TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022

Thứ ba - 19/04/2022 05:08 311 0
Ngày 19/4/2022, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU về tổ chức học tập và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”. Sau đây là nội dung kế hoạch:
Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTG TW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề toàn khoá, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị
to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ
thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính
trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng việc triển thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề năm 2022
1.1. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề (sẽ có thông báo sau)
- Chủ trì: Thường trực Tỉnh ủy.
- Hình thức tổ chức: Bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh kết nối tới điểm cầu các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn.
- Thời gian: Hoàn thành trong 4/2022
- Tài liệu:
+ Chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.
+ Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
- Báo  cáo  viên: Mời Báo cáo viên Trung ương triển khai (giao Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy liên hệ mời).
1.2. Đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ
- Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa đưa vào trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp tập trung giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022
2.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể
Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Chú ý xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
2.2. Xây dựng kế hoạch của cá nhân
- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng bản kế hoạch cá nhân gửi để chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác, sinh hoạt (hoàn thành trong tháng 4/2022) để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.
- Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, đảng viên không đủ sức khỏe, đảng viên được miễn sinh hoạt không phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phánăm 2022
 Năm 2022, Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:
- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng 03 nhiệm vụ đột phá
về kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
- Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lỗi sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởngchính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
- Triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030.
4. Xây dựng mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mỗi tổ chức đảng, chi bộ, đảng bộ phấn đấu xây dựng 01 mô hình tiêu biểu và 01điển hình của cấp mình trở lên.Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu phải được ban thường vụ cấp ủy, đảng ủy, chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) xét duyệt, thông qua trước khi tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp trên.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và toàn dân về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn  khóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, nhất là kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2022); các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2022. Triển khai tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện
Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21 -KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Giao Ban  Tuyên  giáo Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này, khi cần thiết tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát theo quy định.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 - Chủ trì phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 ở điểm cầu cấp tỉnh và cung cấp tài liệu chuyên đề năm 2022 cho các chi, đảng bộ.
- Hướng dẫn các nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội ở cơ sở.
- Phối hợp với cơ quan có liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung chuyên đề 2022, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến ở các cấp.
- Tham mưu các hoạt động tổ chức kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí  Minh  (19/5/1890-19/5/2022); kết hợp tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và năm 2022.
2. Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tiếp  tục  chỉ  đạo  cụ  thể  hóa  nội dung  Kế  hoạch  số 48-KH/TU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW,  ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch học tập và thực hiện chuyên đề năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai hiệu quả các chính sách liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức, xâydựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
3. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; phát hiện và giới thiệu những cách làm hay, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân...Tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
4. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề 2022 tại địa phương, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở. Hoàn thành việc triển khai chuyên đề 2022 (trước ngày 25/5/2022). Báo cáo kết quả học tập chuyên đề và báo cáo kết quả cuối năm với Tỉnh ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,906
  • Tháng hiện tại79,361
  • Tổng lượt truy cập1,257,350
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây