Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và các công ty cao su trên địa bàn tỉnh hoạt động kết nghĩa thắt chặt tình quân dân

Thứ ba - 01/06/2021 03:48 520 0
Trong những năm qua, việc phối hợp hoạt động giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với các công ty cao su đã tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong công tác giáo dục về lập trường quan điểm, tinh thần cách mạng, tính tổ chức, tính kỷ luật, tính năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng như cán bộ, công nhân viên của các công ty cao su trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy niềm vinh dự, lòng tự hào dân tộc và truyền thống đấu tranh oanh liệt của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân ngành cao su nói riêng.
Một tiết mục văn nghệ của Đội tuyên truyền xung kích Bộ chỉ huy quân sự Bình Phước trong giao lưu văn nghệ với các công ty cao su
Một tiết mục văn nghệ của Đội tuyên truyền xung kích Bộ chỉ huy quân sự Bình Phước trong giao lưu văn nghệ với các công ty cao su
Công tác phối hợp hoạt động hàng năm đã tiến hành quán triệt sâu sắc về nhiệm vụ Quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang trên địa bàn ngày càng vững mạnh, rộng khắp, góp phần củng cố nâng cao tiềm lực Quốc phòng và thế trận chiến tranh nhân dân ở địa phương, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình-bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng nước ta, nhất là chống phá khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cây cao su nằm trong quy hoạch tổng thể kinh tế– quốc phòng, là thế mạnh, là nguồn lợi kinh tế lớn của tỉnh, cũng như của đất nước. Thông qua các nội dung, chương trình phối hợp hoạt động hàng năm, trong những năm qua các công ty cao su đã hỗ trợ cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh hàng ngàn cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, hỗ trợ mua sắm các trang bị, mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh hàng năm cũng đã tiến hành hướng dẫn từng xí nghiệp, nông trường các công ty cao su thành lập các trung đội, đại đội tự vệ cơ động, tại chỗ và phòng không, hỗ trợ công tác huấn luyện theo kế hoạch huấn luyện hàng năm. Đây là một lực lượng chiến lược vừa lao động sản xuất vừa thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng ở địa phương, do vậy đòi hỏi phải được huấn luyện nâng cao kỹ- chiến thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân hiện nay cũng như hiệp đồng tác chiến với các lực lượng trên địa bàn đạt hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Chính từ hoạt động kết nghĩa lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung huấn luyện nâng cao trình độ kỹ- chiến thuật cho lực lượng tự vệ các công ty cao su đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Ban thư ký kết nghĩa đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, nội dung hoạt động ký kết sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đến 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, công nhân viên các công ty cao su về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế gắn với QP-AN theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nội dung Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, luật Dự bị động viên, Luật Biên giới, Luật Lao động, Luật Thanh niên. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các nông trường, xí nghiệp thuộc các công ty phối hợp thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chương trình phối hợp hoạt động trong năm sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Qua các bước triển khai cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng như từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác phối hợp tích cực tham gia hưởng ứng các Phong trào thi đua do cấp ủy, địa phương phát động. Thông qua đó đã làm cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và chiến sĩ luôn an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, tích cực, hăng say trong huấn luyện, lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Kết quả phối hợp tuyên truyền trong năm 2020 được 65 buổi cho 12.560 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và cán bộ, công nhân các công ty cao su.

Phối hợp tham mưu cho thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (CNCSVN)  các nội dung, biện pháp xây dựng khu vực phòng thủ sát với yêu cầu, nhiệm vụ chức năng của từng cơ quan, đơn vị; Phối hợp với các sở, ban, ngành tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án phát triển kinh tế- xã hội có liên quan đến công trình quốc phòng và các khu vực có giá trị về quân sự góp phần phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ như vị trí bố trí đất quốc phòng; khu Căn cứ Hậu cần– Kỹ thuật; căn cứ chiến đấu; Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và khảo sát xây dựng Điểm dân cư liền kề Đồn, Trạm Biên phòng.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác giáo dục quốc phòng và an ninh hoàn thành theo kế hoạch, cơ quan Quân sự cấp huyện, thị, thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, các công ty cao su, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, thống nhất và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, huấn luyện cán bộ Tiểu đội, Trung đội, Đại đội trưởng tự vệ thuộc các Công ty cao su theo chương trình, kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu xác định trong năm. Tổ chức tập huấn 05 lớp cho các đối tượng Chỉ huy phó, Trung đội trưởng tự vệ, cán bộ- chiến sỹ tự vệ 94 đ/c. Huấn luyện 11 lớp cho các đối tượng b12,7mm, ĐKZ, cán bộ- chiến sỹ tự vệ, 1.544 đ/ckết quả 100% đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn trong huấn luyện; cán bộ, công nhân viên có nhận thức tốt về chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và cán bộ, công nhân viên các công ty cao su đã tiến hành phối hợp hoạt động đạt kết quả cao trên nhiều lĩnh vực như: tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có công với cách mạng, thực hiện chu đáo chính sách hậu phương quân đội và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Chính từ những hoạt động này đã tạo lên mối quan hệ gắn bó mật thiết, thắt chặt mối đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và giai cấp công nhân, nhằm động viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng – an ninh vững mạnh và chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua.

Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, động viên công nhân và thân nhân khi gặp ốm đau, hoạn nạn và trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động; tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có đoàn viên thanh niên nghèo vượt khó. Trong năm tổ chức thăm hỏi và tặng 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá mỗi phần quà 300.000 đồng; Tặng 110 phần quà cho các gia nghèo tại các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh, Chơn Thành với mỗi phần trị giá 300.000đ. Tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mỗi phần quà trị giá 500.000đ; Tặng quà cho 13 cháu khuyết tật con của người lao động trên địa bàn tỉnh giá trị mỗi phần 500.000đ.
Song song đó đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và trên hướng 02 tỉnh Karatie và KongPongThom/Vương quốc Camphuchia (tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh nội bộ được 240 giờ; cung cấp 02 thông tin về liệt sĩ cho Đội K72/Bộ CHQS tỉnh). Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2020, Công ty Cao su Lộc Ninh đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K72/Bộ CHQS tỉnh làm nhiệm vụ đào tìm, cất bốc hài cốt Liệt sĩ tại ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh thuộc Nông trường III của Công ty với diện tích trên 6.000m2­, cưa 296 cây cao su đang khai thác, giúp Đội K72 cất bốc được 58 hài cốt Liệt sĩ quy tập về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Làm tốt công tác tổ chức đào tạo, giới thiệu và bố trí việc làm cho đoàn viên, thanh niên xuất ngũ cho các đơn vị trực thuộc các công ty trong khai thác, chế biến mủ. (tổng 05 đồng chí, trong đó 01 người đang làm việc Nông trường 6/Công ty cao su Phú Riềng, 02 người ở Công ty Cao su Sông Bé và 02 người tại Công ty Cao su Bình Long).

Đồng thời phối hợp rà soát, thu gom hàng chục tấn bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh, tổ chức rà soát 62ha cao su tại Nông trường 9/ Công ty Cao su Phú Riềng phục vụ cho Tập đoàn Công ty Cao su Việt Nam tổ chức Hội thi bàn tay vàng đảm bảo an toàn và đạt được kết quả tốt.

Hoạt động kết nghĩa trong năm 2020 và những năm qua đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, làm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ, công nhân viên các Công ty cao su trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức chính trị về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”,  bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phối hợp  huấn luyện kỹ, chiến thuật bảo đảm nội dung, thời gian theo pháp lệnh, tham gia hội thi, hội thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tích cực làm tốt công tác dân vận giúp nhân dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Phối hợp giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng củng cố quốc phòng -an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược gắn kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên địa bàn tỉnh, xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu mạnh.

Nguồn tin: Thượng tá Lê Huy Chung - BCH Quân sự tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 363 trong 73 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 73 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây