NHỮNG CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022

Thứ sáu - 11/11/2022 16:59 690 0
Năm 2022 Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước và kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách  hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Nguồn Báo Bình Phước
Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Nguồn Báo Bình Phước
Cải cách thể chế
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Công văn số 894/UBND-NC ngày 25/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các cơ quan cấp trên và thực tiễn ở địa phương để kịp thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 08 Quyết định quy phạm pháp luật; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 12 Nghị quyết.Đồng thời, theo thẩm quyền Sở Tư pháp thực hiện góp ý 117 văn bản gồm: 10 dự thảo văn bản của Trung ương (Dự án Luật, Thông tư); địa phương: 03 Nghị quyết, 18 Quyết định; 86 văn bản khác theo yêu cầu; thẩm định 21 văn bản (11 Nghị quyết, 10 Quyết định).

Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa nâng cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 20 Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định cụ thể quy trình phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị (50 thủ tục hành chính công bố mới; 807 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 66 thủ tục hành chính bãi bỏ; 01 thủ tục hành chính liên thông; 01 thủ tục hành chính thay thế). Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng phục vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động cao điểm chiến dịch 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số từ ngày 01/6/2022 đến ngày 31/8/2022”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu Kế hoạch đề ra một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.

Tổng số thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.783. Trong đó: 1.278 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 240 thủ tục hành chính cấp huyện, 91 thủ tục hành chính cấp xã, 74 thủ tục hành chính thực hiện liên thông cùng cấp, 100 thủ tục hành chính thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh của 20 sở, ban, ngành (đạt 98%),trong đó có 14/20 sở, ban, ngành đưa 100% thủ tục hành chính ra tiếp nhận tại Trung tâm. 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 111/111 xã, phường, thị trấn có Bộ phận một cửa, các thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được niêm yết công khai theo quy định.

Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền ở địa phương:
Cấp tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ 42.681, trong đó 42.039 hồ sơ tiếp nhận mới và 642 hồ sơ từ các kỳ trước chuyển sang. Kết quả: 41.462 hồ sơ đã giải quyết, giải quyết trễ hạn 269 hồ sơ chiếm 2,58%, 1.219 hồ sơ đang giải quyết, trong đó 01 hồ sơ đã trễ hạn. Cấp huyện: Tiếp nhận 333.351 hồ sơ, trong đó 306.516 hồ sơ tiếp nhận mới và 26.835 hồ sơ từ các kỳ trước chuyển sang. Kết quả: 290.889 hồ sơ đã giải quyết,  giải quyết trễ hạn 269 hồ sơ chiếm 0,1%, 42.462 hồ sơ đang giải quyết. Cấp xã: Tiếp nhận 140.660 hồ sơ , trong đó 139.909 hồ sơ tiếp nhận mới và 751 hồ sơ từ các kỳ trước chuyển sang. Kết quả: 138.692 hồ sơ đã giải quyết, giải quyết trễ hạn 533 hồ sơ chiếm 0,4%, 1.968 hồ sơ đang giải quyết.

Cải cách tổ chức bộ máy
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (Đề án 999). Theo đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cụ thể các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước đã cơ bản đạt được mục tiêu “bốn giảm”: Giảm tổ chức bộ máy, giảm chức danh lãnh đạo, giảm biên chế và giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước  về tổ chức bộ máy:
Tỉnh đang thực hiện 1.759/1.811 biên chế công chức và 19.240/19.553 biên chế viên chức được giao năm 2022. Thực hiện tinh giản 83 trường hợp theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 và Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 29/6/2022, trong đó có 34 trường hợp thôi việc ngay và 49 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.


Cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ (đối với ngành khoa học công nghệ); Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ (đối với sự nghiệp kinh tế khác). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; 125 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên và 351 đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên. Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được Chính phủ giao: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến thời điểm hiện nay là 10.813 tỷ đồng, bằng 89% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 76% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và tăng 26% so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Tổng số vốn giao cho các dự án do địa phương quản lý trong năm kế hoạch là 8.491.222 triệu đồng. Luỹ kế thanh toán vốn đầu tư từ đầu năm là 3.698.636 triệu đồng, đạt 43,56% so với Kế hoạch giao.

Hiện đại hóa hành chính
Công tác xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số được tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra. Trong năm2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 22/7/2022 về triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà phổ cập về kỹ năng số trên địa bàn tỉnh năm 2022. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều có mạng nội bộ (LAN), kết nối internet để triển khai các ứng dụng phục vụ công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn; Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) quản lý, vận hành. Là nơi tích hợp hệ thống chuyên dụng, bao gồm cả phần cứng (các hệ thống máy chủ, hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, hệ thống nguồn điện dự phòng) và các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh; mạng số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh được xây dựng và kết nối từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã với 145 cơ quan hành chính nhà nước, 149 cơ quan Đảng, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh; 310 cơ quan, đơn vị đã được lắp đặt đường truyền cáp quang, thiết bị đầu cuối, hệ thống định tuyến Router chuyên dùng.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh kết nối với lãnh đạo các cấp theo dõi và điều hành công việc hàng ngày. Nguồn Báo Bình Phước

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4thanh toán trực tuyến tại tỉnh đã giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo được niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 111/111 UBND cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Trung tâm IOC tỉnh và 03 Trung tâm IOC cấp huyện (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long) đã kết nối, giám sát các cơ sở dữ liệu đáp ứng tốt cho quá trình phát triển đô thị tại địa phương, nhu cầu của doanh nghiệp, người dânphục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo. Ngoài ra, hệ thống Camera an ninh và giao thông đã kết nối gần 400 camera an ninh vào giao thông; kết nối camera tại các trung tâm hành chính cấp huyện và bộ phận tiếp nhận một cửa cấp xã (20 camera giao thông, 09 camera AI và các camera an ninh); kết nối chia sẽ dữ liệu Camera tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (19 Camera). Cổng dịch vụ công của tỉnh hiện tích hợp 1.783 dịch vụ công, trong đó có 1.649 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (92,4%). Hiện nay, tỉnh có 1474 dịch vụ công được kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia (xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố). Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã được nâng cao (số liệu thống kê hàng ngày đạt trên trên 90%). Đã tích hợp ứng dụng thanh toán điện tử vào cổng Dịch vụ công của tỉnh, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong sử dụng dịch vụ công mức độ 4.

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,287
  • Tháng hiện tại69,192
  • Tổng lượt truy cập1,552,434
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây