Huyện ủy Hớn Quản: làm tốt công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ tư - 05/04/2023 05:03 268 0
Trên tinh thần nội dung Kết luận số 55 - KL/TW ngày 18/01/2013 của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng; lồng ghép triển khai quán triệt, phổ biến trong các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết, thông tin thời sự,... tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập trung bình hàng năm đạt trên 97%. Thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW và Kế hoạch số 119 - KH/TU, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 107 - KH/HU ngày 11/6/2013 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân; lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đơn vị, địa phương, góp phần thay đổi, nâng cao nhận thức đối với công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị. Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Hội LHPN huyện, Ban Chỉ đạo “Vì sự tiến bộ phụ nữ” huyện tham mưu cấp ủy, UBND huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW tại các xã, thị trấn, lồng ghép trong các đợt kiểm tra công tác Hội định kỳ hàng năm.
Những chuyển biến về mặt nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy  đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới,  về hôn nhân và gia đình:  Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW và Kết luận số 55 - KL/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực  hiện như: công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện  chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các  vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực  chính trị, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; nâng  cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giới  trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm  sóc sức khỏe, trong lĩnh vực văn hóa và thông tin, trong đời sống gia đình, nâng  cao quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. Phát huy vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, Hội LHPN các cấp đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới,  công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời,  Hội LHPN huyện thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác hội,  bình đẳng giới, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên trang fanpage Phụ nữ Hớn Quản và 13/13 cơ sở hội. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm các  ngày lễ lớn các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sôi nổi1. Qua 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 55 - KL/TW, nhận thức các cấp  ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân về công tác phụ nữ và bình  đẳng giới được chuyển biến tích cực và nâng lên rõ rệt. Vai trò của phụ nữ ngày  càng được khẳng định; đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ ngày càng được  nâng cao.

Việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện  cho sự phát triển của phụ nữ (Luật Bình đẳng giới; các chính sách nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ về lao  động, việc làm, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa...): Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tạo  điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương  trình, mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an  ninh và những vấn đề liên quan đến phụ nữ ở địa phương, đơn vị. Nhất là các  chương trình thực hiện tốt chức năng tham gia phản biện xã hội và giám sát việc  thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Hội LHPN huyện đã nghiên cứu,  tham mưu, đề xuất các chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ nữ và tình  hình thực tiễn ở địa phương. Bên cạnh đó lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của phụ nữ, tham mưu kịp thời đến cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết những vấn  đề liên quan đến công tác phụ nữ và các chính sách đặc thù. Tổ chức các hoạt động  giám sát2. Tham gia đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng các cấp; dự thảo Luật  dân sự; Luật hình sự,... Tổ chức các hoạt động tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được các  cấp Hội quan tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh dạy nghề cho lao động nông thôn3. Sau khi được đào tạo tỷ lệ học viên được giới thiệu việc làm trong các nông trường  cao su Nhà nước, tư nhân, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài huyện là 763 người. Thông qua các hình thức vay vốn, 10 năm qua có trên 15.000 hội viên phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn vay (trong đó có 92.6% phụ nữ nghèo được hỗ trợ). Duy trì hiệu quả các mô hình, nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế4, nhằm cải thiện đời sống gia đình hội viên, phụ nữ. Nguồn vốn NHCSXH ủy thác cho Hội LHPN đến tháng 03/2023 với tổng dư nợ là hơn 114 triệu đồng, hỗ trợ cho  2.894 hộ phụ nữ vay.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các chiến  lược quốc gia, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chiến lược  phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; Nghị  định số 56/NĐ-CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm của Bộ, ngành,  UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia  quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật… để tạo điều kiện cho phụ nữ  phát triển; tiếp tục có chính sách phù hợp để nâng cao đời sống vật chất, tinh  thần cho phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số: Các cấp ủy đảng và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức tuyên truyền  giáo dục đạo đức, lối sống người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện  đại hóa đất nước, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về  bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực  gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị  văn minh”. Chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính  đáng cho phụ nữ; vận động phụ nữ không ngừng học tập, sáng tạo đi đôi với việc  xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nhất là ở vùng đặc biệt  khó khăn, vùng có đạo, phụ nữ dân tộc thiểu số; hỗ trợ tạo điều kiện cho phụ nữ  tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và  lý luận chính trị; kịp thời giải quyết, hỗ trợ nguồn vốn, giống, cây trồng, vật nuôi, thông tin kỹ thuật; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh  chương trình giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ  nữ; quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiếu số, phụ nữ đơn thân, tàn  tật thông qua chương trình giảm nghèo, các đề án, dự án; tổ chức các lớp tập huấn  nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em,  phòng, chống mại dâm, ma túy,...; vận động phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh,  đấu tranh xóa bỏ thủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân gia đình, thực hiện tốt  chính sách kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Hiện nay, tổng số mô hình/tổ nhóm/CLB của Hội Phụ nữ các cấp trên địa  bàn huyện là 132 mô hình/tổ nhóm/CLB theo 5 loại mô hình5. Các mô hình/tổ  nhóm/CLB vẫn được Hội LPHN các cấp quan tâm thường xuyên triển khai hoạt  động sôi nổi, đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội đi vào chiều sâu gần gũi với  hội viên, quần chúng phụ nữ6. Qua đó, đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ  và nhân dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người  trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển,nâng  cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ trên địa bàn huyện.

Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ hưu,  bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ và chính sách phát triển đội ngũ cán bộ  nữ. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng  yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Thực hiện Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 về tiếp tục đẩy mạnh  thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), thời gian qua, các  nhiệm vụ, giải pháp về công tác phụ nữ được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  sâu sát, tạo mọi điều kiện cho cán bộ nữ phấn đấu, trưởng thành, khẳng định vai  trò, vị thế của mình trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ nữ của huyện trong những  năm gần đây đã trưởng thành cả về số lượng, lẫn chất lượng. Công tác quy hoạch  cán bộ nữ được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ  vào nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp. Việc tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy  hoạch đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Khi xây dựng, Huyện ủy chỉ đạo cố gắng phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch vào cấp ủy và các  chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đạt từ 25% trở lên, kết quả: Đối với cấp huyện: Tỷ lệ cán bộ nữ quy  hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 đạt 35%; nhiệm kỳ 2025  – 2030, 2026 – 2031 đạt 23%. Đối với cấp xã: Tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý  chủ chốt nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo đều đạt từ 25% trở lên. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ chủ chốt được quan  tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Tỷ lệ nữ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đạt  cao. Nhiệm kỳ 2020-2025 có 8/41 đồng chí là nữ, chiếm 19.51%, cấp xã là 48/186 đồng chílà nữ, chiếm 25.8%. Hiện nay, số cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện hiện tại là 08/41 đồng chí, chiếm gần  20%. Riêng trong Ban Thường vụ Huyện ủy là 04/13 đồng chí, chiếm hơn 30%. Các chức danh trưởng,  phó các cơ quan, ban, ngành cấp huyện: nhiệm kỳ 2015-2020: 04/27 đồng chí, chiếm 14,8%; nhiệm kỳ 2020- 2025: 5/27 đồng chí, đạt 18,5%. Số cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở là 56/201 đồng chí,  chiếm gần 28%. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp tăng theo nhiệm kỳ. Nữ đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026: 11/31 đồng chí, chiếm 35,48% tăng 4,23%  so với nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, cán bộ Hội là 01 đồng chí (Chủ tịch Hội LHPN huyện). Nữ đại  biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026: 110/331 đồng chí, chiếm 33,23% tăng 5,88 % so với  nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, cán bộ Hội là 19 đồng chí (10 Chủ tịch Hội LHPN cơ sở; 01 Phó Chủ tịch cơ sở; 7 Chi hội trưởng và 01 Chi hội phó).

Hàng năm, Huyện ủy cử cán bộ nữ của huyện tham gia các lớp đào tạo, bồi  dưỡng nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp  vụ, kỹ năng. Từ 2013 đến nay, huyện đã cử 13/69 cán bộ lãnh đạo nữ học lớp cao  cấp lý luận chính trị; 172/297 cán bộ nữ học lớp trung cấp lý luận chính trị. Ngoài  ra, cán bộ nữ chưa đạt chuẩn cũng được tạo điều kiện vừa học vừa làm nhằm nâng  cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, hầu hết đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng viên nữ được các cấp ủy Đảng  chú trọng; từ năm 2013 đến hết tháng 12/2022, toàn huyện kết nạp mới 532/1032  đảng viên nữ, chiếm 51.5%. Tính đến chu kỳ báo cáo, toàn huyện có 922/2.666  đảng viên nữ, chiếm 34.6%. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, tích cực nâng  cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, trao dồi bản lĩnh chính trị và phẩm  chất đạo đức, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  đất nước. 

Tổ chức các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội  phụ nữ. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng  người phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo,  có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu. Thông qua truyền thông để giáo dục giá  trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nêu gương người tốt, việc tốt; phê  phán những biểu hiện phân biệt đối xử với phụ nữ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Hội LHPN huyện tổ chức tuyên  truyền giáo dục đạo đức, lối sống người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận  thức về giới, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình  hạnh phúc gắn với phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời  đại mới” “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi  chỗ”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô  thị văn minh”, cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn với thực  hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) “Về đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, các cấp  Hội tăng cường các hoạt động chăm lo hỗ trợ vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện bằng nhiêu hình thức có ý nghĩa  thiết thực nhằm giúp đỡ các gia đình phụ nữ nghèo còn khó khăn dần ổn định cuộc  sống góp phần xóa đói giảm nghèo. Các câp Hội đã vận động hơn 5 tỷ đồng để xây nhà tình thương, xóa nhà tranh tre, tặng sổ tiết  kiệm cho hội viên, phụ nữ nghèo,...; tặng 52 căn nhà tình thương trị giá hơn 3,8 tỷ đồng, tặng 848 sổ tiết  kiệm trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, 208 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 167 triệu đồng. Các cấp Hội đã vận động  và duy trì 55 địa chỉ nhân đạo với số tiền hỗ trợ 610 triệu đồng và 63.500kg gạo; vận động hơn 3 tỷ đồng  thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình hội viên, phụ nữ nghèo; phối hợp tổ chức khoảng 8 đợt khám  chữa bệnh cho 932 hội viên, phụ nữ nghèo vùng nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xây dựng củng cố Hội LHPN các cấp thật sự vững mạnh, phát huy  vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ; đánh giá chất lượng, hiệu  quả hoạt động của các cấp Hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt  động, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tập hợp phụ nữ: Huyện ủy đã chỉ đạo Hội LHPN huyện quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức hội từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; tập trung chỉ đạo  kiện toàn, củng cố nhân sự các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp  đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng. Bộ máy tổ chức của hội từ huyện đến cơ sở từng  bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo quy hoạch cán bộ theo hướng chuẩn hóa và  trẻ hóa các chức danh chủ chốt nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, giúp  triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động của hội. Hiện  nay, trình độ chuyên môn và chính trị của cán bộ Hội được nâng lên. Huyện ủy đã chỉ đạo Hội LHPN huyện phát huy tính năng động, sáng tạo  không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình  tập hợp, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, cụ thể, phù hợp yêu cầu thực tế tại địa  phương, không ngừng xây dựng, nâng cao vị thế của người phụ nữ thời kỳ đẩy  mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, Hội LHPN các cấp duy trì và nhân rộng, thành lập 133 Mô  hình/CLB/tổ nhóm hoạt đông hiệu quả nhằm thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội. Công  tác tập hợp, phát triển hội viên phụ nữ được thực hiện có hiệu quả, đến nay tổng số hội viên toàn huyện là 21.843 hội viên. Trong đó hội viên người dân tộc là 3.071 hội viên; hội viên tôn giáo là 2.397. Tính liên hiệp của Hội được mở rộng. Hội đã thành lập 6 chi hội phụ nữ cơ quan và trường học, 02 chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp  với 61 hội viên. Toàn huyện có 36 cán bộ hội được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ”. Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của  phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.  Trên cơ sở các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội LHPN huyện đã tham gia giám  sát các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em14. Các cấp Hội đã tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ góp ý vào dự thảo  Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2013, Luật dân sự sửa đổi bổ sung năm 2015, Luật  đất đai sửa đổi bổ sung năm 2013… Kết quả đã tổ chức được 235 cuộc với 12.241  lượt cán bộ, hội viên tham dự.

Công tác tham mưu của Hội LHPN các cấp về công tác cán bộ nữ: Các cấp Hội thường xuyên cập nhật danh sách trích ngang cán bộ nữ lãnh  đạo, quản lý cấp huyện và cấp cơ sở. Hàng năm, phối hợp rà soát nguồn cán bộ,  kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chủ động trong công tác tham mưu giới thiệu nguồn cán bộ nữ đạt tiêu chuẩn, phẩm  chất cho cấp ủy xem xét đưa vào nguồn quy hoạch của cấp ủy; xem xét điều động,  đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý. Số nữ cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh  đạo, quản lý tăng về số lượng, lẫn chất lượng. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: nhiệm kỳ 2015-2020 có 7/43 đồng chí là nữ, chiếm 16,27%;  nhiệm kỳ 2020-2025 có 8/41 đồng chí là nữ, chiếm 19,51% (tăng 3.24%). Ban Chấp hành Đảng bộ các  xã, thị trấn: nhiệm kỳ 2015-2020 có 44/190 đồng chí là nữ, chiếm 23,15%; nhiệm kỳ 2020-2025 có  48/186 đạt 25.8% (tăng 2,65%).

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay5,764
  • Tháng hiện tại93,961
  • Tổng lượt truy cập1,271,950
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây