NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 10 NĂM THỰC HIỆN TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ ba - 22/06/2021 04:21 302 0
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Trong những năm qua công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Nền hành chính bắt đầu có những bước chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện trên cả sáu nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính nhà nước. Chiến lược, mục tiêu, giải pháp thực hiện cải cách hành chính là đúng đắn, có cơ sở, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của tỉnh. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được điều chỉnh, bảo đảm quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện, nền hành chính mới theo hướng phục vụ phát triển đang hình thành với những kết quả, cụ thể:
Người dân đến làm thủ tục tại Bảo hiểm xã hội tỉnh: nguồn Báo Bình Phước
Người dân đến làm thủ tục tại Bảo hiểm xã hội tỉnh: nguồn Báo Bình Phước
Về kiểm soát thủ tục hành chính: Trên cơ sở Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị đinh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, hàng năm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Năm 2019, Tỉnh ủy đã thành lập Tổ rà soát TTHC, theo đó, Tổ đã tiến hành rà soát TTHC của các ngành, các cấp trong đó có việc cắt giảm thời gian thực hiện TTHC, đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, thực hiện 04 tại chỗ, điều chỉnh các bước, quy trình giải quyết cho phù hợp. Kết quả: Tỉnh đã công bố được 32 Quyết định công bố TTHC của các ngành với tổng số TTHC công bố là 2.560. Trong đó: TTHC mới ban hành là 221; TTHC sửa đổi, bổ sung 1.553; TTHC bãi bỏ là 786. Đến nay, tổng số TTHC của tỉnh là 1.769 TTHC (cấp tỉnh: 1.343 TTHC; cấp huyện: 252 TTHC; cấp xã: 94 TTHC và 80 TTHC liên thông và thực hiện cả ba cấp). Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theoNghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Trong giai đoạn, tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 784 phản ánh, kiến nghị, các phản ánh, kiến nghị đều được xử lý theo quy định.

Về công khai TTHC: Việc công khai TTHC được tiến hành thường xuyên sau khi có Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh và được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: Niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh thông qua Cổng Thông tin dịch vụ công http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn.

Về kết quả triển khai công tác “4 tại chỗ”: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc triển khai “4 tại chỗ” trong công tác giải quyết TTHC. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh thực hiện giải quyết TTHC theo nguyên tắc 4 tại chỗ cho 223 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh thuộc các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, Giao thông Vận tải. Kết quả, Trung tâm đã giải quyết 6.137 hồ sơ theo nguyên tắc 4 tại chỗ cho cá nhân, tổ chức. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 Ban hành quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, các TTHC của tỉnh được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể: Cấp tỉnh có Trung tâm Phục vụ hành chính công (với 85,6% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm); 11/11 huyện, thị xã, thành phố có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và 111/111 xã, phường, thị trấn có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảđể tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHCcho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch. Chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh là 300.000 đồng/người/tháng. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã được ứng dụng phần mềm điện tử để giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
23
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút vận hành chính thức Trung tâm IOC tỉnh: nguồn Báo Bình Phước

Kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 201.196 hồ sơ: 199.602 hồ sơ đã giải quyết, trong đó: 198.488 hồ sơ giải quyết đúng hạn (đạt 99,44%),1.114 hồ sơ trễ hạn giải quyết;  1.594 hồ sơ đang giải quyết, trong đó: 1533 hồ sơ chưa tới hạn giải quyết, 61 hồ sơ đã trễ hạn giải quyết.
Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc đi lại, nộp hồ sơ, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã thành lập Quầy Hỗ trợ tra cứu thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến để giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, làm quen với cách thức đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến. Để tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, ngày 19/5/2020, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh đã ra mắt Cổng Dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh ở tất cả các cấp. Với nỗ lực của các công chức, viên chức và sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện, số hồ sơ trực tuyến đã tăng lên rõ rệt, đặc biệt trong tháng 6/2020, số hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ 40% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trung tâm Phục vụ hành chính côngcủa tỉnh và 08 huyện, thị xã, thành phốđã ký kết triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết TTHC đến người dân, tổ chức với Bưu điện tỉnh. Kết quả, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp nhận 1.669 hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích. Số hồ sơ trả kết quả tại nhà qua Bưu chính công ích đạt 11.358 hồ sơ. Ngoài ra, số hồ sơ trả kết quả qua Bưu chính Viettel: 3.463 hồ sơ. Việc tiếp nhận và trả kết quả thông qua các dịch vụ bưu chính đã giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân và doanh nghiệp và việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 về Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước. Theo đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp, gồm: 01 Cổng chính và 35 trang thông tin điện tử thành phần, tính đến ngày 02/6/2020, số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 953 TTHC (779 TTHC  cấp tỉnh là, 133 TTHC cấp huyện, 41 TTHC cấp xã), số TTHC cung cấp dịch vụ công mức 4 là 445 TTHC (432 TTHC cấp tỉnh, 08 TTHC cấp huyện, 05 TTHC cấp xã)tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Số dịch vụ công cung cấp trên cổng quốc gia: Đã liên thông cung cấp dịch vụ công lên cổng quốc gia 13 thủ tục mức độ 3, mức độ 4; theo lộ trình đến hết năm 2020 có 34 dịch vụ công được cung cấp lên cổng dịch vụ công quốc gia.
Các chỉ số  của tỉnh liên quan đến cải cách hành chính
 
 Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 80,79% (tăng 5,16% so với năm 2018), đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2018).Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 84,87% (tăng 4,62% so với năm 2018), đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT index) của tỉnh đứng thứ 56/63 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt sau “chiến dịch 50 ngày đêm” (từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 đến nay) triển khai quyết liệt, từ vị trí 47/63 tỉnh, thành phố, Bình Phước vươn lên đứng đầu cả nước khi được rà soát, kết nối thành công 1.224 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó dịch vụ công mức độ 4 của Bình Phước kết nối lên cổng 777 dịch vụ (tính đến ngày 16/5); cấp trên 1.400 hồ sơ chứng thực điện tử, trở thành tỉnh có kết quả tốt thứ 2/63 tỉnh, thành phố về cung cấp dịch vụ này. Từ việc có trên 15.000 hồ sơ quá hạn, chiếm 10%, hiện giảm còn 58 hồ sơ trễ hạn/27.855 hồ sơ đang giải quyết, chiếm 0,21%.

Từ những kết quả trên cho thấy sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng tăng. Kết quả cải cách TTHC đã thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế; dân chủ hoá đời sống xã hội; hội nhập kinh tế quốc tế; củng cố và duy trì ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã càng đi vào nề nếp, Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động ngày càng hiệu quả; công chức tiếp nhận và trả kết quả có đủ năng lực, trình độ và đạo đức công vụ để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Nguồn tin: Yu Duyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,143
  • Tháng hiện tại57,051
  • Tổng lượt truy cập1,089,576
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây