DẤU ẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023

Thứ tư - 10/01/2024 10:56 8.022 0
Trong năm 2023, MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động trong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm thực hiện hiệu quả. Tính đến ngày 25/9/2023, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã vận động được 8.884 triệu đồng. UBMTTQVN cấp huyện, xã đã xây dựng được 137 căn nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; UBMTTQVN tỉnh đã xây dựng được 350 căn, sửa chữa 54 căn, giúp đỡ sản xuất cho 266 người dân, hỗ trợ 1.365 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu khai mạc hội nghị (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước).
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu khai mạc hội nghị (Nguồn ảnh: Báo Bình Phước).
Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước:

Công tác an sinh xã hội và các hoạt động Vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. MTTQVN và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, biết dựa vào dân từng bước làm đúng phương châm nghe dân nói, nói dân hiểu và cùng làm với nhân dân. Bằng việc triển khai tích cực, có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và phong trào thi đua “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các cấp ủy, chính quyền đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trong giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, nảy sinh trong thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là các chương trình mục tiêu liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Một số chương trình đã thực sự được dân tin yêu và đánh giá cao như: Chương trình giảm nghèo 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, 1.000 km đường giao thông nông thôn hay giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đạt được những kết quả trên đó là nhờ có sự chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Trung ương, cấp ủy Đảng và sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các tổ chức thành viên từng cấp; sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh:  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh triển khai hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức thực hiện việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp, đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định, kết quả phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức được 03 đợt TXCT với đại biểu Quốc hội (Trước kỳ họp thứ 5, sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6) tại 33 cụm xã với 124 lượt xã phường, thị trấn có cử tri tham dự tiếp xúc đại biểu Quốc hội với 4.393 lượt cử tri tham dự tiếp nhận 386 ý kiến, kiến nghị của cử  tri và nhân dân; phân loại tổng hợp gửi đến Trung ương 54 ý kiến kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp giữa năm và cuối năm theo quy định. Sau các đợt tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đều tổ chức rà soát, phân loại, tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời và thông tin đến cử tri theo quy định. Đồng thời, tổ chức theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã thực hiện tốt công tá tuyên truyền, vận động động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, chấp hành chính sách, pháp luật; việc phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong hoạt động giám sát ở địa phương; việc tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở; việc tham gia thực hành dân chủ. Trong năm 2023, MTTQVN các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến được 462 cuộc với  41.452 lượt người tham dự đối với 312 lượt văn bản Luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân cũng như các hoạt động của MTTQVN.  Tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng tổ chức, mở rộng mạng lưới thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật từ tỉnh đến khu dân cư; triển khai, hướng dẫn tổ chức, mạng lưới chủ động nắm bắt, theo dõi phối hợp với các cơ quan nhà nước trong hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tổ chức cấp phát 1.213 cuốn cho các MTTQVN các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền, viên pháp luật ở cơ sở để tuyên truyền, phổ biến cho người dân.

MTTQVN các cấp giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở, kết quả Ban Thanh tra nhân dân tổ chức giám sát được tổ chức 512 cuộc giám sát, kiến nghị 99 nội dung, vụ việc, kết quả có 88 vụ việc đã được giải quyết, 11 vụ việc đang tiếp tục giải quyết; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được 923 cuộc với 466 công trình, kiến nghị 92 nội dung, vụ việc, các ngành chức năng đã xem xét giải quyết xong 92 nội dung, vụ việc theo đúng quy định. Các địa phương phối hợp củng cố, kiện toàn được 201 tổ hòa giải, với 457 hòa giải viên được bổ sung. Đến nay, toàn tỉnh có  843 Tổ hòa giải và 5.260 hòa giải viên; trong đó có 843 Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tham gia hoạt động ở các tổ hòa giải.

Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ quan UBMTTQVN tỉnh được quan tâm thực hiện thông qua bố trí ban hành lịch lãnh đạo và cán bộ tham gia tiếp công dân để tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định Trong năm, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức 48 đợt tiếp công dân định kỳ (theo lịch tiếp công dân); tổ chức tiếp công dân đột xuất 16 đợt; tiếp nhận: 25 đơn; đã nghiên cứu có văn bản kiến nghị và chuyển đơn đến các ngành chức năng 04 đơn, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền 16 đơn; xếp lưu đơn 05 đơn).

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Đồng thời, đưa các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào nhiệm vụ trong tâm công tác Mặt trận năm 2023.  Phối hợp thực hiện tốt trách nhiệm của MTTQVN trong việc tham gia thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia tiếp nhận, kiến nghị tham nhũng; giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm, MTTQVN các cấp chủ động tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL có liên quan tới hoạt động của MTTQVN, các tổ chức thành viên, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, như: tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản dự thảo Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản QPPL của địa phương với 582 lượt dự thảo văn bản các loại (MTTQVN tỉnh đã phối hợp tham gia góp ý đối với 46 lượt dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh do các sở, ngành tỉnh tham mưu xây dựng, soạn thảo).

Thực hiện Hướng dẫn của Trung ương “về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)” …; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sâu rộng việc “tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)” trong hệ thống MTTQVN các cấp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng thiết thực, phù hợp được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng thuận, đánh giá cao và đã tổng hợp gửi đến Trung ương nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

 Về hoạt động giám sá, phản biện xã hội  theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Trên cơ sở Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2023. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN đã triển khai tổ chức giám sát được 12 đợt giám sát chuyên đề. Tổ chức 02 đợt kiểm tra, thẩm định đối tượng hộ nghèo đề nghị xây dựng Nhà đại đoàn kết đối với 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát được 312 cuộc giám sát MTTQVN các cấp giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; việc trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trong cuộc TXCT với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định.

Hoạt động phản biện xã hội được MTTQVN các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả, nhất là phản biện xã hội đối với các Chương trình, Đề án, dự án của cấp ủy Đảng; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, kết quả: Mặt trận các cấp đã tổ chức phản biện xã hội được 349 văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó, MTTQVN tỉnh đã tổ chức 08 cuộc phản biện xã hội đối với 08 văn bản dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh Qua hoạt động phản biện xã hội, giúp cho các chủ trương, chính sách pháp luật khi được ban hành và triển khai thực hiện đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, góp phần tăng cường đồng thuận trong xã hội .

Công tác tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân
UBMTTQVN tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện trong hệ thống mặt trận; thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên Website Mặt trận tỉnh; Trang cộng đồng (Fanpage Facebook); chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân” trên Đài PT-TH và Báo Bình Phước; tuyên truyền qua các buổi họp dân, hội nghị, đài truyền thanh , panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi...  Tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Kết quả đã tuyên truyền được cho 4.237 lượt người, với 25 văn bản phổ biến, tuyên truyền; có 29.419 hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Trên cơ sở nội dung Bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Camphuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Kh’mum giai đoạn 2022 -2027 được ký kết vào ngày 26/10/2022 tại tỉnh Bình Phước và Chương trình công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2023, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy cho phép Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Đoàn cán bộ tỉnh đi thăm và chúc tết Chol Chnam Thmay các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Kh’mum thuộc Vương quốc Campuchia. Mặt trận các cấp duy trì hoạt động giao lưu kết nghĩa. Tổ chức giúp đỡ người dân Campuchia ở giáp biên giới có điều kiện thuận lợi trong việc khám chữa bệnh Ngoài ra, các đơn vị đã tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng vận động nhân dân không vượt biên trái phép, tổ chức vệ sinh các cột mốc.

Nguồn tin: Khánh Liên- BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,517
  • Tổng lượt truy cập1,444,740
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây