SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

Thứ năm - 08/12/2022 23:11 252 0
Sở Nông nghiệp và PTNT được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh. Hiện nay, tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT gồm 02 phòng: Văn phòng, Thanh tra; 03 Chi cục quản lý chuyên ngành: Kiểm lâm, Chăn nuôi và Thú y, Thủy lợi; 01 trực thuộc: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 02 Ban QL rừng phòng hộ và 02 tổ chức Quỹ: Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phòng chống thiên tai.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai chỉ thị của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển ngành nông nghiệp và công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai chỉ thị của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển ngành nông nghiệp và công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có  nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên  địa bàn tỉnh về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phòng chống lụt  bão, phát triển nông thôn; an toàn nông sản, lâm sản và thủy sản trong quá trình  sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp  và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND  tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và PTNT thường  xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu xát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành cũng như các huyện, thị xã  thành phố. Đội ngũ công chức, viên chức có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng theo yêu cầu; có tinh thần đoàn kết để luôn  thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi cơ quan, đơn vị hoàn thành các  nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quôc phòng, giữ vững sự ổn định  của tỉnh.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của  việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là một trong những nội dung quan  trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Ban  Chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc  Sở triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước  về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đến tất cả cán bộ đảng viên, công chức, viên  chức tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Thông qua  việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị gắn với việc kiểm tra,  giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, đảng viên và khắc phục các khuyết điểm  sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng  cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"  trong nội bộ”; gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày  15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh  về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã  ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 14/02/2022 về việc triển khai thực hiện  Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở luôn  quan tâm giải quyết các vấn đề có liên quan đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng  của cán bộ công chức, viên chức, người lao động đồng thời phát huy tốt tinh  thần trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của hệ thống  chính trị, có ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy quyền  làm chủ trong việc xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo cơ quan, Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã phối hợp thống nhất xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội  bộ, quy chế làm việc của cơ quan, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng... Sau  khi được xây dựng, các quy chế, chính sách trên được công khai cho cán bộ công chức, viê chức và người lao động được biết để kiểm tra, giám sát.

- Bộ phận kế toán có trách nhiệm báo cáo công khai tình hình tài chính,  công quỹ của cơ quan, đơn vị định kỳ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công  chức, viên chức và người lao động giám sát việc chi tiêu của cơ quan, đơn vị đồng thời nâng cao ý thức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan; 08/8 Công đoàn bộ phận đều có thành lập Ban thanh tra nhân dân để thực hiện việc giám sát Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thuộc Đảng bộ Sở Nông  nghiệp và PTNT do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy làm Trưởng  ban và phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, giám sát, theo dõi việc thực.

hiện quy chế dân chủ cơ sở đối với các đơn vị trực thuộc. Đảng ủy và Ban Giám  đốc Sở đã chỉ đạo cho các đơn vị thường xuyên quán triệt việc thực hiện quy chế dân chủ ở tại đơn vị. Kết quả có 08/8 đơn vị đã tổ chức Hội nghị cán bộ công  chức, viên chức năm 2022, tại hội nghị đã triển khai quán triệt quy chế dân chủ đến tất cả cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động tham gia và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan.
 

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính  Nhà nước, công lập
Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNTđã triển khai thực hiện tốt các  nội dung về Quy chế dân chủ cơ, cụ thể:

Lãnh đạo Sở luôn chỉ đạo thực hiện, công khai chủ trương chính sách của  Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan theo  quy định pháp luật; kế hoạch công tác hàng năm; kinh phí hoạt động hàng năm; khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo,  bồi dưỡng công chức, nội quy, quy chế làm việc cơ quan... công khai số công  chức được đề nghị nâng lương thường xuyên, trước hạn, đào tạo...

Thực hiện tốt các quy chế, quy định trong nội bộ cơ quan và trong mối  quan hệ với cá nhân, tổ chức; trong việc cải cách thủ tục hành chính; công khai  dân chủ, nhất là công khai tài chính, chi tiêu nội bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ  trong cơ quan, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Ban thanh tra nhân dân các cơ quan, đơn vị tích cực hoạt động giám sát  kết quả thực hiện Nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức, trong đó tập trung  vào các nội dung trọng tâm: Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan; trách nhiệm của  công chức, viên chức, người lao động; những việc công chức, viên chức, người  lao động phải được biết như chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan; kế hoạch công tác hàng năm;  kinh phí hoạt động hàng năm; tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc  lương, nâng ngạch. Xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ gắn liền với việc thực  hiện chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị và từng công chức, viên chức,  người lao động. Mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động của cơ quan đều được công  khai dân chủ. Đã tạo nên tính dân chủ, minh bạch; có sự phối hợp chặt hơn trong  quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao vai trò trách  nhiệm của từng công chức, viên chức, người lao động.

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác dân chủ  trong quá trình công tác của các đơn vị, tiến hành công khai trong các hoạt động  tài chính, khen thưởng, tổ chức cán bộ, thực hiện tốt trong quá trình tiếp dân và  giải quyết khiếu nại, tố cáo. Không có đơn thư khiếu nại, tổ cáo trong nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 theo  đúng nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện đúng  quy định các nội dung liên quan giữa Thủ trưởng cơ quan với Công đoàn cơ sở và giữa Thủ trưởng cơ quan với công chức, viên chức, người lao động.

Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác  dân vận, kịp thời triển khai công thực hiện công tác dân vận theo sự chỉ đạo của  cấp trên; các đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội  Đảng đã đề ra về công tác dân vận của đơn vị phù hợp với nhiệm vụ chuyên  môn, với vai trò, chức năng của ngành về tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính  trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, qua đó đã phát huy việc triển khai  thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là thông qua các hình thức cổ động trực  quan, biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, hoạt động thể dục thể thao,  quảng bá du lịch, công tác gia đình để vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền,  vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ,  trách nhiệm của công dân đối với Đảng, Nhà nước; huy động mọi nguồn lực  trong Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác  dân vận được nâng lên, đã xác định nhiệm vụ dân vận là của cả hệ thống chính  trị, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tạo  được sự đồng thuận trong tập thể cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo thực hiện  QCDC cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt  động của cơ quan đơn vị; thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn đã  phối hợp tốt trong việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan đơn vị mình. Trong thời gian qua việc thực hiện  quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị luôn được công chức, viên  chức, nhân viên quan tâm; phần lớn phát huy được tính năng động, sáng tạo của  công chức, viên chức, tạo được niềm tin với cấp trên, yên tâm công tác, góp  phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan có tác động rất lớn đến tư tưởng của công chức, viên chức, nhân  viên hiệu quả công việc và lợi ích của cá nhân và tập thể trong đơn vị. Phần lớn  cán bộ công chức, viên chức, nhân viên phát huy được tinh thần góp ý xây dựng,  không sợ bị trù dập, lãnh đạo đơn vị được gần gũi với công chức, viên chức, nhân viên, lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh trong việc điều hành, xây dựng  cơ quan đơn vị vững mạnh.

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay1,838
  • Tháng hiện tại40,516
  • Tổng lượt truy cập1,444,739
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây