Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Chủ nhật - 26/06/2022 10:33 339 0
Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thời gian qua MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chủ tịch UBND TX. Bình Long Hoàng Thị Hồng Vân đối thoại với người dân ảnh hưởng dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài tại phường Phú Thịnh, TX. Bình Long
Chủ tịch UBND TX. Bình Long Hoàng Thị Hồng Vân đối thoại với người dân ảnh hưởng dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài tại phường Phú Thịnh, TX. Bình Long
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đưa các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào nhiệm vụ trong tâm công tác Mặt trận năm 2022.
Trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành các văn bản để triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thực hiện tại cơ quan và tại cấp huyện và cơ sở (Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT, ngày 13/01/2022 hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021; Hướng dẫn số 28/HD-MTTQ-BTT, ngày 14/01/2022 hướng dẫn Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở); phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân năm 2022 (trong đó có hướng dẫn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế)…. Phối hợp thực hiện tốt trách nhiệm của MTTQVN trong việc tham gia thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia tiếp nhận, kiến nghị tham nhũng; giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
Về công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Mặt trận các cấp chủ động tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các dự thảo luật, pháp lệnh, văn bản QPPL của địa phương liên quan hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân; về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả: đã tham gia góp ý được 60 đợt với 87 lượt văn bản (Riêng, MTTQVN tỉnh đã phối hợp tổ chức góp ý đối với 36 lượt văn bản. Trong đó: có 04 dự thảo Luật: Dự thảo thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thanh tra (sửa đổi); 10 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2022; 02 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và 20 văn bản dự thảo Chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương về việc đề nghị tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong tỉnh với các hình thức phong phú, thiết thực. Kết quả: đã tổ chức 77 cuộc với 535 lượt tổ chức, cá nhân tham gia, góp ý 105 ý kiến đối với dự thảo Luật; tập trung triển khai tổ chức chức lấy ý kiến các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp, Thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban tư vấn, Tổ tư vấn cấp huyện cấp xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế và công tác phòng, chống dịch bệnh của mỗi địa phương, đơn vị, tập trung các hình thức sau: Tổ chức  hội thảo chuyên đề; thông qua tiếp nhận các ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp bằng văn bản, qua Trang Thông tin điện tử, Trang fanpage của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Trang thông tin điện tử của các tổ chức thành viên, các trang, nhóm Facebook, Zalo ở khu dân cư….. Phần lớn các ý kiến góp ý đều thế hiện sự đồng tình và nhất trí cao việc xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung ý kiến góp ý tập trung về kỹ thuật trình bày, nội dung thể hiện trong từng khoản, điều, chương được trình bày trong dự thảo luật; đồng thời một số ý kiến đóng góp đề xuất, bổ sung thêm một số nội dung khác.
Tham gia tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. (Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Báo cáo tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW,  ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Báo cáo kết quả thực hiện các quy định về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - xã hội tỉnh…).
Công tác tham gia hoạt động đối thoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền: Việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định 845-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể Chính trị - Xã hội trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền” và việc thực hiện Quyết định 780-QĐ/TU ngày 13/9/2017 “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân” được MTTQVN các cấp quan tâm phối hợp thực hiện hiệu quả. Qua đó, đã tổ chức được 60 hội nghị góp ý, có 146 ý kiến góp ý, đến nay, cấp ủy Đảng, đã tiếp thu, giải trình được 89 ý kiến, 57 ý kiến còn lại thuộc nội dung phức tạp, liên quan nhiều cá nhân, tổ chức đang tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, xác minh trả lời kiến nghị theo quy định; góp ý thường xuyên và góp ý đột xuất 265 ý kiến; đối với tổ chức góp ý đối với cán bộ Đảng viên ở khu dân cư: đã tổ chức góp ý được 180 cuộc đối với 401 cán bộ, đảng viên với 164 ý kiến góp ý chuyên đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Các ý kiến này đều được tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp thu giải trình theo quy định. Về tổ chức hoạt động đối thoại với nhân dân: MTTQVN các cấp đã phối hợp với văn phòng cấp ủy, chính quyền tổ chức 16 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân với 743 lượt người dân tham dự, tiếp nhận 108 ý kiến, phản ánh. Các ý kiến này đều được người đứng dầu cấp ủy, Chính quyền tiếp nhận, chỉa đạo các ngành chức năng xác minh xử lý và thông tin cho nhân dân theo quy định.
Với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ các cấp đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Nguồn tin: Đoàn Tứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,744
  • Tháng hiện tại96,539
  • Tổng lượt truy cập1,398,602
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây