MTTQVN TỈNH: MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN TRONG NĂM 2022

Chủ nhật - 04/12/2022 11:11 229 0
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra; tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì; tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Một số kết quả nổi bật như sau:
Nhân kỉ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2022), Bình Phước tuyên dương Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2022
Nhân kỉ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2022), Bình Phước tuyên dương Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2022
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, như: Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) gắn với mừng Xuân Nhâm dần 2022; ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997-01/01/2022); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác; hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Kết quả đã tổ chức được 4.044 cuộc, có 152.366 lượt người tham dự; phát trên loa truyền thanh 16.051 giờ; phát 15.210 tờ rơi, khẩu hiệu các loại cho người dân; hệ thống Mặt trận các cấp đã đang tải 18.501 bài trên Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook), riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đăng tải trên Website 801 bài và 2.520 tin bài trên Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) thu hút 129.888 lượt người truy cập và 103.464 lượt tương tác.  

Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dẫn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Bên cạnh đó, với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trong năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Phước về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận nhằm khẳng định bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội; mục tiêu, tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Ngoài ra, còn tập trung Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định số 36/2009- NĐ/CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo.

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa bàn khu dân
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCT UBTW MTTQVN ngày 07/10/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua Cuộc vận động đã phát huy được sự đoàn kết trong toàn dân góp phần xây dựng thôn, ấp, khu phố phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, số hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” và khu dân cư đạt chuẩn “Khu dân cư văn hóa” đều tăng qua từng năm; 100% khu dân đều duy trì hiệu quả việc tổ chức Ngày hội đoàn đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm ngày truyền thống MTTQVN.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách và người có công. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương các vị già làng, người có uy tín và chức sắc các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh để kịp thời biểu dương, tôn vinh thành quả trong các cuộc vận động vì mục tiêu an sinh hội (đặc biệt trong cuộc vận động phòng, chống Covid-19) của các chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong thời gian qua; đồng thời, cũng lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng để tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dẫn tộc, tôn giáo phù hợp hơn; Nhân dịp này Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh biểu dương 99 vị già làng, người có uy tín tiêu biểu của đồng bào DTTS và 97 chức sắc, chức việc các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhân dịp các ngày lễ Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, lễ Phật đản 2022, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các tổ chức tôn giáo và đồng bào các dân tộc. Kết quả, hệ thống Mặt trận các cấp đã thăm tặng 1.894 phần quà, trị giá 861 triệu đồng; Tổ chức 867 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với 2.812 lượt người tham dự; tổ chức 35 hội nghị với số người được biểu dương là 251 người. Riêng Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng 216 phần quà trị giá 104,7 triệu đồng nhân dịp Lễ Phục Sinh, Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của người Khmer, Lễ Vu Lan.

Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; gắn với triển khai thực hiện phong trào Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tếdo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” trong Mặt trận các cấp. Phối hợp cùng chính quyền và các đoàn thể triển khai thực hiện các cuộc vận động như “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Kết quả đã tuyên truyền được 490 đợt với 22.903 lượt người tham gia.

Tuyên truyền chương trình xóa 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và kế hoạch số 337/KH-UBND, ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch để phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời, phân bổ, hỗ trợ triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2022 Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ xây 826 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trị giá: 66 tỷ 080 triệu đồng; trong đó có 575 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo khó khăn về nhà thuộc chương trình giảm 1.000 là đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2022, trị giá: 46 tỷ đồng; 251căn hỗ trợ cho hộ nghèo.  

Tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 05 về “Vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới, giai đoạn 2015 - 2020”; đồng thời, tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2025 kết chương trình giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện với 16 đồn biên phòng trong toàn tỉnh. Tại hội nghị sơ kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khen thưởng 10 tập thể, 20 nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Tổ chức hội nghị ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Khmum tại tỉnh Bình Phước vào ngày 26/10/2022. Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban đối ngoại kiều bào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các lực lượng vũ trang, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thị, thành phố và đại diện lãnh đạo của 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên với tỉnh Bình Phước tham gia ký kết, cụ thể: Tỉnh Taboung Kh’mum: do Ngài SEAK LENG-Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh làm Trưởng đoàn 07 thành viên tham gia đoàn. Tỉnh Mondulkiri: do Ngài MEN NGOY- Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh làm Trưởng đoàn và 09 thành viên tham gia đoàn.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên không vì thế chủ quan, là, xem thường tác hại của dịch bệnh. Xác định vaccine là chiến lược “mũi nhọn” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tiêm Vaccine phòng bệnh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền trên internet (website), nhất là trên mạng xã hội (trang cộng đồng Fanpage trên Facebook, các nhóm Zalo...). kết hợp với các hình thức tuyên truyền truyền thống, giản đơn nhưng mang đầy tính sáng tạo, hiệu quả như: phát tờ rơi, băng rôn, áp phích, thông tin trên loa truyền thanh, tuyên truyền bằng xe lưu động... để tất cả các đối tượng, không chỉ người dân ở thành thị, mà ngay cả người dân sinh sống vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số cũng có thể tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời và đầy đủ nhất về tình hình dịch bệnh. Qua đó góp phần cùng tỉnh kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Kết quả, hệ thống Mặt trận đã đăng tải hơn 4.896 tin, bài, hình ảnh đưa tin tuyên truyền trên Zalo, Facebook các cấp website; cấp phát cho người dân các cấp hơn 13.269 tờ rơi, áp phích tuyên truyền phòng, chống Covid-19. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đăng tải trên Website 295 bài và 805 tin bài trên “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook).

Nhìn chung trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp đồng bộ với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, đổi mới phương pháp, cách làm cụ thể đi vào chiều sâu và hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; qua công tác tuyên truyền đã tạo được những chuyển biến tích cực, nâng cao được chất lượng đời sống của nhân dân, đã góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư ngày càng bền vững, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: việc phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên các ngành chức năng có liên quan trong công tác tuyên truyền có lúc, có việc chưa được thường xuyên, chặt chẽ, lúc còn chồng chéo, nội dung chưa đa dạng. Việc dự báo nắm bắt dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân còn hạn chế, nên việc phản ánh, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền chưa được kịp thời; Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chưa được đồng bộ, kịp thời.

Nguồn tin: Phan Thị Thảo – Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,308
  • Tổng lượt truy cập1,398,371
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây