NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ ĐỐP

Thứ ba - 06/12/2022 21:16 1.083 0
Trong năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyên Bù Đốp triển khai sâu rộng và thực sự đi vào cuộc sống. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở được xây dựng, hoàn thiện; chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND - UBND huyện và cơ sở ngày càng được nâng cao.
Địa phương chú trọng phát huy nội lực “lấy sức dân để làm lợi cho dân”, từ đó thu hút mọi  tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM. Ảnh: Trần Trung
Địa phương chú trọng phát huy nội lực “lấy sức dân để làm lợi cho dân”, từ đó thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM. Ảnh: Trần Trung
 Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn
Đối với những việc nhân dân được biết, được bàn và tham gia ý kiến được các xã, thị trấn thực hiện bằng các hình thức như: Niêm yết công khai tại trụ sở các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí…. Công khai trên hệ thống truyền thanh của xã, qua họp dân để tuyên truyền, phổ biến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất... Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý vào các chủ trương, mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã quản lý; việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phương án làm đường giao thông nông thôn. Việc thực hiện Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân được các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, trong đó chủ yếu tập trung vào việc đối thoại giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, dự án trên địa bàn. Công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân được chính quyền cấp xã quan tâm thực hiện theo quy định các xã, thị trấn đều bố trí phòng tiếp dân, có nội quy tiếp dân và phân công cán bộ trực để nhận, hướng dẫn hoặc giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân; phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần đúng quy định. Các đơn thư thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài; các đơn thư không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn gửi các ngành chức năng giải quyết theo quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân được niêm yết công khai tại trụ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ngành chức năng phối hợp triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả trên một số lĩnh vực như thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc quy hoạch, giải tỏa, đền bù, việc triển khai xây dựng các dự án, các công trình phúc lợi xã hội, đường giao thông nông thôn... Các tổ hòa giải ở cơ sở đã tổ chức hòa giải thành công được nhiều vụ việc ở khu dân cư liên quan đến các vấn đề đất đai, dân sự, hôn nhân - gia đình và một số mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân ở khu dân cư. Công tác triển khai xây dựng và thực hiện quy ước ở khu dân cư được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân, kết hợp với việc triển khai Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở. Việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Các dự án, công trình, vốn đầu tư của Nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân được công khai, minh bạch, do đó không để xảy ra khiếu nại trong nhân dân. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu; xã Hưng Phước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Phước Thiện được tập trung đầu tư các nguồn lực đề về đích nông thôn mới trong năm 2022; thị trấn Thanh Bình tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn Thanh Bình đạt chuẩn đô thị văn minh, phấn đấu hoàn thành 24/24 tiêu chí trong năm 2023.   

Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ; công khai các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; các chương trình, kế hoạch công tác trong năm; các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi làm việc; phát huy và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, ban thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính đều nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai tại trụ sở làm việc thủ tục hành chính giải quyết công việc; mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc; phí, lệ phí theo quy định; thời gian giải quyết từng loại công việc... Bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân theo quy định.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, hệ thống thông tin điện tử một cửa, một cửa liên thông được thực hiện có hiệu quả, tính công khai, minh bạch được tăng cường, thời gian phục vụ người dân và doanh nghiệp được rút ngắn. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong hồ sơ giải quyết hành chính; chủ động cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước… qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết, xử lý công việc có liên quan đến thủ tục hành chính nhà nước. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  được tăng cường, trong đó chủ yếu tập trung cho công tác tuyên truyền về các văn bản luật vừa mới được Quốc hội thông qua như: Luật Biên phòng Việt Nam;  Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp được quan tâm thực hiện thông qua Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị người lao động hằng năm. Qua đó, lãnh đạo các doanh nghiệp và Ban chấp hành Công đoàn các doanh nghiệp đã phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người lao động, công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kết quả sản xuất, lợi nhuận của doanh nghiệp, công khai minh bạch các chế độ, chính sách đối với người lao động, đồng thời kịp thời nắm bắt những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động để điều chỉnh, bổ sung quy chế, quy định làm việc của doanh nghiệp cho phù hợp. Các doanh nghiệp cũng công khai đầy đủ các nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, bao gồm: nội quy lao động; thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương, trả lương, trả thưởng; trang bị bảo hộ lao động, thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật... Thực hiện tốt các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động. Các doanh nghiệp cũng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động. Một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã thành lập được tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp của mình. Hiện nay các cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp thành lập được 02 tổ chức Đảng, 02 chi hội liên hiệp thanh niên và 09 tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện, qua đó góp phần cùng với cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương tập hợp, động viên công nhân, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, đồng thời qua đó cũng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện Bù đốp đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cụ thể, như sau:
Một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hai là, Thực hiện tốt Quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân (theo Quyết định 780-QĐ/TU của Tỉnh ủy); lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo chính quyền và các ngành chức năng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 18/CT-UBND, ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, quan tâm giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, bức xúc chính đáng của nhân dân.

Ba là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; phát động và tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào quần chúng tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng tình làng, nghĩa xóm, tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo bền vững, giữ gìn trật tự ở địa bàn dân cư, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ của nhân dân tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân thụ hưởng", phải công khai cho nhân dân về những nội dung, công việc mà nhân dân được biết, những nội dung nhân dân bàn, chính quyền quyết định, những nội dung nhân dân kiểm tra giám sát. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở. Kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên sâu sát với cơ sở, chú ý lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Năm là, Các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng và đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về lĩnh vực chuyên môn; đề xuất biện pháp cải cách hành chính, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện đúng quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt công tác công khai tài chính và chế độ, chính sách theo quy định.   

Nguồn tin: Khánh Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,975
  • Tháng hiện tại85,689
  • Tổng lượt truy cập1,263,678
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây