VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP TRONG THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2022

Thứ hai - 28/11/2022 04:43 264 0
Trong năm 2022 MTTQVN các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với nhiều nội dung nổi bật, như: tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giám sát và phản biện xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; phối hợp tiếp xúc cử tri; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do UVBTV- Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh giám sát Ban Thường vụ thành ủy Đồng Xoài theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Tỉnh ủy Bình Phước. Nguồn Báo Bình Phước
Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do UVBTV- Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh giám sát Ban Thường vụ thành ủy Đồng Xoài theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Tỉnh ủy Bình Phước. Nguồn Báo Bình Phước
Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật
Trong năm, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong hệ thống MTTQVN các cấp thông qua  việc đổi mới phương pháp lấy ý kiến với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý; gửi văn bản góp ý đến các cơ quan, tổ chức đơn vị, MTTQVN các cấp; Thành viên các Hội đồng tư vấn của MTTQVN tỉnh; các vị Ủy viên UBMTTQVN tỉnh; tổ chức lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên; các Trang, Nhóm nội bộ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành lập, để phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Kết quả: đã tham gia góp ý 128 đợt với 216 dự án luật, Nghị quyết liên tịch và các văn bản QPPL của địa phương liên quan hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân (trong đó, Mặt trận tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với 21 dự án luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và 27 dự thảo văn bản có liên quan); Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện hòa giải ở cơ sở
MTTQVN các cấp trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung hình thức đa dạng, phong phú đạt hiệu quả, kết quả: phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 911 cuộc với 49.224 lượt  người tham dự với 114 văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, hoạt động của MTTQVN; tuyên truyền trên loa truyền thanh 2.126 giờ; tuyên truyền trực quan với 2.079 băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho người dân ở cơ sở với 95 đợt với 5.948  lượt người tham dự đối với 139 văn bản pháp luật (trong đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp 02 đợt: tại 11 xã, của 03 huyện huyện: Bù Đốp; Bù Gia Mập; Phú Riềng với 814 người tham dự nghe về những nội dung thiết thực; phân công báo cáo viên phối hợp với MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong Hội nghị tập huấn được 11 đợt (cho cán bộ MTTQVN của 111 xã, 843 Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư).

Triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, tập trung phổ biến triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác hòa giải ơ cơ sở; hướng dẫn địa phương, cơ sở chỉ đạo củng cố, kiện toàn được 857 tổ hòa giải ở cơ sở với 5.056 thành viên; trong đó 822 tổ hòa giải có Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tham gia. Trong năm, các Tổ hòa giải đã tổ chức hòa giải được 682 vụ việc, trong đó xác minh, hòa giải thành 605 vụ việc (đạt tỷ lệ 88,7%); chuyển 74 vụ việc tới các ngành chức năng giải quyết; còn 03 vụ việc đang tiến hành. Hoạt động hòa giải ở cơ sở, đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn trong đời sống của nhân dân ở “khu dân cư”, góp phần giữ vững tình làng nghĩa xóm, tránh được phát sinh các “điểm nóng” về khiếu kiện, tranh chấp kéo dài, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn dân cư.  

Giám sát và phản biện xã hội
Trên cơ sở Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022 (được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 76-CV/TU, ngày 24/02/2022), Ban Thường trực đã chủ trì tổ chức được 09 đợt giám sát đối với 18 lượt cơ quan, tổ chức 01 đợt giám sát việc thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021 và một số nội dung có liên quan; 01 đợt giám sát về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 01 đợt khảo sát, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 03 đợt giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Phước (khóa X); 02 đợt khảo sát, giám sát  việc triển khai thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến kết nối ĐT 753B với đường Đồng Phú – Bình Dương (đoạn Lam Sơn - Tân Phước) (đã có báo cáo chuyên đề); 01 đợt khảo sát, giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trên địa bàn 03 huyện Bù Đốp, Hớn Quản, Bù Đăng; Đối với cấp huyện và cơ sở: đã tổ chức 136 đợt giám sát đối với 200 lượt cơ quan, tổ chức. Nội dung giám sát: các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Mặt trận, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và các vấn đề Nhân dân quan tâm kiến nghị như: về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi ở cơ sở; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản vận động trong nhân dân; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở cấp huyện, cấp xã; công tác chấp hành pháp luật trong các Nhà tạm giữ - công an các huyện, thị xã, thành phố; công tác quản lý, theo dõi thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở xã, phường, thị trấn.

Hoạt động phản biện xã hội
Được MTTQVN các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả, nhất là phản biện xã hội đối với các Chương trình, Đề án, dự án của cấp ủy Đảng; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, kết quả: MTTQVN các cấp đã tổ chức phản biện được 93 cuộc với 93 dự thảo văn bản các loại (trong đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội được 08 cuộc với 08 văn bản dự thảo, điển hình là Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 174 ý kiến tham gia phản biện. Các ý kiến phản biện xã hội đều được cơ quan, tổ chức, đơn vị soạn thảo nhìn nhận, đánh giá cao về chất lượng, tính khoa học, tính thực tiễn được tiếp thu, giải trình đảm bảo theo quy định.

 Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Trong năm, MTTQVN các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã đến với toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, phong phú, thiết thực; kết quả: đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến được 911 cuộc với gần 49.364 lượt người tham gia; cắt dán hàng ngàn băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở được hơn 3.120 giờ…; qua công tác tuyên truyền, giúp cho nhân dân nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết, vận động Nhân dân, cơ quan, tổ chức tham gia tích cực thực hiện công tác an sinh – xã hội, cụ thể: MTTQVN các cấp tiếp tục vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; tính đến ngày 01/6/2022, toàn tỉnh đã vận động nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt trên 47 tỷ đồng (Riêng Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh được trên 45 tỷ đồng). Hoàn thành kế hoạch xây dựng Nhà Đại đoàn kết tại 08 huyện, thị xã với 826 căn nhà đại đoàn kết trị giá 46 tỷ 568 triệu đồng (trong đó Chương trình giảm 1000 hộ nghèo tỉnh là 575 căn; Chương trình giảm nghèo bền vững là 251 căn); vận động Cty Thành Liêm ủng hộ Quỹ người nghèo 01 tỷ đồng bằng hình thức trực tiếp xây dựng 12 căn nhà cho hộ nghèo huyện Bù Đốp, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ sữa chữa 09 căn nhà cho hộ nghèo ấp Sóc Giếng, thị xã Bình Long, trị giá hơn 239 triệu đồng; hỗ trợ cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 220 triệu đồng; hỗ trợ Dê giống cho các hộ dân liên kề khu vực biên giới 120 triệu đồng…; tham gia đóng góp cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội; đồng thời, giám sát hiệu quả việc thực hiện dân chủ của chính quyền cơ sở.

Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền
Việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền” và thực hiện Quyết định 780-QĐ/TU ngày 13/9/2017 “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân” được MTTQVN các cấp quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả, đã tổ chức được 113 hội nghị góp ý định kỳ, có 164 ý kiến góp ý, đến nay, cấp ủy Đảng, đã tiếp thu, giải trình được 115 ý kiến, 49 ý kiến còn lại thuộc nội dung phức tạp, liên quan nhiều cá nhân, tổ chức đang tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, xác minh trả lời kiến nghị theo quy định; góp ý thường xuyên và góp ý đột xuất 362 ý kiến; đối với tổ chức góp ý đối với cán bộ Đảng viên ở khu dân cư: đã tổ chức góp ý được 328 cuộc đối với 823 cán bộ, đảng viên với 332 ý kiến góp ý chuyên đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Các ý kiến này đều được tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp thu giải trình theo quy định.  Qua đó, kịp thời nắm bắt, tiếp nhận giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị, bức xúc, vướng mắc và những vấn đề Nhân dân quan tâm; góp phần, xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố niềm tin của Nhân dân. Định kỳ 6 tháng 1 lần, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tham mưu cho Đảng Đoàn MTTQVN tỉnh chủ trì phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến công tác liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành, quản lý của UBND tỉnh, kết quả: từ đầu năm đến nay, Đảng đoàn đã phối hợp tổ chức được 01 đợt với 14 lượt kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân báo cáo, phản ánh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, tiếp thu, giải quyết, trả lời theo quy định

Công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Trong năm, MTTQVN các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt trách nhiệm của MTTQVN trong việc tham gia thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia tiếp nhận, kiến nghị tham nhũng; giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia sơ kết, tổng kết các văn bản chương trình Đề án về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.  Điển hình như: TX. Bình long tổ chức Hội nghị tọa đàm về vai trò của Mặt trận trong công tác phòng, chống tham nhũng với sự tham gia của  90 đại biểu là MTTQVN các xã, phường và các cơ quan liên quan; huyện Bù Đăng: tổ chức Toạn đàm về nói chuyên chuyên đề về phòng, chông tham nhũng tiêu cực  với 98 người là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; huyện Đồng phú: tổ chức Toạn đàm về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí và hòa giải ơ cơ sở năm 2022 với 96 người tham dự.

Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục được MTTQVN các cấp quan tâm thực hiện: Trong năm Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đều bố trí cán bộ tiếp công dân để tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; MTTQVN cấp xã phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp tổ chức tiếp công dân theo quy định. Kết quả: Đã tổ chức tiếp được 1.087 đợt tiếp  công dân, tiếp nhận 250 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân (MTTQVN tỉnh tổ chức 12 đợt tiếp công dân tiếp nhận: 13 đơn, trong đó: 11 đơn đủ điều kiện xử lý; đã nghiên cứu chuyển đến các ngành chức năng 03 đơn, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền 08 đơn; qua theo dõi: đến nay, các ngành chức năng trả lời 02 đơn; 01 đơn đang xem xét giải quyết). Bên cạnh đó, MTTQVN các cấp phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình khiếu nại của nhân dân trên địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo kịp thời giải quyết những khiếu nại, tố cáo của Nhân dân ngay từ cơ sở, tránh hình thành “điểm nóng” phức tạp về khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, cơ sở.

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,449
  • Tổng lượt truy cập1,398,512
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây