Một số kết quả quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Thứ tư - 10/01/2024 10:53 208 0
Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU- BCSĐUBND ngày 14/01/2022 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026, ngày 12/01/2023 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp số 27-KH/BDVTU-BCSĐUBND về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Thông qua ký kết nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về kết quả triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Báo Bình Phước On
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về kết quả triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Báo Bình Phước On
Chính quyền các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch tiến hành ký kết, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở. Thực hiện kế hoạch phối hợp, nhìn chung những vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp đều được đảm bảo thực hiện. Trách nhiệm của hệ thống dân vận và chính quyền các cấp đều được phát huy.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phối hợp nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, góp phần ngăn ngừa và hạn chế xảy ra những điểm nóng; phối hợp tốt với các đoàn thể, hội quần chúng trong tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị quan tâm và thực hiện công tác dân vận có nhiều chuyển biến hơn, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác Dân vận gắn bó hơn, chặt chẽ hơn.

Các cơ quan nhà nước làm tốt việc tham mưu xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách đúng và thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thực hiện kế hoạch phối hợp và nhằm đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 15/5/2023 về thực hiện công tác dân vận chính quyền theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 10/7/2023 v/v thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 12/7/2023 v/v triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Quyết định 1493/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 về Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh…

Qua triển khai, thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác dân vận và công tác dân vận của chính quyền đã đạt được một số kết quả tích cực:

Các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động trên các lĩnh vực, các hoạt động chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng trợ cấp xã hội được các địa phương quan tâm thực hiện tốt; tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận cấp ủy cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận, giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chương trình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, trong đó xây dựng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề ra 93 danh mục nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự chung tay góp sức của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch đều tăng; công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển ổn định, ngành chăn nuôi tiếp tục được duy trì, phát triển mạnh theo hướng chăn nuôi với quy mô lớn, trang trại công nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ đang dần được thu hẹp. Xây dựng nông thôn mới: Năm 2023, ước đạt 07 xã nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số xã nông thôn mới của tỉnh lên 80/86 xã; đối với  xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 có 06 xã, số xã nông thôn mới nâng cao hiện nay của tỉnh là 27/80 xã. Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long; có 02 đơn vị là thị xã Chơn Thành và huyện Đồng Phú đạt chuẩn nông thôn mới đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định công nhận.

Lĩnh vực công nghiệp được phục hồi nhanh, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,5%; khai khoáng tăng 10%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 5%; Cung cấp nước, hoạt động  quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh tăng cao so với năm 2022 như: Hạt điều nhân tăng 12,5%, sản xuất giày dép tăng 73,94%, xi măng tăng 81,58%.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng mạnh; công tác bình ổn thị trường trong các dịp lễ tết trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, nguồn cung hàng hóa ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2023 đạt 64.239 tỷ đồng, tăng 19,65% so với cùng kỳ năm 2022; ước thực hiện cả năm 2023 đạt 70.741 tỷ đồng, tăng 8,74% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện cả năm 2023 đạt 4 tỷ 180 triệu USD tăng 8,6% so với thực hiện năm 2022, đạt 100,7% kế hoạch năm.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện năm 2023 là 33.218 tỷ đồng, tăng 10,72% so với năm 2022 (đạt 95.42% kế hoạch). Đã thành lập Tổ rà soát đầu tư công, qua đó tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư công. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện cả năm 2023 là 11.986 tỷ đồng, đạt 83% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 81% Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ước cả năm 2023 cấp mới 45 dự án, với số vốn tăng thêm (bao gồm cấp mới và điều chỉnh) là 800 triệu USD, tăng 32,4% về số dự án và gấp 5,2 lần về số vốn so với năm 2022, đạt 270% so với kế hoạch năm. Lũy kế đến hết năm 2023 toàn tỉnh ước có 410 dự án FDI với số vốn đăng ký 4 tỷ 288 triệu USD. Phát triển doanh nghiệp, ước cả năm 2023 có 1.050 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 91,7% kế hoạch, bằng 87,5% so với năm 2022; lũy kế đến hết năm 2023 toàn tỉnh ước có 11.738 doanh nghiệp (đã trừ giải thể), với tổng số vốn đăng ký là 198.027 tỷ đồng. Trong năm có 304 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; 96 doanh nghiệp đăng ký giải thể và 410 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Phát triển hợp tác xã, ước cả năm 2023 thành lập mới 30 hợp tác xã, đạt 85,7% kế hoạch. Lũy kế đến hết năm 2023 toàn tỉnh ước có 323 hợp tác xã.

Công tác dân vận chính quyền gắn với an sinh xã hội được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện tốt. Các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách người có công nhân dịp các ngày lễ, tết với 50.897 phần quà tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Tiếp nhận 164 hài cốt liệt sĩ do đội K72/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao để an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Tổ chức trang trọng lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và Ngày Quốc khánh 2/9.

Công tác bảo trợ xã hội, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho đối tượng bảo trợ xã hội luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, sáng tạo trong phương pháp lãnh đạo, điều hành; chính sách giảm nghèo ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác giảm nghèo ước thực hiện năm 2023 đạt 2.000 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm nghèo 0,7%, đạt 100% kế hoạch.

Công tác giải quyết việc làm năm 2023 ước thực hiện giải quyết cho 41.000 lao động, đạt 102,5% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, đào tạo nghề 10.000 lao động, đạt 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt kế hoạch năm là 38%.

Công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030 trình Bộ Nội vụ. Tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính qua các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh. Cổng dịch vụ công của tỉnh hiện tích hợp 1.441 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 07/63 tỉnh, thành phố), trong đó có 1.064 dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt tỉ lệ (73,8%), 377 dịch vụ công trực tuyến một phần đạt tỉ lệ (26,2%); Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử đã được nâng cao, thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại 11/11 cấp huyện, 111/111 cấp xã; Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại 100% UBND cấp huyện, cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết TTHC, cải thiện môi  trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Trung tâm IOC tỉnh và 03 Trung tâm IOC cấp huyện đã phát triển hệ thống hợp dữ liệu, cập nhật tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Triển khai Sổ tay đảng viên điện tử tại tỉnh cho 79 tổ chức đảng với tổng số 10.132 đảng viên đăng ký thành công đạt tỉ lệ 100%.

Chỉ số PCI Bình Phước năm 2022 tăng 7 bậc so với năm 2021, đứng thứ 43/63 tỉnh thành. Chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX năm 2022 tăng 10 bậc so với năm 2021, đứng thứ 39/63 tỉnh thành. Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS năm 2022 của tỉnh tăng 06 bậc so với năm 2021, đứng thứ 56/63 tỉnh thành. Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh với 102 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành và thực hiện thường xuyên 73/102 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 21/102 nhiệm vụ và chưa thực hiện 08/102 nhiệm vụ (các nhiệm vụ này theo lộ trình của Đề án đến 2025, đồng thời một số nhiệm vụ Bộ chưa triển khai, hướng dẫn thực hiện). Kết quả: Hoàn thành việc số hóa hơn 01 triệu dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện (hơn 868.000 công dân); thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử đạt 118,74%, trong đó kích hoạt thành công hơn 319.000 tài khoản (đạt 53,53%); 100% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD, VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế; trên 98% cơ sở giáo dục triển khai thu phí không dùng tiền mặt.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Dân chủ cơ sở năm 2022; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai sâu rộng, điển hình như những phong trào: hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí; xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy chế số 19-QC/TU của Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và công khai hóa các hoạt động của Chính quyền theo luật định. Việc giám sát thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia các hoạt động giám sát do các cơ quan dân cử đề nghị. Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan Nhà nước ngày càng chặt chẽ, có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua, yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Vì người nghèo” thực hiện có hiệu quả.

Có thể đánh giá, việc triển khai và thực hiện kế hoạch phối hợp công tác dân vận chính quyền năm 2023 đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với nhiều giải pháp tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh đã tạo chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. Các kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh được giữ vững, ổn định và ngày càng phát triển trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền ở các địa phương trong tỉnh, vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của chính quyền các cấp, của cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay600
  • Tháng hiện tại47,475
  • Tổng lượt truy cập1,451,698
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây