NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 9 THÁNG NĂM 2021

Thứ tư - 29/09/2021 08:40 457 0
Trong 9 tháng năm 2021 công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo toàn diện trên cả sáu lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, trong đó chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia và xây dựng chính quyền điện tử. Qua đó vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được điều chỉnh, bảo đảm quản lý nhà nước và phục vụ xã hội. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp đã được cải thiện, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng.
Triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Huyện Hớn Quản bố trí cán bộ trực hỗ trợ người dân tại bộ phận Một cửa: Nguồn Báo Bình Phước
Triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Huyện Hớn Quản bố trí cán bộ trực hỗ trợ người dân tại bộ phận Một cửa: Nguồn Báo Bình Phước

Trong cải cách thể chế: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL. UBND tỉnh ban hành Công văn số 2445/UBND-NC ngày 21/7/2021 chỉ đạo việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp tình hình triển khai thực hiện ở các địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các cơ quan cấp trên và thực tiễn ở địa phương để kịp thời xây dựng các văn bản QPPL trình HĐND, UBND tỉnh ban hành. Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Trong 9 tháng, số văn bản QPPL đã thực hiện việc thẩm định11 Nghị Quyết; 22 Quyết định. Số văn bản QPPL do HĐND ban hành đã qua rà soát là 08 Nghị Quyết, số văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đã qua kiểm tra là 27 Quyết định. Sau khi rà soát, kiểm tra đều có báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy địnhtiến hành cập nhật tất cả các văn bản QPPL do HĐNDUBND tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh kiểm tra theo thẩm quyền 02 Nghị Quyết của HĐND và 01 Quyết định của UBND cấp huyện ban hành.

Trong cải cách thủ tục hành chính: Công tác cải cách TTHC được Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, song song với việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC, rà soát đơn giản hóa TTHC thì việc xây dựng chính quyền điện tử nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách TTHC thời kỳ 4.0, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tối đa thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát, kết nối dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đến nay tỉnh đứng 1/63 tỉnh, thành phố về việc kết nối dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia với 1.259 dịch vụ công được kết nối. Trong  9 tháng năm 2021, UBND tỉnh ban hành 09 Quyết định công bố bộ TTHC mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các sở, ban, ngành: Công an tỉnh (01); Lao động - Thương binh và Xã hội (03), Tài nguyên và Môi trường (01), Ban Quản lý Khu kinh tế (01), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01), Kế hoạch và Đầu tư (01); Khoa học và Công nghệ (01). Các bộ TTHC được cập nhật kịp thời và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở các cơ quan, đơn vị và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, hiện nay toàn tỉnh đã kiện toàn nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống bộ phận Một cửa các cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn việc phục vụ cho tổ chức, các nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC; các sở, ban, ngành bố trí công chức các phòng chuyên môn ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 111/111 xã, phường, thị trấn có Bộ phận Một cửa theo quy định. Tổng số TTHC của tỉnh là 1.788, trong đó TTHC cấp tỉnh là 1.468, TTHC cấp huyện là 229 và TTHC cấp xã là 91. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết 1.337 TTHC, chiếm 91% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.

Trong cải cách tổ chức bộ máy: Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong cải cách công vụ: Về công tác Quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp nhận đặc biệt trong tuyển dụng công chức 16 trường hợp; tiếp nhận đặc biệt trong tuyển dụng viên chức 03 trường hợp; nâng lương thường xuyên cho 10 cán bộ, công chức lãnh đạo; bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính đối với 01 công chức lãnh đạo; bổ nhiệm 02 trường hợp, điều động 01 trường hợp; ra Quyết định nghỉ hưu 01 trường hợp. Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II đối với 1.055 viên chức trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/9/2021. Đồng thời, trên cơ sở Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 16/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Bình Phước năm 2020, Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị đã đăng ký thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đối với 24 thí sinh khối Liên đoàn Lao động tỉnh, 128 thí sinh khối Đảng, Đoàn thể và 110 thí sinh khối Nhà nước theo quy định.

Trong cải cách tài chính công: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh làm căn cứ triển khai thực hiện; Quy định tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh; chỉ đạo việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 theo Công văn số 2784/UBND-TH ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trình HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết QPPL lĩnh vực tài chính. Hiện trên địa bàn tỉnh có 19 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; 125 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên và 351 đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên.

Trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Quyết định số 239-QĐ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban chỉ đạo, tổ Chuyên gia, tư vấn; Tổ kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đang trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 về chuyển đổi số tỉnh Bình Phước đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện tuyên truyền Chuyển đổi số trong Chương trình  IT Today Bình Phước hàng tuần, đến nay đã phát sóng được 29 số; tổ chức thành công Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại tỉnh với hơn 400 doanh nghiệp, khách mời tham dự. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh đã liên thông ngang, dọc 4 cấp hành chính, kết nối với Trục LGSP, có App trên thiết bị di động, tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng đạt khoảng 96%. Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại 11/11UBND cấp huyện và 111/111 UBND cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết các TTHC của các cơ quan nhà nước. Hiện 1.788 TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được tích hợp vào Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 303, mức độ 4 là 1.314. Đồng thời, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoàn thiện kết nối thông suốt từ Trung ương với tỉnh và với cấp huyện, cấp xã. Với 15 điểm cầu cấp tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện và 111 điểm cầu cấp xã; ngoài ra các cơ quan, doanh nghiệp đã trang bị như: VNPT Bình Phước, Viettel Bình Phước, Viện Kiểm sát tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bình đoàn 16, Điện lực tỉnh. Đến nay đã thực hiện kết nối tổ chức theo hình thức trực tuyến 300 cuộc họp.

Từ những kết quả trên và qua tổ chức lấy phiếu khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã nhận được 103 phiếu đánh giá khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức. Kết quả: 102 phiếu đánh giá hài lòng và rất hài lòng, 01 phiếu đánh giá bình thường. Tổng số phiếu khảo sát tại cấp huyện và cấp là 27.876 phiếu, phần lớn các phiếu đánh giá rất hài lòng và hài lòng, không phiếu đánh giá không hài lòng.
 

Nguồn tin: Anh Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay1,798
  • Tháng hiện tại40,349
  • Tổng lượt truy cập1,444,572
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây