NHỮNG CHUYỂN BIẾN QUA 2 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thứ ba - 29/11/2022 19:30 642 0
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng luôn xác định “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”.
Đ/c Lê Thị Xuân Trang trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận của Đảng cho các đơn vị
Đ/c Lê Thị Xuân Trang trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận của Đảng cho các đơn vị
Cả hệ thống chính trị làm dân vận
Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, những năm qua Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 01 – CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận và Chương trình số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy “Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch hành động số 36-KH/BDVTU ngày 17/8/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận Kế hoạch dân vận hướng vào 3 lĩnh vực (xây dựng hệ thống chính trị; Tham gia vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng – an ninh) với 8 nhóm vấn đề chính.

Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ về công tác dân vận tại các đơn vị, địa phương cho thấy việc triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành và đội ngũ cán bộ, công chức đối với công tác dân vận đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Ban cán sự đảng, đảng đoàn và các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đều xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị. Điều này, góp phần quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra đối với công tác dân vận trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Những kết quả đáng ghi nhận
Trong năm 2022, với sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp của chính quyền các cấp công tác dân vận và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, với quyết tâm cao trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, các nhiệm vụ đề ra trong năm được triển khai thực hiện đảm bảo linh hoạt, hiệu quả và thiết thực, hoàn thành 100% khối lượng công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT- XH của địa phương.

Công tác dân vận của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy theo Chương trình hành động số 17-CT/TU và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là Kế hoạch số 93 –KH/TU, ngày 15/6/2022 về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, giai đoạn 2021 – 2025, ban hành và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 –NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phối hợp tổ chức Hội nghị tọa đàm công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022) và 23 năm Ngày Dân vận cả nước (15/10/1999 – 15/10/2022). Tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Qua các đợt sơ kết, tổng kết có đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt kết quả. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh được triển khai thực hiện đi vào nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” thực sự lan tỏa trên mọi mặt đời sống xã hội, đã thu hút, tập hợp, động viên, khích lệ sự tham gia, cống hiến của các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc chủ động triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy theo Chương trình hành động số 17-CT/TU đến hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân (Kế hoạch số 304/KH-MTTQ-BTT ngày 17/11/2022 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh). MTTQ, các đoàn thể các cấp từng bước củng cố, kiện toàn, có nhiều mô hình hay, cách làm mới đã được nhân rộng và phát triển. Các phong trào, các cuộc vận động do MT chủ trì phát động được triển khai rộng khắp và nâng cao về chất lượng như: cuộc vận động: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ”, vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương được đông đảo quần chúng Nhân dân đồng tình hưởng ứng … Tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, đã trở thành truyền thống, là hoạt động không thể thiếu ở địa bàn khu dân cư, tổ chức trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuyên dương Chủ tịch MTTQ cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2022; Tổ chức hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 05 về “Vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới, giai đoạn 2015 - 2020”. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Kh’mum tại tỉnh Bình Phước. MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và cùng với chính quyền tập trung giải quyết tốt các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân và là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và không ngừng mở rộng.

Giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hạn chế
Khi đề cập về những khó khăn, hạn chế trong những năm đầu thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận, theo ngành chức năng và đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy cho thấy: một số nơi cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên vẫn còn chưa thực sự coi trọng, quan tâm đến công tác vận động quần chúng, chưa phát huy hết quyền làm chủ của nhân dân, xem đó là nhiệm vụ của dân vận, MTTQ, đoàn thể. Một số cán bộ trực tiếp giải quyết công việc của dân còn có thái độ hách dịch, cửa quyền, sách nhiều, gây phiền hà cho dân. Những hành động đó tuy không phải là phổ biến nhưng rất nghiêm trọng, nó làm tổn thương tình cảm và niềm tin của người dân đối với Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh. Đảng ta đã khẳng định thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, thực chất là tôn trọng, phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, hướng sự sáng tạo đó vào sự nghiệp xây dựng  xã hội mới.   

Trong điều kiện hiện nay trước sự tác động của kinh tế thị trường, sự chống phá của thế lực thù địch; vấn đề  "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái tư tưởng đạo đức của một số cán bộ đảng viên,.. sẽ làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng; trong khi có lúc, có nơi bố trí cán bộ làm dân vận, MTTQ, đoàn thể còn chưa hợp lý, kinh phí hỗ trợ hoạt động của khối vận, tổ dân vận còn khó khăn, bố trí nguồn lực chưa tương xứng với nhiệm vụ cần làm, nên chưa đủ sức động viên, khích lệ cán bộ dân vận cơ sở an tâm và gắn bó với công việc. Điều này cũng ảnh hưởng và khó khăn cho công tác vận động quần chúng hiện nay.

Để làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, hệ thống chính trị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, Tăng cường nắm bắt tư tưởng và tình hình nhân dân trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát thực hiện công tác dân vận của Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu đánh giá tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với đời sống nhân dân.

Hai là, Tích cực chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và hướng dẫn của Ban dân vận Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo.  Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phải căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, không rập khuôn máy móc, nội dung phải rõ ràng, có tính khả thi, lựa chọn những việc còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân ... để tập trung thực hiện trước, có như vậy mới hợp với ý Đảng và lòng dân.

Ba là, Chính quyền các cấp cần tăng cương đối thoại với nhân dân; Quan tâm giải quyết những vấn đề còn khó, vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường mối quan hệ theo chiều sâu với hệ thống dân vận cấp ủy trong việc tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân vận. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp để MTTQ, các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án ở địa phương.

Bốn là,  MTTQ, các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với đời sống của đoàn viện, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị .

Năm là, Nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Sáu là, tăng cường phối hợp nghiên cứu, khảo sát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết việc thực  hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận đạt kết quả, góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nguồn tin: Anh Đào - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay743
  • Tháng hiện tại47,618
  • Tổng lượt truy cập1,451,841
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây