Ban Dân vận Huyện ủy Lộc Ninh phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính

Thứ bảy - 11/06/2022 23:03 497 0
Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, công tác dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2021, huyện Lộc Ninh đạt và vượt 26/27 chỉ tiêu kinh tế; thu ngân sách nhà nước đạt gần 527 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt trên 1.224 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán được giao.
Đoàn kiểm tra của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại huyện Lộc Ninh
Đoàn kiểm tra của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại huyện Lộc Ninh
Trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận như: Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận; Quyết định số 217 - QĐ/TW, Quyết định số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tinh hình mới”; Kết luận số 114 - KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị 26/CT - TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.
UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền gắn với công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức. Từ đó công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp không ngừng đổi mới thông qua các hoạt động cải cách hành chính được triển khai đồng bộ và quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành. UBND huyện Lộc Ninh đã ban hành Quyết định số 5156/QĐ - UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết Thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Lộc Ninh; Kế hoạch số 40/KH - UBND ngày 09/3/2021 về truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Lộc Ninh; Kế hoạch số 48/KH - UBND ngày 18/3/2021 về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Lộc Ninh; Báo cáo số 364/BC - UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện về báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã niêm yết công khai số điện thoại và địa chỉ Email của lãnh đạo đơn vị tại bảng niêm yết thủ tục hành chính để tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của cá nhân, tổ chức phản ánh về quy định hành chính thuộc thẩm quyền; chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tiếp nhận và xử lý các ý kiến kiến nghị, phản ánh, đóng góp của tổ chức và cá nhân về quy định bộ thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ gây khó khăn, nhũng nhiễu tổ chức và cá nhân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.
Thực hiện các kế hoạch triển khai cải cách hành chính năm 2021, UBND huyện thực hiện tốt công tác công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận, giám sát hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai kế hoạch đưa Hệ thống một cửa điện tử liên thông từ xã, huyện, tỉnh và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; phòng hội nghị trực tuyến tại huyện và 16 xã, thị trấn; thực hiện ứng dụng dịch vụ chữ kí số, chứng thư số trong gửi, nhận văn bản điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH ở địa phương. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tới người dân, doanh nghiệp. Trả kết quả được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Số hồ sơ tiếp nhận trên dịch vụ công 41.400 hồ sơ, hồ sơ quá hạn 990 hồ sơ chiếm tỷ lệ 2,4% (do từ ngày 01/6/2021 phần mềm DVC tỉnh thay đổi cách tính trễ hạn hồ sơ, không tính theo ngày mà tính theo giờ, phút, giây dẫn đến nhiều hồ sơ bị trễ hạn). Đã nâng cấp và hiệu chỉnh phần mềm Quản lý văn bản và điều hành One win, tại địa chỉ truy cập: http://qlvblocninh.binhphuoc.gov.vn tích hợp ứng dụng dịch vụ chữ ký số, đáp ứng gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản Quốc gia, đã kết nối với Trục LGSP của tỉnh ngày 01/4/2019. Các cáp chính quyền trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc niêm yết nội dung hướng dẫn, công khai thông tin, địa chỉ tiếp nhận, xử lý, sử dụng hòm thư góp ý; công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính, giải đáp những vướng mắc của tổ chức, cá nhân.
Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 115/KH - UBND ngày 09/9/2016 của UBND huyện về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 114 - KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh số 34/2007/PL - UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ - CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2 Các cơ quan, ban, ngành, huyện, UBND các xã, thị trấn cần đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai hóa, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước; tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”“Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lí nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiên hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Cán bộ trực giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Lộc Ninh
Nguồn ảnh Báo Bình Phước online
3. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn góp phần từng bước nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ gắn với việc thực hiện Quy định số 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung vào việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong công tác dân vận.
6.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm và giám sát, phản biện của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xem đây là một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cơ quan, tổ chức mình, phát huy quyền làm chủ của nhân dân “Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay853
  • Tháng hiện tại47,728
  • Tổng lượt truy cập1,451,951
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây