BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 TRONG HỆ THỐNG BAN DÂN VẬN CẤP ỦY

Thứ năm - 28/04/2022 20:16 585 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta.
Sinh thời, Người luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dâ được phản ánh sinh động thông qua hoạt động thực tiễn trong cuộc sống, trong con người Hồ Chí Minh, và quan trọng hơn là trong phong trào cách mạng của cả một dân tộc, trong sự nghiệp vĩ đại mà Người đã cùng dân tộc mình tạo dựng nên trong thế kỷ XX.
Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về về tổ chức học  tập và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 về “xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”.
          Ngày 27/4/2022, đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Vệt Nam tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 63-KH/BDVTU. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 trong hệ thống Ban Dân vận cấp uỷ với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, trọng tâm là triển khai chủ đề xuyên suốt toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, cụ thể là chuyên đề năm 2022  “xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên trong ngành Dân vận và tạo động lực to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.
Đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh vào việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, Tỉnh uỷ và cấp uỷ địa phương, gắn việc học tập và làm theo chuyên đề với nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và gắn với các ngày lễ lớn trong năm.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong cán bộ, đảng viên trong ngành Dân vận và nhân dân về học tập và làm theo chuyên đề; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề theo Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21 -KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
II. Nội dung thực hiện trong hệ thống Ban Dân vận Cấp uỷ.
1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cơ quan phối hợp với cấp ủy tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới”. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành dân vận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
1.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề 2022
- Xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể
Ban Dân vận cấp ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Chú ý xác định từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
-  Xây dựng kế hoạch của cá nhân
 Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành dân vận căn cứ nội dung chuyên đề năm 2022, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng bản kế hoạch cá nhân gửi để chi bộ hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi công tác, sinh hoạt  để theo dõi và làm cơ sở phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Chọn  một số nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ; đồng thời, lồng ghép với việc triển khai cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng gia đình văn hóa”…
1.2. Tài liệu:
+ Chuyên đề năm 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.
+ Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Đề nghị Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy đăng ký đặt mua tài liệu với cơ quan Ban Tuyên giáo cùng cấp (theo kế hoạch của Tỉnh ủy) để nhận tài liệu phục vụ việc phổ biến, tuyên truyền, học tập.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2022, thúc đẩy việc triển khai học tập và làm theo Bác.
Thông qua Trang thông tin điện tử tổng hợp (website) danvanbinhphuoc.vn, tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi của chuyên đề 2022, gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2022: Kỷ niệm 47 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2022); 77 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 -2022), , Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022), 47 năm ngày giải phóng Tỉnh Bình Phước... gắn với các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2022. Tích cực tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Hệ thống Ban Dân vận cấp uỷ, tập trung, chủ động tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân biết và hiểu rõ những nội dung trong chuyên đề, cán bộ, công chức thực hiện tốt những nội dung đã đề ra.
3. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm ngành Dân vận.
 Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy,  ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hệ thống Ban Dân vận cấp ủy đưa các nội dung trọng tâm trong năm 2022 như sau:
- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 23 –QĐ/TW và Quy chế số 19 –QC/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị;  Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương Trình số 31-KH/TU ngày 06/9/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kế hoạch hành động số 36-KH/BDVTU ngày 17/8/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận.
- Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU 22/01/2018 của tỉnh uỷ về việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận năm 2022.
4. Công tác kiểm tra, giám sát.
4.1 Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
Xây dựng  Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
4.2 Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy.
Triển khai lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và nội dung phù hợp với chuyên đề năm 2022 ở từng địa phương, đơn vị.
III. Tổ chức Thực hiện.
Đưa nội dung triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước trong tình hình mới  là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng các đơn vị cuối năm.
Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung trong kế hoạch và báo cáo về Ban Dân vận tỉnh uỷ 06 tháng (trước 27/5) và cuối năm (trước 25/11).
Giao Phòng Đoàn thể và các Hội - Ban Dân vận tỉnh uỷ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những nội dung trong kế hoạch đề ra; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - trưởng bộ phận giúp việc Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016, 06 tháng, 01 năm theo quy định.
 

Nguồn tin: Anh Đào – BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,290
  • Tháng hiện tại69,195
  • Tổng lượt truy cập1,552,437
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây