UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS lần thứ nhất năm 2023.

Thứ tư - 05/04/2023 04:56 271 0
Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của các điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Thông qua Hội nghị tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh... Qua đó tiếp tục khơi dậy những cống hiến mới vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tuyên truyền, vận động và tạo sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ và nhân rộng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
Ngày 28/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH – UBND về tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước lần thứ nhất năm 2023 với những nội dung cụ thể  như sau:

Việc chọn cử các điển hình tiên tiến phải đảm bảo tính chính xác, công khai thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở; chú trọng lựa chọn gương “Người tốt - việc tốt”, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, giải pháp hay, mô hình mới trong các phong trào thi đua; gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, ngành nghề trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức Hội nghị đảm bảo hiệu quả, trang trọng, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, tạo hiệu ứng tích cực và đồng tình của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Hội nghị: Tổng kết đánh giá kết quả và sự đóng góp của người có uy tín, các vị già làng, trưởng thôn ấp, cán bộ cốt cán, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, người sản xuất kinh doanh giỏi, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số… trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng và phát triển đất nước năm 2021 - 2023. Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025.

Biểu dương, tôn vinh thành tích tiêu biểu của các điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân) trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là các gương điển hình về ý chí, nghị lực vươn lên trong sản xuất và cuộc sống, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện… tạo động lực và có sức lan tỏa rộng rãi đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh; Gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa các đại biểu dự Hội nghị; Tham luận của đại diện điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (15 tham luận làm kỷ yếu hội nghị, trong đó lựa chọn 3 - 5 tham luận trình bày tại Hội nghị); Khen thưởng toàn bộ đại biểu chính thức - là các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tặng quà cho đại biểu chính thức. Thời gian: Dự kiến tổ chức 01 ngày, trong quý III/2023.

Đại biểu chính thức là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm các đối tượng sau: Đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, tiêu biểu và có những đóng góp thiết thực, ảnh hưởng lớn, tác động lan tỏa trong cộng đồng trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội như: tuyên truyền, vận động quần chúng; phát triển kinh tế, xã hội; giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ môi trường sinh thái; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Đại biểu là già làng, trưởng thôn ấp, cán bộ cốt cán, nhân sĩ trí thức có thành tích tiêu biểu, xuất sắc với tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh... Đại biểu là doanh nhân, người sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. - Đại biểu là học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu. Đại biểu đại diện cho tập thể điển hình, tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại biểu mời: Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có liên quan; cơ quan Thông tấn, Đài, Báo trung ương và của tỉnh. Đại biểu cấp huyện, gồm đại diện: Thường trực Huyện, Thị, Thành uỷ - Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Cơ quan công tác dân tộc. Đại biểu đại diện một số doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 3. Cơ cấu, số lượng thành phần, đại biểu dự Hội nghị: 460 người. Đại biểu chính thức dự Hội nghị: 300 đại biểu. Cơ cấu phân bổ đại biểu chính thức như sau:  Đại biểu khách mời: 100 đại biểu. Phóng viên báo, đài: 10 người. Tổ chức, phục vụ Hội nghị: 30 người; lái xe: 20 người.

Hội nghị sẽ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 50 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tập thể, cá nhân); Tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho 250 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tập thể, cá nhân). Nguồn kinh phí: Trong dự toán đã giao Ban Dân tộc tại Quyết định số 339/QĐ - UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (Đợt 1). 

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng chương trình, kịch bản, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước lần thứ nhất năm 2023. Đề xuất phương án chi tiết phân bổ cơ cấu, số lượng đại biểu dự Hội nghị cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị chọn cử và triệu tập, đưa đón đại biểu dự Hội nghị cấp tỉnh; Tham mưu lựa chọn đại biểu dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc (khi có số lượng phân bổ của trung ương). Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo chính của Hội nghị và các tài liệu phục vụ Hội nghị. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn, thẩm định các báo cáo tham luận của đại biểu dự Hội nghị cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) xây dựng, ban hành Hướng dẫn khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước lần thứ nhất năm 2023; thẩm định, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng phóng sự về "Kết quả triển khai thực hiện chính sách dân tộc và những đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước" chiếu tại Hội nghị và phục vụ công tác tuyên truyền. Thực hiện công tác khen thưởng tại Phần V Kế hoạch này theo quy định. Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí Hội nghị cấp tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tuyên truyền về hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trước, trong và sau Hội nghị. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
Sở Nội vụ  phối hợp với Ban Dân tộc thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định; công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và điều hành nội dung trao thưởng tại Hội nghị.

Sở Tài chính: Thực hiện thẩm định và quyết toán theo quy định.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn những gương điển hình tiên tiến dự Hội nghị là người có uy tín, già làng tiêu biểu do lực lượng công an đang tranh thủ; cán bộ chiến sỹ, trưởng thôn ấp, trưởng các dòng họ thật sự tiêu biểu, điển hình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Hội nghị, gửi Ban Dân tộc tổng hợp.

 Đài Phát Thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Xây dựng kế hoạch mở chuyên mục, chuyên đề giới thiệu, tuyên truyền các hoạt động phong trào thi đua lập thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN của tỉnh; nêu gương học tập các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số trước, trong và sau Hội nghị; tuyên truyền Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh trên các nền tảng báo chí. Xây dựng kịch bản, tổ chức thực hiện: Phóng sự "Kết quả triển khai thực hiện chính sách dân tộc và những đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước; Phóng sự hình ảnh minh họa về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Hội nghị; Xây dựng kịch bản, tổ chức thực hiện chương trình gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa các đại biểu dự Hội nghị trước, trong và bên lề Hội nghị với các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan; Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công gửi Ban Dân tộc tổng hợp.

Các sở, ban, ngành liên quan: Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của UBND tỉnh và cơ quan chủ trì tổ chức Hội nghị; chọn cử đại biểu dự Hội nghị theo cơ cấu được phân bổ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tuyên truyền, vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, lựa chọn đại biểu dự Hội nghị theo số lượng, cơ cấu đại biểu được phân bổ (có văn bản sau). Cung cấp tài liệu, hình ảnh của người có uy tín, già làng, trưởng thôn ấp, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn gửi Ban Dân tộc để phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị. Xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá kết quả và sự đóng góp của người có uy tín, cán bộ cốt cán, già làng, trưởng thôn ấp, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng và phát triển đất nước năm 2021 - 2023 gửi về Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp. Lựa chọn, hướng dẫn đại biểu là tập thể, cá nhân xây dựng báo cáo tham luận gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp. Đề xuất các điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân) hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng về tỉnh tổng hợp. Bố trí, tạo điều kiện hỗ trợ để đại biểu của địa phương tập trung đi dự Hội nghị từ cơ sở về tỉnh và ngược lại.

Đề nghị UBND thành phố Đồng Xoài phối hợp với Ban Dân tộc và các ngành liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cảnh quan, môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các dịch vụ trong thời gian diễn ra Hội nghị.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay4,912
  • Tháng hiện tại79,166
  • Tổng lượt truy cập1,257,155
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây