Chơn Thành: Thực hiện dân chủ cơ sở đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ hai - 20/11/2023 04:39 3.246 0
Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Chơn Thành luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; với việc công khai minh bạch nhiều chủ trương, chính sách giúp nhân dân tiếp cận đầy đủ và tích cực tham gia góp ý tốt hơn nữa trong việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Lãnh đạo thị xã Chơn Thành thăm, tặng quà chúc thọ người cao tuổi ở khu phố 3A, phường Minh Hưng (Ảnh Báo Bình Phước online)
Lãnh đạo thị xã Chơn Thành thăm, tặng quà chúc thọ người cao tuổi ở khu phố 3A, phường Minh Hưng (Ảnh Báo Bình Phước online)
Tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, ngày từ đầu năm 2023 Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thị xã Chơn Thành đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/BCĐ ngày 18/01/2023 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn thị xã; Thông báo số 32-TB/BCĐ ngày 21/3/2023 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND thị xã về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, các chi, đảng bộ trực thuộc ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó tập trung việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát và phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận.

Kết quả trong năm, việc công khai các nội dung để Nhân dân biết: Thông qua các hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, nhà văn hóa, văn phòng các ấp, khu phố, trên hệ thống loa truyền thanh đã thông tin kịp thời và công khai đầy đủ 11 khoản quy định tại Điều 15 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của các xã, phường; các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án ở địa phương; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp thực hiện giải quyết các công việc của Nhân dân; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản đầu tư, dự án đối với cấp xã, các khoản huy động từ Nhân dân; các chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương và cấp thẻ bảo hiểm y tế; các đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền xã trực tiếp thu; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân do chính quyền cấp xã, phường trực tiếp thực hiện và các nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc của chính quyền cấp xã, phường.

Các nội dung Nhân dân bàn và quyết định được các xã, phường phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức công khai, bàn, quyết định những nội dung theo quy định quy định, như: Các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng, các chính sách an sinh xã hội; các dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, phường; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương  án điều chỉnh việc quản lý, sử dụng đất; dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn xã, phường; chủ trương, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư. Để lấy ý kiến của Nhân dân và để Nhân dân bàn, quyết định, các khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt hương ước, quy ước đã được xây dựng, nhằm phát huy tính tự quản của Nhân dân. Nhân dân tham gia giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của xã, phường; các dự án, công trình đầu tư công; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án ở địa phương; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động từ Nhân dân; các chủ trương, kế hoạch cho Nhân dân vay vốn để phát triển sản xuất, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, Nhân dân còn trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trong năm, Ban Chỉ đạo thị xã đã thành lập 02 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng về các nội dung như: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; kết quả thực hiện của chính quyền; kết quả thực hiện của MTTQ và các đoàn thể; kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC; kết quả thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở theo tinh thần Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc và việc triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. MTTQVN các cấp trên địa bàn thị xã tổ chức 07 đợt giám sát; tập trung giám sát việc cấp quà tết cho đối tượng chính sách; giám sát việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong khu phố, ấp; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư. Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giám sát làm các tuyến đường giao thông theo cơ chế đặc thù trên địa bàn thị xã; giám sát việc xây dựng nhà đại đoàn kết, các công trình phục vụ dân sinh ở địa phương được hơn 12 công trình.

Có thể nói, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn thị xã. Tính đến tháng 10/2023, tổng thu ngân sách thực hiện 450,492 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 23.813 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 2.388 tỷ đồng, doanh thu ngành dịch vụ đạt 2.355 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3.142 tỷ đồng. UBND thị xã lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Minh Thắng đạt nông thôn mới nâng cao; hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ công nhận khu dân cư ấp 5, xã Minh Lập và khu dân cư ấp Suối Ngang, xã Nha Bích đạt chuẩn khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. UBND thị xã đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường thực hiện chứng thực điện tử. Thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến cấp xã.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức, hành động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ và thực hành dân chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, làm cơ sở để triển khai đồng bộ, thống nhất ở các xã, phường, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Công văn số 472-CV/TU ngày 13/6/2023 để chỉ đạo triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã. Ngày 28/8/2023, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, đã triển khai đến lãnh đạo cơ quan, đơn vị Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công văn số 1313-CV/TU, ngày 15/5/2023 của Tỉnh ủy về chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 191/KH-UBND, ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.  

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, Chơn Thành đã xác định nâng cao chất lượng công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường dân chủ ở cơ sở, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia công việc của Nhà nước một cách thiết thực, phù hợp. Đối với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề dân chủ và phải đảm bảo “dân làm chủ” theo đúng quy định của phát luật. Thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Nguồn tin: Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay6,049
  • Tháng hiện tại94,246
  • Tổng lượt truy cập1,272,235
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây