Sở Tài nguyên và Môi trường: Kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

Thứ sáu - 25/11/2022 21:39 274 0
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, Sở đã ban hành Kế hoạch số 584/STNMT-VP ngày 8/4/2022 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 trong đó đã cụ thể các nhiệm vụ về công tác dân vận phù hợp với nhiệm vụ của ngành và tình hình thực tế tại đơn vị.
Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức hội thi cắm hoa nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/ 2022
Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức hội thi cắm hoa nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/ 2022
Bên cạnh đó, Sở cũng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua việc phổ biến các văn bản về công tác dân vận đã giúp cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động  nhận thức và nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà  nước để triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ của mỗi cá nhân.

Ngay từ đầu năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây  dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao thực    hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP  ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách về lĩnh vực tài nguyên và  môi trường nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, theo đó Sở Tài  nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh trình ban hành 05 văn bản quy  phạm pháp luật.

Triển khai phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo  loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh: UBND tỉnh  đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh 2021 – 2025: Hiện đang chờ kết  quả của phương án phân bổ và khoanh vùng đất; Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030: Đã trình  UBND tỉnh phê duyệt cho 9/11 huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện: UBND tỉnh đã phê duyệt đối  với 11 huyện, thị xã, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện: Hiện đang lấy ý kiến thẩm  định của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 04 đơn vị (Bình  Long, Phước Long, Đồng Phú, Bù Gia Mập).

Tham mưu UBND tỉnh: thu hồi đất đối với 13 tổ chức với tổng diện tích là  164,57 ha; cho thuê đất đối với 08 tổ chức với tổng diện tích 201,90 ha; giao đất  không thu tiền sử dụng đất đối với 19 tổ chức với diện tích 39,93 ha; bán tài sản  trên đất thuê trả tiền hàng năm đối với 15 tổ chức với tổng diện tích 415,29 ha;

chuyển mục đích sử dụng đất cho 35 tổ chức với tổng diện tích 345,73 ha; chuyển hình thức sử dụng đất 22 tổ chức với tổng diện tích 95,56 ha. Tỷ lệ cấp    GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh đạt 97,8% trên tổng diện tích cần cấp, Tỷ lệ cấp  GCNQSD đất đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần sau khi quy  hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh đạt 78,6% trên tổng diện tích cần cấp  GCNQSD đất. Tiếp tục thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ  sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2022. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt: giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền sử dụng đất,  tính tiền thuê đất cho 09 dự án; giá đất cụ thể làm cơ sở bồi thường khi nhà nước  thu hồi đất của 22 dự án; giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất  của 03 dự án; công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 03 khu  đất; phương án bồi thường GPMB 10 dự án. Trình UBND tỉnh: phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho  33 dự án; cấp giấy phép môi trường cho 14 dự án. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 06 doanh nghiệp;  cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường cho 03 dự án. - Tổ chức Hội thảo các doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình  Phước nhằm đề ra giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi và tập  huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm  2020. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới (05/6) năm  2022. Trình UBND tỉnh: cấp 02 giấy phép khai thác nước mặt; 11 giấy phép  thăm dò khai thác nước; gia hạn 06 giấy phép khai thác nước dưới đất; 29 giấy  phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn  nước; 33 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; gia hạn 02 giấy  phép thăm dò khoáng sản; gia hạn 03 giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt  trữ lượng khoáng sản tại 01 khu vực; chuyển nhượng 01 giấy phép khai thác  khoáng sản; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại 01 khu vực. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nước Thế giới năm 2022. Nghiệm  thu kết quả Đề án vận hành mạng quan trắc nước dưới đất năm thứ XVI.

Phối hợp với Chi đoàn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bù  Đăng tặng 150 phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 90 triệu  đồng; với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh lắp đường điện chiếu sáng cho các hộ đồng báo dân tộc thiểu số với số tiền 15 triệu đồng;  phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua số 3,4 thuộc Đoàn Khối xây dựng 01  căn nhà nhân ái tại xã Đồng Nai trị giá 80 triệu đồng và 1km đường điện thắp  sáng trị giá 40 triệu đồng. Tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại huyện Hớn Quản  với tổng số tiền 10 triệu đồng; tặng 24 phần quà cho các em học sinh nghèo, học  giỏi tại trường tiểu học Tân Xuân A, trường tiểu học Tân Lập và trường cấp 2, 3  Đồng Tiến với số tiền 16.800.0000 đồng.

Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức viên chức và người lao  động đặc biệt là các ngày lễ, Tết. Tổ chức Hội thao ngành tài nguyên và môi  trường tỉnh Bình Phước năm 2022 chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập  Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002-05/8/2022) và tham gia Hội thao do  Cụm, Khối, các ngành tổ chức phát động. Tổ chức Hội thi cắm hóa và giao lưu  thể thao chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Tuyên truyền, vận động  các đoàn viên thanh niên tham gia hiến 13 đơn vị máu.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính; tinh giản biên chế, sắp xếp  tổ chức bộ máy; phong trào thi đua “Dân vận khéo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Sở đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-STNMT ngày 24/01/2022 về cải cách  hành chính nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1036/STNMT ngày 6/6/2022 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu  quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2022. Tham mưu Chủ tịch UBND  tỉnh ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về công bố thủ tục  hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường,  Đo đạc và Bản đồ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công,  UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của  ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong năm 2022 công chức,  viên chức và người lao động của Sở đã nỗ thực thi đua, phấn đấu hoàn thành các  tiêu chi và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy tổ chức về triển khai chuyên đề học tập  năm 2022, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy  hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022...

Thực hiện quy chế tiếp công dân; đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính  quyền với thanh niên. Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân; kiểm  soát chặt chẽ các nguồn xả thải. Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tuyên  truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác BVMT trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn,  kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương; bổ sung hướng dẫn cụ thể về tiêu chí môi trường làm cơ sở cho các xã, huyện triển khai và quy định trách  nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện tiêu chí này của  cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương; Tăng cường công tác  kiểm tra, đánh giá về môi trường đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt  chuẩn quốc gia nhằm duy trì, nâng cao các kết quả đã đạt được đối với môi  trường nông thôn.

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, Ngay từ đầu năm, Sở Tài  nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, tại Hội nghị đã  công khai dự toán kinh phí được duyệt thực hiện trong năm. Bên cạnh đó, đã  thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm  2022 và thực hiện phổ biến Quy chế đến toàn thể công chức, viên chức và người  lao động của Sở để biết, thực hiện. Công tác công khai các chính sách pháp luật  có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và  các chính sách, pháp luật mà theo quy định phải công khai, minh bạch như: chế độ tiền lượng, nghỉ phép, chế độ ốm đau… đều được Sở quan tâm thực hiện theo  đúng quy định.

Công tác liên quan đến tổ chức cán bộ được thực hiện theo kế hoạch đã  được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên  chức lãnh đạo đều được lấy phiếu tín nhiệm tại cơ sở trước khi đưa ra bàn bạc  công khai trong cuộc họp Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, đồng thời thực hiện đầy  đủ các quy trình, thủ tục theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các công việc của cơ  quan đều được đưa ra bàn bạc công khai tại cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng  tháng.

Sở đã ban hành Công văn số 310/STNMT-VP ngày 01/3/2022 về việc tăng  cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; thực hiện niêm yết  công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ngành tài nguyên và môi trường; quy chế tiếp công dân…..Qua đó, toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương  hành chính, nội quy, quy chế cơ quan; có thái độ tận tụy, nghiêm túc, hướng dẫn tận tình cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, thực hiện  chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ.  

Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản  biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp của  nhân dân đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành, kế hoạch  sử dụng đất hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố. Phát huy vai trò giám  sát của nhân dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu về môi trường, đất đai và các  nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành. Thực hiện công khai, minh bạch các thông  tin về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát.

Kết quả thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết  khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc khiếu kiện đông người,phức tạp, kéo dài. Trong năm 2022, Sở đã tiếp 187 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản  ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các trường hợp  này đều đã được Sở giải thích, hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật. Công khai tại bảng thông tin và trên trang website của cơ quan về lịch tiếp dân  và số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo thanh tra Sở để người dân thuận lợi theo dõi và phản ánh, kiến nghị khi cần thiết. Tổng số đơn thư Sở tiếp nhận trong kỳ là 16 đơn, trong đó: 09 đơn không  thuộc thẩm quyền của Sở (Sở đã hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy  định); 04 đơn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao (03 đơn đã giải quyết  xong, còn 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết); 03 đơn thuộc thẩm quyền giải  quyết của Sở đã giải quyết xong.  

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,397
  • Tháng hiện tại79,936
  • Tổng lượt truy cập1,381,999
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây