Đồng Phú phát huy tốt vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thứ tư - 10/08/2022 05:09 696 0
Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Cán bộ, đảng viên nhìn chung có ý thức tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.
Lãnh đạo huyện Đồng Phú tiếp công dân định kỳ. Nguồn Báo Bình Phước
Lãnh đạo huyện Đồng Phú tiếp công dân định kỳ. Nguồn Báo Bình Phước
Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 22/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước, thống nhất nhận thức và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TU, huyện ủy đã hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Hàng năm, đưa nội dung phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điều đảng viên không được làm; các Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Công khai kết quả kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Công khai quy trình giải quyết thủ tục; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ của lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân. Các nội dung trên được công khai trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; niêm yết tại trụ sở cơ quan; thông qua họp dân, hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng năm. Trước khi công khai đều báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền cho ý kiến.

Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền được quy định trong Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể huyện tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý vào các nội dung như: việc triển khai, thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII; về công tác quản lý đảng viên của cấp ủy nơi công tác, nơi cư trú. Góp ý với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về phẩm chất đạo đức, lối sống; về trách nhiệm thực thi công vụ; thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; về phương pháp công tác... cụ thể, rõ người, rõ việc hơn. Hình thức nhân dân góp ý chủ yếu thông qua hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức định kỳ 6 tháng, hàng năm; thông qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.  

Giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng và giám sát đối với cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Huyện ủy; giám sát công tác lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cán bộ; giám sát việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII... Để tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát, hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch giám sát theo tinh thần quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt và tổ chức giám sát.
 
Việc giám sát của nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên còn thực hiện thông qua việc gửi đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, qua phản ánh của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Ở cơ sở, việc giám sát còn được thực hiện thông qua Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng, cụ thể: Trong những năm qua Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 127 công trình, dự án nhằm đảm bảo việc xây dựng được thực hiện theo đúng tiến độ; đảm bảo trên 80% công trình, dự án và đặc biệt 100% đường giao thông nông thôn được Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức giám sát bảo đảm chất lượng.

Thực hiện Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, với sự tích cực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đã góp phần hạn chế các vụ việc công dân khiếu nại kéo dài, giảm đáng kể các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn huyện; chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng lên. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Ngoài ra, trong thời gian qua, huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, quán triệt thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quy định số 101-QĐi/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch hành động của cấp ủy. Từ đó góp phần giúp đảng viên “tự soi”, “tự sửa” và đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình, hoạt động thiết thực giúp cán bộ, đảng viên thể hiện được phẩm chất, năng lực, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối công tác... gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW; qua đó, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Quyết định số 99-QĐ/TW. Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã bám sát quy định của pháp luật để để cụ thể hóa, xây dựng các quy chế, quy định trong quản lý, điều hành, đảm bảo thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. HĐND từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hơn quyền dân chủ đại diện. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND huyện, việc điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND huyện đã có nhiều cải tiến, linh hoạt như: giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian cho thảo luận, định hướng, gợi mở để các đại biểu thảo luận về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; yêu cầu bộ phận chuyên môn, người trả lời đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, làm rõ trách nhiệm và có giải pháp xử lý khả thi.

UBND xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc công khai cho nhân dân biết những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp với nhân dân và địa phương. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc và tự quyết định trực tiếp về các chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng cho địa phương, giúp dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình xây dựng do nhân dân đóng góp và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ trên các các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, cụ thể: tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trên địa bàn huyện thực hiện thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Số lượng dịch vụ công trực tuyến được rà soát thường xuyên, xem xét mức độ phù hợp và tỷ lệ phát sinh hồ sơ cập nhật để đề xuất UBND tỉnh đưa vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai minh bạch thông tin người dân cần biết và được biết theo đúng quy định; đặc biệt lưu ý cập nhật, hướng dẫn rõ ràng toàn bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách, thủ tục hành chính... trên trang thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đầy đủ thông tin pháp lý cũng như chính sách của huyện. UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Trung tâm điều hành thông minh huyện IOC, cử công chức, viên chức, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm điều hành thông minh IOC và xây dựng quy chế tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện đã rà soát, chuẩn hóa, đăng ký sử dụng 452 hộp thư điện tử công vụ đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị. Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp 49 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị, 11 Sim ký số, 338 chứng thư số cho cá nhân.

Chỉ đạo xây dựng quy chế tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Qua công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn khi nhận kiến nghị của công dân đã cử cán bộ tiếp dân, nghiên cứu nội dung phản ánh, gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với người kiến nghị, giải thích cho công dân hiểu được chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải quyết kịp thời kiến nghị của công dân. Công tác đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm, chỉ đạo kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Kết quả xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 812 đơn, đã xử lý 100 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 455 đơn, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 357 đơn; thực hiện tốt công tác đối thoại với Nhân dân; làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở; chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, một số dịch vụ công trên địa bàn huyện đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện.
Hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc cấp dưới triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TU, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. MTTQ và các đoàn thể huyện thực hiện tốt vai trò người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân. Nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đoàn viên, hội viên có những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, tập trung về cơ sở, phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò nòng cốt trong giám sát phản biện xã hội, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên  thực hiện tốt Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Theo đó, tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND cùng cấp, các chế độ chính sách đối với người có công; giám sát việc bình xét xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; việc xét, công nhận hộ nghèo và hộ thoát nghèo. Qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã góp phần phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị khắc phục, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,518
  • Tháng hiện tại69,423
  • Tổng lượt truy cập1,552,665
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây