KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO NĂM 2022 CỦA MTTQVN TỈNH

Thứ năm - 15/12/2022 21:04 381 0
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân với tổng số 354 cơ sở tôn giáo, 349 chức sắc, 2.099 chức việc, 241.481 tín đồ, chiếm khoảng 23% dân số trong toàn tỉnh. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào tôn giáo cơ bản ổn định, tình hình đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.
Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tình hình công tác tôn giáo và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, bình thường tuân thủ các quy định của phát luật; các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo sống gắn bó, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân. Mặc dù, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân nhẫn; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đồng bào các tôn giáo, tích cực phát triển đoàn viên, hội viên, tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào cách mạng ở địa phương. Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần tiên phong trong các phong trào, hoạt động thiện nguyện hằng năm, đặc biệt là chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể các cấp trong tỉnh vận động ủng hộ trong phòng, chống đại dịch Covid-19, từ đó mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền các tôn giáo đã cởi mở, tăng cường tình đoàn kết các tôn giáo, tạo sự tin tưởng, gắn bó, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Trên cơ sở kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo”; Hướng dẫn số 76/HD- MTTW-BTT, ngày 24/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện trong năm 2022.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động trong đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Qua đó làm tốt việc phối hợp tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, tới chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo; Tuyên truyền kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo”, trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; Vận động tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tuyên truyền các văn bản có liên quan đến tôn giáo như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo; Kết luận số 57-KT/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/01/2014 của Tỉnh ủy Bình Phước về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới; Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, Nghị quyết TW 7, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kết quả tuyên truyền được 467 cuộc với 4.195 người tham dự.

Trên cơ sở chương trình công tác đã đề ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung cụ thể như sau: Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch để tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2022. Kết quả, có 97 chức sắc, chức việc tiêu biểu tham dự, tại Hội nghị đã trình chiếu 01 phóng sự dài trên 10 phút bao quát toàn bộ nội dung hoạt động nổi bật của chức sắc, chức việc các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm 2021; 04 bài tham luận trình bày những mô hình hay, cách làm hiệu quả của chức sắc, chức việc trong việc thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo; công tác huy động các nguồn lực xã hội, để chung tay phòng chống dịch; công tác tuyên truyền vận động đồng bào Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, hội nghị còn được giao lưu, trao đổi trực tiếp trên sân khấu với các vị chức sắc, chức việc xung quanh những kinh nghiệm trong việc triển khai hiện các mô hình, cách làm sáng tạo của các tổ chức tôn giáo trong năm 2021. Qua hội nghị, các vị mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để chức sắc, chức việc phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình đối xã hội...Đối với các ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và giao cho Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để có hướng chỉ đạo giải quyết. Tại Hội nghị đã tuyên dương 97 chức sắc, chức việc tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2021, gồm: Giấy tuyên dương của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kèm theo 01 tràng hoa choàng cổ, 01 phần quà và 500.000₫ tiền mặt để động viên.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị, thành phố cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận cùng cấp tổ chức họp mặt cho chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022. Kết quả, có 11/11 huyện, thị, thành phố tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo Huyện, Thị, Thành ủy-HĐND-UBND- UBMTTQVN huyện, thị, thành phố với chức sắc, chức việc và tín đồ tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn. Nhân dịp hội nghị gặp mặt các huyện, thị, thành phố cũng trao tặng 388 phần quà, trị giá 150,560 triệu đồng để động viên. Bên cạnh đó, một số huyện, thị, thành phố cũng đã biểu dương, khen thưởng 24 cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Việc thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo:

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch, để đi thăm, tặng quà động viên chức sắc tiêu biểu các tôn giáo, các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQVN tỉnh qua các thời kỳ với tổng trị giá 80 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị thành phố cũng đã tổ chức đi thăm, tặng quà chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ phục sinh và tết cổ truyền của dân tộc với 215 phần quà, trị giá 215 triệu đồng ...Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc còn vận động các tổ chức tôn giáo tham gia đăng chương trình an sinh xã hội, để chăm lo cho người nghèo. Kết quả, các tổ chức tôn giáo đã vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, quà tặng cho người nghèo, hỗ trợ học bổng, ...trị giá 55 tỷ 246,96 triệu đồng (Trong đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh vận động được 36 tỷ 897,5 triệu đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 11 tỷ 783, 56 triệu đồng, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài tỉnh 4 tỷ 612, 5 triệu đồng; Ban Đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh 1 tỷ 953 triệu đồng). Huyện Đồng Phú đã phối hợp thăm, tặng 12 phần quà, trị giá gần 33,6 triệu đồng; huyện Bù Gia Mập đã phối hợp thăm tặng 27 phần quà trị giá 25,2 triệu đồng; huyện Hớn Quản đã phối hợp thăm tặng 15 phần quà trị giá 15 triệu đồng; huyện Lộc Ninh đã phối hợp thăm tặng 27 phần quà trị giá 33,8 triệu đồng; thành phố Đồng Xoài tổ chức các đoàn đến thăm và chúc Tết các nhà chùa, sở thờ tự trên địa bàn với 12 phần quà trị giá 9,6 triệu đồng.  

Chủ động phối hợp và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện và hỗ trợ giúp đỡ các tổ chức tôn giáo; đồng thời, ban hành các kế hoạch® để phối hợp tổ chức đi thăm hỏi, động viện và chúc mừng các sự kiện, các ngày Lễ lớn của các tổ chức tôn giáo như: Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer; Lễ phục sinh của đồng bào Công giáo và Tin lành; Đại Lễ Phật đản và Lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo năm 2022...Kết quả, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức đi thăm, tặng 1.930 phần quà, trị giá 1 tỷ 007,9 triệu đồng (Trong đó, thăm Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer 536 phần, trị giá 226, 2 triệu đồng; thăm lễ phục sinh được 267 phần quà, trị giả 150 triệu đồng; thăm lễ Phật đản được 983 phần, trị giá 466 triệu đồng; thăm lễ Vu Lan 144 phần quà, trị giá 165,6 triệu đồng). Dịp Lễ Vu Lan báo hiếu PL2566-DL năm 2022, các chùa đã vận động và trao tặng được 8.764 phần quà, cấp 200 thẻ BHYT, trị giá 2 tỷ 553,2 triệu đồng, ...tất cả các phần quà trên đã được các cơ sở Phật giáo lựa chọn và trao tận tay cho đồng bào phật tử nghèo trong tỉnh. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn tham dự và tặng hoa chúc mừng các ngày lễ, ngày khánh thành, lễ bổ nhiệm.

Trên sở Kế hoạch số 100/KHPH-MTTQ-SNN-LMHTX-MTTQBĐ, ngày 28/8/2020 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Đăng về phối hợp triển khai thí điểm hình trồng xen canh cây Bơ trong vườn cây Điều và cây cà phê cho đồng bào dân tộc đạo ở thôn Sơn Thành, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng.

Vận động tôn giáo tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo”, trong những năm qua, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương như: phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào có đạo”; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế; khám chữa bệnh; phát triển các cơ sở giáo dục mầm non, dạy nghề,...góp phần chung tay đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Điển hình như: Thị xã Bình Long, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đóng góp 48 tỷ 577 triệu đồng, để cùng với nhà nước xây dựng 250,5km đường giao thông nông thôn, trong đó 178,5 km là đường bê tông, 82,11 km đèn đường chiếu sáng, lắp đặt 256 camera an ninh lắp đặt trên các trục đường trọng điểm về an ninh trật tự, phát hơn 20.000 phần quà, hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà tình thương, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng, riêng năm 2021, đã ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm với tổng trị giá 470 triệu đồng. Huyện Lộc Ninh, các tổ chức tôn giáo đã hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà, sửa chữa 11 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá 555 triệu đồng, phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miện phí và tặng quà được 12 đợt với hơn 4.000 lượt người thuộc hộ nghèo, cận nghèo,...tổng trị giá trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ 77 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ 70 chiếc xe đạp, 5.500 quyển tập trắng học sinh, triệu đồng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Lộc Ninh còn có 5 La San thuộc các giáo xứ Lộc Điền, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và 01 trường mầm non thuộc giáo xứ Lộc Ninh tham gia nuôi dạy các cháu tuổi mẫu giáo với quy mô từ 30 đến 80 cháu, Chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh còn thường xuyên tổ chức lớp dạy tiếng Khmer cho con em đồng bào Khmer tại địa phương từ 30-40 em, chùa Chà Là, Lộc Thịnh hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh từ 10-15 cháu. Thị xã Phước Long, tín đồ các tôn giáo và nhân dân đã đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội trị giá ước tính 5 tỷ đồng cùng với 5.000 ngày công lao động. Thành phố Đồng Xoài, các tổ chức tôn giáo đang quản lý 30 lớp học và 02 nhóm trẻ với gần 1.200 cháu.Trường mầm non tư thục Thanh Tâm, do Tu sỹ thuộc Cộng đoàn Dòng tu Đức Bà Truyền Giáo thành lập quy 03 lớp học, 06 giáo viên và 129 trẻ đang theo học. Huyện Đồng Phú, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, các tín đồ phật tử đã vận động ủng hộ 1 căn nhà, 02 xe đạp, 30 xuất học bổng, 690 phần quà, trị giá 381.200.000 đồng, khám cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người và 15 bao gạo. Huyện Hớn Quản, các tổ chức tôn giáo phối hợp khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.200 lượt người với tổng kinh phí trị giá khoảng 630 triệu đồng. Huyện Bù Đốp, các tổ chức tôn giáo vận động ủng hộ quà và các nhu yếu phẩm khác trị giá 733,4 triệu đồng. Huyện Bù Đăng, các cơ sở tôn giáo trên địa huyện đã vận động, ủng hộ số tiền 453 triệu đồng, 934 phần quà hỗ trợ người nghèo. Huyện Chơn Thành đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng, tự giải tỏa hàng trăm cây cao su làm giao thông nông thôn.  

Việc tham gia các hoạt động thiện nguyện được thực hiện thường xuyên, các cơ sở, tổ chức tôn giáo tích cực tổ chức vận động tặng quà nhiều đợt trong năm nhân dịp các ngày lễ, tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà các cháu thiếu nhi, duy trì bếp ăn tình thương, ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, tặng nhà tình thương; các cơ sở tôn giáo tích cực tham gia, tổ chức đoàn thăm, giúp đỡ nhân dân bị thiên tai, dịch bệnh,...

Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Công tác vận động tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã được các địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc, công tác vận động đã được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch đã được ký kết giữa các địa phương với các cơ sở tôn giáo đứng chân trên địa bàn, phát huy được vai trò của tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các tổ chức tôn giáo đồng bào tôn giáo đã nhiều việc làm, nhiều hoạt động thiết thực với những mô hình, nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện “tốt đời, đẹp đạo”, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tuyên truyền, giáo dục người dân hạn chế sử dụng các loại vật liệu nhựa, túi ni lông, vận động bà con giáo dân thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày; xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, như “Xứ đạo Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, xóm đạo bình yên tại ấp 3, xã Lộc Điền, Giáo xứ bình yên của giáo xứ Lộc Quang,... góp phần phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn KDC.

Nhìn chung trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã bám sát su chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn, định hướng công tác tôn giáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai thực hiện. Sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đã phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, tín đồ, cốt cán phong trào trong tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; công tác từ thiện nhân đạo; Tổ chức hội nghị biểu dương, chương trình họp mặt giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên với chức sắc, chức việc tôn giáo; tổ chức đoàn thăm hỏi, gặp gỡ, tặng quà các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc nhân dịp các ngày Lễ, Tết của các tôn giáo; tranh thủ vận động chức sắc, chức việc, tính đồ, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó tạo sự gắn bó, tin tưởng giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội với chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay858
  • Tháng hiện tại47,733
  • Tổng lượt truy cập1,451,956
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây