ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƯƠNG: LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thứ bảy - 09/04/2022 03:12 359 0
Đảng ủy sở Công thương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Cụ thể là: Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận tại đơn vị.
Ban giám đốc sở và lãnh đạo đơn vị trực thuộc đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên tiếp tục tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững yêu cầu và các nội dung: Quyết định số 290 – QD/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định số 1238 – QĐ/TU ngày 02/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI  và Chương trình hành động số 31 – CTTr/TU ngày 06/9/2013 của Tỉnh ủy “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 70 – QD/ĐUSCT của Đảng ủy sở về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành và Quyết định số 130 – QĐ/ĐUSCT ngày 09/5/2013 quy định về tiêu chuẩn đạo đức lối sống và những việc “cần xây”, “cần chống” trong ngành công thương; Kế hoạch số 96 – KH/ĐUSCT ngày 23/11/2015 về việc thực hiện Kết luận số 114 – KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”. Gắn công tác dân vận với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Cấp ủy các chi bộ đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “bản đăng ký nêu gương” theo Quy định 101 – QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Định kỳ hàng tháng, lồng ghép trong nội dung sinh hoạt tạo điều kiện cho đảng viên phấn đấu. Thực hiện công tác dân vận thể hiện trong việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan và nhiệm vụ của công chức, viên chức.
Tiếp tục phân công 01 đồng chí đảng ủy viên phụ trách công tác dân vận, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị trực thuộc, thực hiện tốt công tác dân vận đối với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Dưới sự chỉ đạo của trưởng bộ phận là giám đốc sở, đã tiếp tục triển khai hoạt động theo quy chế hoạt động của bộ phận phụ trách công tác dân vận.
Kết quả đạt được về cải cách thể chế hành chính: Sở Công thương chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến và cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đầy đủ những thông tin về chính sách, pháp luật của nhà nước để làm cơ sở giải quyết công việc theo đúng trình tự, thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mình phụ trách, nghiên cứu để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Về cải cách tổ chức bộ máy: Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị theo số lượng biên chế được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 1113 – QĐ/TU ngày 15/8/2018 của Tỉnh ủy về những nội dung thực hiện Quyết dịnh số 999 – QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy đối với sở Công thương.
Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại sở và đơn vị trực thuộc sở theo đề án đã được duyệt, bố trí sử dụng cán bộ công chức xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với trình độ, năng lực công tác, sau khi được luân chuyển đã thể hiện tốt ở vị trí công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại sở luôn được phân công, phân cấp rõ ràng. Sở đã thực hiện đúng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như trách nhiệm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được UBND tỉnh phân cấp cho sở phù hợp với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập.
Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước: Thực hiện tốt quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định só 25/2019/QĐ – UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh; thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đảm bảo các văn bản, hồ sơ giải quyết theo các thủ tục hành chính trong phạm vi áp dụng hệ thống được thực hiện theo phương châm “nhanh – chính xác – đúng pháp luật”. Thực hiện tốt quy chế làm việc của sở với chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, quản lý năng lượng. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính của sở theo Nghị định 63/2010/NĐ – CP  ngày 08/6/2010 của Chính phủ và minh bạch, công khai tất cả các thủ tục hành chính tại cơ quan và trên website của sở.  
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành. Sở luôn duy trì thực hiện tốt phần mềm hỗ trợ điều hành và quản lý văn bản (100% văn bản đi và văn bản đến đều được xử lý trên phần mềm) và áp dụng việc gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan, phòng chuyên môn, cá nhân bằng hộp thư công vụ của đơn vị. Trang thông tin điện tử của sở duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả; đã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin, nghiên cứu các loại hồ sơ hành chính, thủ tục, các biểu mẫu hành chính; cung cấp các thông tin về hoạt động của ngành đảm bảo công khai, minh bạch. Tiếp tục cập nhật dữ liệu trong phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức nhằm thuận lợi trong việc tra cứu, cập nhật, quản lý.
Về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thanh tra chuyên ngành: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác tiếp dân đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các quyền phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Bố trí phòng tiếp công dân, niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân; các quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ đủ năng lực thường xuyên tiếp công dân; mở hòm thư góp ý để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả như sau: thực hiện tốt Quyết định số 25/2019/QĐ – UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trong quý I/2022, sở đã tiếp nhận 3.633 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân. Trong đó: giải quyết trước và đúng hạn 3.630 hồ sơ, đang giải quyết 03 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Sở bố trí phòng tiếp công dân và hàng tháng xếp lịch tiếp công dân của giám đốc sở đầy đủ, có niêm yết công khai trên trang website của sở cho mọi tổ chức và công dân được biết.
Thường xuyên giám sát trách nhiệm của công chức, viên chức thực hiện giải quyết công việc theo yêu cầu tổ chức, cá nhân theo các quy trình ISO:9015 của cơ quan. Duy trì hộp thư góp ý tại trụ sở làm việc để tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhiều nguồn, nhằm cải tiến quá trình giải quyết việc hành chính công cho tổ chức, cá nhân ngày một tốt hơn; đã tổ chức kiểm tra, mở hộp thư góp ý định kỳ mỗi tháng một lần theo đúng quy dịnh. Nhờ công khai minh bạch trong các hoạt động tập thể công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy định trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nên trong thời gian qua sở Công thương chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra. Kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công ngày càng tốt hơn.
Quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận là giải pháp quan trọng, tạo niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức sở Công thương, góp phần cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh của tỉnh ngày một tốt hơn.

Nguồn tin: Trần Đức Mậu - BDVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay673
  • Tháng hiện tại47,548
  • Tổng lượt truy cập1,451,771
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây