; Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Kết quả thực hiện các văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL - UBTVQH11 về: Nội dung công khai để nhân dân biết; nhân dân bàn và quyết định; nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; nhân dân giám sát.  Kết quả thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ - CP về: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập về những việc công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; công việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan. Kết quả thực hiện từng nội dung nêu trong Nghị định số 145/2020/NĐ - CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động .
Đối tượng kiểm tra: Là tất cả các đơn vị sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh;  các huyện, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, BCĐ QCDC tỉnh trực tiếp kiểm tra 03 đơn vị:  Sở Khoa học và Công nghệ;  Đảng ủy công ty cao su Lộc Ninh; Huyện ủy Hớn Quản (và một đơn vị cấp xã, thị trấn của huyện).

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,808
  • Tổng lượt truy cập1,381,871
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây