NHỮNG CHUYỂN BIẾN SAU 03 NĂM THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 02-HD/TU NGÀY 22/01/2018 CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI,“TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Thứ bảy - 21/08/2021 03:30 442 0
Lãnh đạo MTTQVN tỉnh dự họp phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Nguồn Báo Bình Phước
Lãnh đạo MTTQVN tỉnh dự họp phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Nguồn Báo Bình Phước
Thực hiện Quyết định số 99 - QĐ/TW ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02 - HD/TU ngày 22/01/2018 để triển khai thực hiện với những kết quả như sau:

Về những nội dung, hình thức công khai để Nhân dân biết bao gồm: Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 19 điều đảng viên không được làm và các quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XI, khóa XII và của Tỉnh ủy khóa IX, X về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên; công khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Định kỳ UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công khai kết quả giám sát, kết luận kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng; công khai các nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân; kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và kết quả điều tra, truy tố, xét xử; công khai bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định, cụ thể vào năm 2018 và năm 2020 đã tiến hành công khai 17.170 bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người có nghĩa vụ kê khai theo quy định; công khai giải quyết các thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch trên môi trường mạng, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó ngày 03/01/2017 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tuyên truyền, quán triệt cho các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết TW4 (khóa XII) để xác định trách nhiệm và tự giác thực hiện. Qua học tập quán triệt nghị quyết, tạo sự chuyển biến, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo Đài PT-TH Bình Phước mở chuyên mục chống “diễn biến hòa bình” và “Bình luận và phản biện” với hơn 300 tin, bài; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phòng ngừa cảnh giác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lựa thù địch; nâng cao nhận thức, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và định hướng thông tin những vấn đề dư luận quan tâm. Ngoài ra việc thực hiện có hiệu quả các đề án như: Đề án 01-ĐA/TU ngày 31/08/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, đối mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị”, đề án 546 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng , chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2021” và đề án 986 về “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” đã góp phần nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần chủ động, cải tiến lề lối, phong cách làm việc, nhất là thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên.

 Đối với những nội dung, hình thức nhân dân góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng: Góp ý dự thảo các văn bản của các cấp ủy, chính quyền nhằm cụ thể hóa Nghị quyết TW4 (Khóa XII); góp ý báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 (trong đó Hội nghị cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh có 12 ý kiến; Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh lấy ý kiến phản biện của đội ngũ trí thức có 18 ý kiến; MTTQVN và các đoàn thể tiếp nhận 529 lượt ý kiến; 07 ý kiến góp ý thông qua Báo in Bình Phước và 977 ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương); góp ý dự thảo nghị quyết HĐND; các đề án, kế hoạch của UBND cùng cấp; mối quan hệ giựa cấp ủy, chính quyền với nhân dân hàng năm, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức góp ý việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên; thông qua hệ thống tổ chức của mình, tổng hợp những góp ý, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân đề xuất với cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách. Việc góp ý đối với cán bộ, đảng viên được các cấp ủy chú trọng thực hiện như: góp ý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa”; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; góp ý việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với cán bộ, đảng được cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành nghiêm túc với tinh thần cầu thị, lắng nghe, nhìn rõ những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa; 3 năm qua, UBMTTQ VN tỉnh tiếp nhận trên 825 lượt ý kiến góp ý của nhân dân đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý và điều hành, trên cơ sở ý kiến góp ý đã giúp cho hoạt động quản lý và điều hành bảo đảm sát thực tế, hiệu quả. Việc góp ý đối với xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tổ chức bằng nhiều hình thức như: hội nghị; hòm thư phản ánh; giao ban công tác định kỳ hằng quý giữa thường trực cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể; các cuộc tiếp xúc cử tri, cụ thể: UBMTTQ các cấp đã thực hiện 1.000 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với 10.000 lượt cử tri tham dự và trên 1.000 ý kiến, kiến nghị; đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và qua số điện thoại đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp nhận trên 2.729 thông tin (cuộc gọi, tin nhắn, thư điện tử) phản ánh, kiến nghị của người dân. Ngoài ra, còn thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hàng năm; thông qua Hội nghị kiểm điểm tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng, cá nhân theo Nghị quyết TW 4 (khóa XII);  khi chuẩn bị làm quy trình đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu, đề cử, ứng cử đối với cán bộ, đảng viên. Việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của nhân dân được các cấp ủy thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận lợi; các ý kiến đều được tiếp thu, giải trình trực tiếp thông qua tiếp xúc, đối thoại hoặc trả lời bằng văn bản. Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thời gian qua là hình thức hiệu quả để lắng nghe, tiếp thu và giải trình; từ 2018 đến nay đã tổ chức 151 buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có 12.138 lượt người tham dự, 517 ý kiến, 498 ý kiến được giải trình và trả lời, số còn lại đang tiếp tục xem xét, trả lời theo quy định. Đối với những ý kiến góp ý thì đảng viên chủ động báo cáo cấp ủy, đồng thời tiếp thu, giải trình, luôn bày tỏ tinh thần cầu thị, lắng nghe và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế.

Về nội dung, hình thức nhân dân giám sát: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Tỉnh ủy; giám sát công tác lãnh đạo thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử; giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại; giám sát việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Ngoài ra, nhân dân còn giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương; các dự án trọng điểm; MTTQ và các đoàn thể tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND cùng cấp, cụ thể: Năm 2018 đã tổ chức giám sát 394 đợt tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND, giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực; Năm 2019 đã tổ chức 05 đợt giám sát xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; năm 2020 đã tổ chức 12 đợt giám sát thực hiện công tác: phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, giám sát đơn thư khiếu nại, việc giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND, thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, việc thực hiện chương trình giảm 1000 hộ nghèo dân tộc thiểu số và xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn. Đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân được tạo điều kiện giám sát việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc tiếp thu và khắc phục sửa chữa những khuyết điểm để phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các cấp ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời tiếp nhận, xử lí, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Từ những kết quả trên, có thể thấy việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nguồn tin: Yu Duyên - Đồng Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay585
  • Tháng hiện tại47,460
  • Tổng lượt truy cập1,451,683
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây