Bình Phước: Một số kết quả tích cực trong công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2022

Thứ năm - 24/11/2022 00:43 256 0
Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát và bao phủ vắc-xin, nhưng lây lan dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, giá xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu vẫn ở mức cao; rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất đã có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nổ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận của chính quyền nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực và khởi sắc.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu chỉ đạo  tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 45/2022(Ảnh: Báo Bình Phước online)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tuần 45/2022(Ảnh: Báo Bình Phước online)
Nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện “đa mục tiêu”, nhất là phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trên địa bàn tỉnh, phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 38/CTr-UBND để triển khai thực hiện với trọng tâm tập trung chỉ đạo điều hành các nhóm giải pháp chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó xây dựng 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề ra 78 danh mục nhiệm vụ trong năm 2022. Nhìn chung, trong năm 2022, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, chú trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác thu ngân sách; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát triển toàn diện, hài hòa giữa kinh tế với các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Công tác an sinh, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm, trong năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 41.816 lao động, đạt 107% kế hoạch năm; đào tạo nghề cho 13.218 người, đạt 165% kế hoạch năm; Các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đã giải quyết được 3.959 hồ sơ, trong đó tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh là 1078 hồ sơ.

Hoạt động du lịch đã triển khai thực hiện Chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong năm tổng lượt khách tham quan du lịch đạt 644.067 lượt khách, đạt 137,33% kế hoạch; trong đó khách nội địa 640.520 lượt khách, đạt 136,95% kế hoạch; khách quốc tế 3.547 lượt khách, đạt 272,85% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 304,66 tỷ đồng, tăng 129,19% so với cùng kỳ năm 2021. Việc triển khai thực hiện các chính sách của Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cao gấp 2 lần số doanh nghiệp giải thể, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,56% so với cùng kỳ. Trong năm, có 905 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký là 10.678 tỷ đồng, đạt 82,3% kế hoạch; có 272 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Toàn tỉnh có 15 hợp tác xã đăng ký thành lập mới, đạt 50% kế hoạch năm, lũy kế đến nay có 284 hợp tác xã. Về thu hút đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay đã thu hút được 39 dự án, với tổng số vốn cấp mới là 8.310 tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 40 dự án; thu hút đầu tư vốn nước ngoài (FDI): thu hút 30 dự án với tổng số vốn 107,653 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 13 dự án.

Về công tác cải cách hành chính, tiếp tục triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức, hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Tính đến nay, tỉnh Bình Phước có 1.432 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố). Bình Phước xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức 3, mức 4; việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đang được đẩy mạnh với 42.552 giao dịch, 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh, huyện có phát sinh giao dịch thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế 101 người, với tổng kinh phí 17,3 tỷ đồng. Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Bình Phước, nâng cao chỉ số nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện Chiến dịch cao điểm 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số”. Hoạt động chuyển đổi số tại tỉnh được đẩy mạnh toàn diện; hạ tầng số tại tỉnh đã được cải tạo, nâng cấp mạng 4G phủ sóng 100% diện tích của tỉnh; Chính quyền số được phát triển với việc hiện đại hóa hoạt động hành chính, ứng dụng ký số, sử dụng văn bản điện tử, họp không giấy, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến...; Phát triển kinh tế số và xã hội số tại tỉnh đã được triển khai các hoạt động như: Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tổ chức Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; Thành lập 111 tổ công nghệ cộng đồng cấp xã với 1.080 thành viên, 845 tổ công nghệ cộng đồng ấp với 5.426 thành viên; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, đang tiếp tục mở rộng đến tất cả các lĩnh vực khác.

Về công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo: Tính đến tháng 10/2022, triển khai thực hiện 42 Đoàn thanh tra, Tổ kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, số đơn vị được thanh tra là 133 đơn vị; đã ban hành kết luận thanh tra là 21 cuộc. Kết quả, đã xử lý hành chính đối với 18 tổ chức, 18 cá nhân; thu hồi về ngân sách nhà nước với số tiền hơn 9,8 tỷ đồng. Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành là 595 cuộc, với các lĩnh vực về giao thông, quản lý thị trường, y tế, nông nghiệp, nước thải, giấy phép xây dựng… Qua thanh tra, kiểm tra có 147 tổ chức và 446 cá nhân vi phạm. Số tiền vi phạm về kinh tế đã thu hồi 1,7 tỷ đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã thu 5,7 tỷ đồng; có 88/147 tổ chức, 30/446 cá nhân đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, toàn ngành đã tiếp 4.354 lượt, số người được tiếp là 2.780 người, với 2.452 vụ việc. Nội dung tiếp công dân, nhận đơn thư chủ yếu liên quan đến vấn đề chế độ chính sách, tranh chấp đất, cấp đất tái định cư, việc hỗ trợ đền bù khi thực hiện các dự án, tranh chấp dân sự và các kiến nghị khác. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 114 đơn/107 vụ việc (đơn khiếu nại 96 đơn/90 vụ việc, đơn tố cáo 18 đơn/17 vụ việc); đã giải quyết 85/107 vụ việc (75 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo), tỷ lệ giải quyết đạt 79,4%.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình phối hợp số 03-CTr/BDVTW-BCSĐCP của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2021- 2026, ngày 14/01/2022 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất ký kết và ban hành Chương trình phối hợp số 06-CTr/BDVTU-BCSĐUBND về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; đồng thời ký kết ban hành Kế hoạch số 05-KH/BDVTU- BCSĐUBND về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2022. Thông qua ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác Dân vận. Ngày 8/9/2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm tỉnh và 11 điểm cầu các huyện, thị, thành phố. Buổi Tọa đàm đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác dân vận chính quyền, từ đó làm cơ sở để tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị.

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,394
  • Tổng lượt truy cập1,398,457
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây