CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 13 – CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG DỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Thứ sáu - 31/03/2023 03:29 252 0
Kết quả công tác phối hợp giữa MTTQVN với các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.
Ngay sau khi Chỉ thị số 13 - CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 71/NQ - CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp tổ chức góp ý cùng các ngành liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 82 - KH/TU ngày 18/10/2017 thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Song song đó, đơn vị đã tiếp tục góp ý giúp UBND hoàn thiện và ban hành kế hoạch số 260/KH - UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ - CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, trong từng giai đoạn tình hình cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức góp ý, phản biện xã hội nhiều văn bản Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, được các địa phương và người dân đồng tình hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả.

Sau khi các văn bản của Trung ương, tỉnh được ban hành Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực lồng ghép, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 13 - CT/TW của Ban Bí thư đến đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lồng ghép đưa nội dung Chỉ thị vào các văn bản như Chương trình hành động của hệ thống, các kế hoạch liên quan để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện hiệu quả. Phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đài Phát thanh, Truyền hình Báo Bình Phước thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về các nội dung của Chỉ thị số 13 - CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Chương trình, kế hoạch, Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng” qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh lồng ghép tổ chức 69 hội nghị tập huấn, cuộc thi với 8.540 lượt người tham dự về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, nhân và cộng đồng dân cư sống gần rừng, ven rừng. Nhìn chung, công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 13 - CT/TW và các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có chuyển biến tích cực.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và phản biện xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy định của địa phương về bảo vệ rừng và phát triển rừng

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp ban hành Quy chế phối hợp 4 bên (Đoàn ĐBQH - TT.HĐND – UBND - BTT.UBMTTQVN tỉnh) và phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện, cấp xã xây dựng, ban hành Quy chế 03 bên (TT.HĐND – UBND - BTT.UBMTTQVN tỉnh) nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong đó, có nội dung tiếp xúc cử tri) để triển khai thực hiện trước mỗi đợt TXCT của Quốc hội, HĐND tỉnh đều có văn bản hướng dẫn địa phương, cơ sở tổ chức thực hiện; cùng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hàng quý Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản của UBND tỉnh. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổng hợp phản ánh 120 vấn đề và kiến nghị 19 nội dung báo cáo đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu xử lý, giải quyết.

Kết quả: Đã phối hợp biên tập và phát 5.272 lượt tin tuyên truyền về bảo vệ rừng cảnh báo cháy rừng trên hệ thống loa truyền thanh của cấp với thời lượng 1.818 giờ. Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và các trang mạng xã hội đã đăng trên 214 tin, bài về đề tài bảo vệ rừng, phát triển rừng.

 Công tác giám sát: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát chuyên đề được 25 đợt về việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với các đề án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác khoáng sản, làm đường giao thông,... Sau đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều báo cáo kết quả giám sát, ban hành Thông báo kết luận và gửi kiến nghị đến các cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng chỉ đạo, chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều được cấp ủy Đảng và chính quyền cùng các ngành chức năng tiếp thu, giải trình đầy đủ cu thể theo quy định.

Công tác phản biện hội: Qua 5 năm triển khai thực hiện công tác phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức phản biện hội được 130 văn bản dự thảo. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh phản biện được: 29 văn bản, điển hình như: phản biện xã hội đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy về Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Phước; Dự án đường Đồng Phú - Bình Dương..;. Cấp huyện được 101 văn bản, điển hình như Đề án quy hoạch rừng phòng hộ, đất lâm phần, khu dân liền kề khu vực biên giới. Thông qua hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổng hợp nhiều nội dung kiến nghị, phản biện đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan tới việc triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, nghị quyết giúp cho việc ban hành, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh được đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả và được sự đồng thuận của nhân dân. Liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng người dân chưa đồng tình còn thắc mắc kiến nghị hoặc các nội dung mới liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác thực hiện các đề án liên quan đến đất rừng, giải tỏa đền bù đất lâm phần. Giám sát hoạt động quản lý NN trong việc giao đất, cho thuê đất đối với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết thu hồi đất, chính sách hỗ trợ, tái định cư giữa các công ty, doanh nghiệp với người dân, việc giải quyết và thực hiện các chính sách đối với các hộ dân bị thu hồi đất. Giám sát quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Giám sát công tác quy hoạch thực hiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Giám sát tình hình cấp GCN QSDĐ đối với diện tích đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng (Nghị quyết số 09/2019/NQ- HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh).

Công tác hỗ trợ, khoán bảo vệ rừng được tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện, hằng năm bố trí, phân bổ ngân sách nhà nước để hỗ trợ khuyến khích người dân tham gia, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng, nhất là bảo vệ rừng tự nhiên; đồng thời góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương; công tác hỗ trợ, khoán bảo bảo vệ rừng được tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chỉ thị số 13 - CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ - CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13, Kế hoạch số 82 - KH/TU ngày 18/10/2017 thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kế hoạch số 260/KH - UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền báo chí, phát thanh, truyền hình, các hoạt động văn hóa, thể thao với mạng hội nhằm lan tỏa những gương điển hình, những cách làm hay, hiệu quả; trong đó, chú trọng phát huy vai trò đội ngũ người có uy tín, các chức sắc, già làng và các vị Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền. Lồng ghép nội dung thực hiện Chỉ thị 13 vào các Cuộc vận động, các Phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy nội lực của Nhân dân “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”,... nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội góp phần thực hiện tốt công tác quản , bảo vệ và phát triển rừng trong những năm tiếp theo. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay5,940
  • Tháng hiện tại94,137
  • Tổng lượt truy cập1,272,126
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây