BÌNH PHƯỚC: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ sáu - 15/04/2022 10:15 462 0
Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về công tác cải cách hành chính, ngay từ cuối năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm căn cứ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC và tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm tác nghiệp; tăng cường việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ quá hạn, cụ thể:
Cán bộ, công chức Sở Tư Pháp hướng dẫn quy trình thủ tục cấp bản sao điện tử từ số gốc,chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cán bộ công chức và người dân trên địa bàn thị xã Phước Long: Nguồn Báo Bình Phước
Cán bộ, công chức Sở Tư Pháp hướng dẫn quy trình thủ tục cấp bản sao điện tử từ số gốc,chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho cán bộ công chức và người dân trên địa bàn thị xã Phước Long: Nguồn Báo Bình Phước
Cải cách thể chế
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các cơ quan cấp trên và thực tiễn ở địa phương để kịp thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. Trong quý I/2022, UBND tỉnh đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật; công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và hết hiệu lực thi hành một phần đến hết ngày 20/12/2021 theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 và thuận chủ trương cho Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực ngành quản lý.
Cải cách thủ tục hành chính
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh vềđánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa TTHC, chuẩn hóa nâng cấp Dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã xây dựng Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Theo Báo cáo số 02/BC-UBND tỉnh ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh, tổng số thời gian giải quyết TTHC địa phương công bố đã cắt giảm được 8.502 ngày so với tổng số thời gian công bố của Bộ, ngành (đạt 30,54%). Việc đánh giá kết quả giải quyết TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đã góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, hồ sơ TTHC được các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy trình và nhận được sự đánh giá cao của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày càng cao, số hồ sơ giải quyết trễ hạn dần được khắc phục và tiến tới không còn hồ sơ giải quyết trễ hạn.
Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: Tổng số TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.838, số TTHC cấp tỉnh là 1.400 (trong đó ngành dọc 26); số TTHC cấp huyện là 236 (trong đó ngành dọc 06); số TTHC cấp xã là 105(trong đó ngành dọc 14); số TTHC thực hiện chung, liên thông 2 cấp, 3 cấp là 97.
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tiếp nhận TTHC của 20 sở, ban, ngành, trong đó có 14/20 sở, ban, ngành đưa 100% TTHC ra tiếp nhận tại Trung tâm. 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 111/111 xã, phường, thị trấn có Bộ phận Một cửa. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp được quan tâm đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại; việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử (đường link: dichvucong.binhphuoc.gov.vn).
Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại các cấp chính quyền ở địa phương: Thống kê kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh từ ngày 15/12/2021 đến 14/03/2022, cụ thể: Cấp tỉnh: tiếp nhận 115.549 hồ sơ (93.476 hồ sơ tiếp nhận mới và 22.073hồ sơ từ các kỳ trước chuyển sang). Kết quả: 87.092 hồ sơ đã giải quyết (trong đó giải quyết trễ hạn 3.459 hồ sơ chiếm 3,97%), 28.457 hồ sơ đang giải quyết (trong đó 02 hồ sơ đã trễ hạn). Cấp huyện: tiếp nhận 15.666 hồ sơ (10.169 hồ sơ tiếp nhận mới và 5.497 hồ sơ từ các kỳ trước chuyển sang). Kết quả: 9.724 hồ sơ đã giải quyết (trong đó giải quyết trễ hạn 793 hồ sơ chiếm 8,15%), 5.942 hồ sơ đang giải quyết (trong đó 03 hồ sơ đã trễ hạn). Cấp xã: tiếp nhận 40.173 hồ sơ (39.441hồ sơ tiếp nhận mới và 732 hồ sơ từ các kỳ trước chuyển sang). Kết quả: 39.507 hồ sơ đã giải quyết (trong đó giải quyết trễ hạn 446 hồ sơ chiếm 1,12%), 666 hồ sơ đang giải quyết (trong đó 05 hồ sơ đã trễ hạn)
Cải cách tổ chức bộ máy
Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương: Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, 17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã rà soát, hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, riêng Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc được tổ chức theo đặc thù riêng của tỉnh; ngoài ra Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định tại Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ. Đối với cấp huyện, 05/11 huyện, thị xã, thành phố có 12 phòng chuyên môn và 06/11 huyện có 13 phòng chuyên môn do thành lập thêm Phòng Dân tộc.
Cải cách công vụ
Hiện nay, các Bộ, ngành Trung ương vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm 1, khoản 2, Điều 14, Chương IV, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và khoản 1, Điều 12, Chương IV, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, do đó UBND tỉnh không có cơ sở triển khai thực hiện. Sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh sẽ ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn đang thực hiện danh mục vị trí việc làm theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP và Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn và thống nhất phê duyệt số lượng biên chế tương ứng trong từng vị trí việc làm với 03 nhóm vị trí việc làm bao gồm: Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành; nhóm chuyên môn, nghiệp vụ và nhóm hỗ trợ, phục vụ.
Cải cách tài chính công
Thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương: Thu NSNN trên địa bàn tỉnh quý I/2022 là 3.231 triệu đồng. Bằng 27% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 25 % dự toán HĐND tỉnh thông qua. Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Tổng số vốn giao cho các dự án do địa phương quản lý trong năm kế hoạch là 7.242.835 triệu đồng. Luỹ kế thanh toán vốn đầu tư từ đầu năm là 516.890 triệu đồng, đạt 7,14% so với kế hoạch giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ (đối với ngành khoa học công nghệ) và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ (đối với sự nghiệp kinh tế khác). Hiện trên địa bàn tỉnh có 19 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; 125 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên và 351 đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên.
Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
Xác định việc xây dựng phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số triển khai nền tảng, xây dựng khung kiến trúc Chính quyền điện tử (phiên bản 2.0), bảo đảm công tác an toàn, an ninh thông tin là nhiệm vụ quan trọngtrọng tâm trong giai đoạn 2021-2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đưa ra các định hướng chiến lược và ban hành các văn bản cụ thể hóa để các cơ quan, đơn vị, địa phương làm căn cứ triển khai thực hiện, như: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 239-QĐ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia, tư vấn, Tổ kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. UBND tỉnh đã ký kết và đang triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tại tỉnh, như: Tập đoàn VNPT, Viettel, Công ty Cổ phần FPT ...
Xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp: Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4thanh toán trực tuyến tại tỉnh đã giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và tạo được niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp.Ngoài ra, hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 111/111 UBND cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.
Xây dựng, phát triển đô thị thông minh: Trung tâm IOC tỉnh và 03 Trung tâm IOC cấp huyện (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long) được xây dựng và đưa vào khai thác hiệu quả là hợp phần quan trọng để tỉnh triển khai ứng dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với những công nghệ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng tốt cho quá trình phát triển đô thị, địa phương, nhu cầu của doanh nghiệp, người dânphục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.
Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: Đến nay Cổng dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp 1.654 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (đạt 92,45%);1.439 dịch vụ công kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố); tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử đạt 87,07%. Đồng thời, thực hiện tích hợp ứng dụng thanh toán điện tử vào cổng Dịch vụ công của tỉnh; bên cạnh đó dịch vụ chứng thực điện tử đã triển khai tại tất cả cấp huyện, cấp xã.

Nguồn tin: Yu Duyên Đồng Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay2,180
  • Tháng hiện tại69,085
  • Tổng lượt truy cập1,552,327
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây