CÔNG TY CAO SU SÔNG BÉ: KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ NĂM 2022

Chủ nhật - 04/12/2022 11:03 252 0
Công ty Cổ phần cao su Sông Bé được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé từ ngày 26/12/2018. Hệ thống quản lý điều hành và tổ chức của Công ty gồm có Hội đồng Quản trị,; Ban kiểm soát,; Tổng giám đốc,; Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Bộ phận nghiệp vụ có phòng Kế hoạch Kinh doanh,; Phòng Kế toán Tài chính,; Phòng Tổ chức,; Văn phòng,; Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp; Phòng Quản lý chất lượng,; Phòng Bảo vệ. Các đơn vị trực thuộc có: Nông trường Lộc Thạnh; Nông trường Nghĩa Trung; Nông trường Bù Đốp; Nhà máy Chế biến mủ Nghĩa Trung.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền
Kết quả tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất người đứng đầu, cán bộ, đảng viên người lao động về thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đảng ủy đã chỉ đạo việc triển khai Nghị định 145 của chính phủ đến cán bộ chủ chốt toàn thể người lao động; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch số 14 –KH/TU ngày 21/03/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện Kết luận số 120 KL/TW của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng thực hiện QCDC sở.

Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về quy chế dân chủ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cụ thể như: Lãnh đạo Công ty đã ban hành kế hoạch số: 12/KH - CSSB-TC ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sông về việc tổ chức hội nghị người lao động năm 2022; theo đó, BCH công đoàn Công ty đã ban hành hướng dẫn số 08/HD-ngày 28/12/2021 để hướng dẫn các công đoàn sở thành viên phối hợp cùng chính quyền tổ chức hội nghị người lao động; ban hành quy chế điều hành quản Công ty, nội dung bao gồm phân công trách nhiệm, quyền hạn của từng đồng chí trong hội đồng quản trị, các phòng ban đơn vị trực thuộc; ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động trong năm 2022. Ngoài ra hàng tháng trong các buổi họp giao ban, lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện dân chủ sở sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty. Ban chỉ đạo xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC các đơn vị trực thuộc, triển khai Nghị định 145/2020/-CP ngày 14/12/2020 về thực hiện QCDC sở tại nơi làm việc; kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ sở sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo cho phù hợp. Công tác kiểm tra được thực hiện 6 tháng 1 lần; công tác giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các tổ chức đoàn thể ban thanh tra nhân dân Công ty. + Ban thanh tra nhân dân Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; Giám sát thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Phối hợp với các đoàn kiểm tra giám sát đôn đốc thực hiện các biện pháp ATVSLĐ tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, tổ chức các buổi họp định kỳ để người lao động tham gia đóng góp ý kiến thiết thực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyền dân chủ của người lao động được phát huy, bên cạnh đó người lao động cũng chấp hành tốt các nội quy quy chế Công ty, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động người lao động. Công tác , tổng kết được thực hiện hàng quý 6 tháng, kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ sở đơn vị được triển khai thực hiện tốt, mọi thắc mắc kiến nghị của người lao động được xử kịp thời, không có trường hợp nào khiếu kiện vượt cấp.

Phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - hội trong việc chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp thực hiện dân chủ sở.
Công đoàn đã ban hành kế hoạch phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác tổ chức hội nghị người lao động theo đúng quy định. Tuyên truyền, vận động công nhân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, động viên công nhân, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chính quyền trong việc tổ chức Hội nghị Người lao động đối thoại định kỳ. Vận động người lao động tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; giám sát thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân Công ty; luôn gần gũi, đi sâu đi sát người lao động nhằm kịp thời nắm bắt tâm nguyện vọng để kịp thời đề xuất với lãnh đạo công ty giải quyết những vấn đề cấp thiết. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc tổ chức hội nghị người lao động cụ thể như: hướng dẫn các công đoàn sở thành viên tổ chức lấy ý kiến của người lao động sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể và nội quy, quy chế Công ty, tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại hội nghị người lao động Công đòan đã phát động các phong trào thi đua góp phần cùng chính quyền hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động cụ thể thường xuyên thăm hỏi đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật; đề xuất trợ cấp khó đột xuất cho người lao động; cho vay hỗ trợ vốn sản xuất; xây nhà mái ấm công đoàn, nhà nhân ái, chăm lo cho công nhân nghèo ăn tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Kết quả thực hiện giám sát, phản biện hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217- /TW Quyết định số 218- /TW
Các đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện hội theo Quyết định số 217 - /TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nội dung giám sát gồm : Việc thực hiện giao khoán sản lượng trên vườn cây đối với công nhân khai thác, công tác định mức công lao động. Qua kết quả giám sát, việc thực hiện giao khoán sản lượng định mức công lao động đều phù hợp với người lao động. Kết quả thực hiện giám sát theo Quy định số 124 - /TW cho thấy người đứng đầu, cán bộ đảng viên luôn phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động, làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, không vụ lợi nhân, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ sở
Ban chỉ đạo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy ban hành chương trình công tác năm, kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện QCDC các đơn vị trực thuộc, triển khai hướng dẫn về đánh giá xếp loại việc xây dựng thực hiện QCDC sở đối với các đơn vị trực thuộc Công ty; kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ sở phân công trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo cho phù hợp ( Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 156-/ĐU ngày 10 tháng 07 năm 2018 về việc thay đổi thành phần Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ sở Công ty).

Trong năm 2022, đơn vị tổ chức triển khai nghị định 145/2020/- CP đến người lao động thông qua việc lồng ghép vào các buổi họp tổ, họp giao ban từ Công ty đến đơn vị; kiểm tra, giá sát 5 đơn vị trực thuộc về thực hiện QCDC. Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị thực hiện đúng đảm bảo quyền dân chủ của người lao động.

Đảng ủy đã chỉ đạo việc triển khai Nghị định 145 của chính phủ đến cán bộ chủ chốt toàn thể người lao động; tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch số 14 –KH/TU ngày 21/03/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện Kết luận số 120 KL/TW của Bộ chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng thực hiện QCDC sở.

- Ngay từ đầu năm đơn vị đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 theo đúng quy định. Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD của năm 2021, tình hình sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, công khai khoản trích nộp BHXH BHYT, kinh phí công đoàn, báo cáo hoạt động tài chính, tình hình vốn, sử dụng vốn, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước đảm bảo tính dân chủ công khai, đúng quy định pháp luật. Những nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động trong Công ty như: được hưởng các chế độ bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật, chế độ bồi dưỡng nặng nhọc độc hại, tiền ăn giữa ca, bảo hộ lao động được thực hiện đầy đủ, công kghai, minh bạch. Những nội dung người lao động được biết gồm: kế hoạch kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý của Công ty; công khai về tình hình tài chính, sử dụng các nguồn quỹ phúc lợi, khen thưởng hàng năm; các chính sách về tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; các nội quy, quy chế của Công ty; các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong Công ty đã kết luận kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Công ty, bằng các hình thức; niêm yết công khai tại trụ sở Công ty trụ sở các đơn vị trực thuộc; thông báo trong hội nghị giao ban định kỳ hoặc bằng văn bản hành chính.
.

Việc tổ chức đối thoại với người lao động được thực hiện theo định kỳ 1 lần/năm đối thoại đột xuất khi yêu cầu, năm 2022 công ty đã tổ chức đối thoại định kỳ vào đầu năm hai cuộc đối thoại đột xuất tại nông trường Đốp Lộc Thạnh. Đại diện Ban lãnh đạo Công ty nông trường đã giải đáp thỏa đáng các ý kiến thắc mắc từ phía người lao động, từ đó tăng thêm niềm tin của người lao động đối với sự quản điều hành của lãnh đạo Công ty.

- Tại hội nghị Người lao động năm 2022, Ban chấp hành công đoàn Công ty đã cùng với Ban tổng giám đốc kết thỏa ước lao động tập thể, nội dung thỏa ước có một số nội dung có lợi hơn cho người lao động, cụ thể việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động hoàn cảnh khó khăn, tiền ăn giữa ca. Tổ chức công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, động viên công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chính quyền trong việc tổ chức Hội nghị Người lao động đối thoại định kỳ.

Việc triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ được Đảng ủy, Ban tổng giám đốc quan tâm đã tạo sự chuyển biến nét về nhận thức hành động của cán bộ, đảng viên người lao động ; đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế đơn vị, nội bộ đoàn kết, không trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử . Đồng thời qua thực hiện QCDC, mối quan hệ giữa lãnh đạo Công ty với các quan đơn vị trực thuộc, giữa cán bộ quản điều hành với công nhân nhân tốt hơn. .

Ban lãnh đạo Công ty tập trung điều hành thực hiện ổn định sản xuất, đảm bảo cho công nhân an tâm công tác, hướng hoạt động về cơ sở, trực tiếp cùng sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công nhân tăng gia sản xuất. Những chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền lợi người lao động trong Công ty như: chế độ lương, thưởng; bảo hiểm, bồi dưỡng nặng nhọc độc hại, bảo hộ lao động được công khai đến người lao động thông qua cuộc họp giao ban định kỳ, bảng tin nội bộ, niêm yết tại nơi làm việc. Việc thực hiện QCDC tạo động lực mạnh mẽ giúp Công ty vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên sở gắn cộng đồng trách nhiệm giữa Ban Tổng giám đốc Công ty với các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và người lao động.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,975
  • Tháng hiện tại85,509
  • Tổng lượt truy cập1,263,498
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây