Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Chủ nhật - 19/02/2023 20:53 431 0
Giám sát và phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, giám sát đã được quy định trong Hiến pháp và trong một số văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước.
Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguồn ảnh: Bình Phước Online
Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ, tính xây dựng, và tính khoa học. Giám sát góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; phát hiện những nhân tố mới, những mặt tích cực để kịp thời phổ biến nhân rộng, góp phần  xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, làm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể… Từ đó, kiến nghị bổ sung, sửa đổi những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cuộc sống xã hội và đảm bảo tính hiệu quả; đồng thời góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát và phản biện xã hội. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh với vai trò là liên  minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, đã vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát việc thực hiện chính sách người có công, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, việc thực hiện chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; giám sát cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở địa phương; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thanh viên. Tỉnh ủy đã phê duyệt Chương trình giám sát và phản biện xã hội năm 2023, tập trung vào một số nội dung sau:

Về hoạt động giám sát:
1. Nội dung giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì:
- Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu; cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ gắn với việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số và Kết luận số 383-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025
- Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Giám sát Dự án xây dựng tuyến kết nối ĐT753B với đường Đồng Phú – Bình Dương (đoạn Lam Sơn đi Tân Phước).
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số.
- Giám sát việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
- Giám sát việc trả lời, giải trình, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND tỉnh.
- Giám sát việc thực hiện báo cáo phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh.

2. Nội dung do Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì: Giám sát thực hiện bữa ăn ca của người lao động trong doanh nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Nội dung do Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì: Việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh về Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

4. Nội dung do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì: Việc thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

5. Nội dung do Hội Nông dân tỉnh chủ trì: Việc thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Việc thực hiện Kết luận số 389- KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hội Nông dân với các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025.

6. Nội dung do Tỉnh Đoàn chủ trì: Việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Việc thực hiện Kết luận số 390-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học công nghệ và tham gia xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 – 2025.

7. Nội dung do Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì: Tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển HTX và công tác giải thể HTX ở địa phương.

Vể hoạt động phản biện xã hội:
- Khi có yêu cầu của các cơ quan chủ trì soạn thảo (dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Tỉnh ủy; dự thảo Đề án, Dự án, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong năm 2022...). Giao cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương với các tổ chức Chính trị - xã hội thống nhất giao đơn vị chủ trì thực hiện, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch phản biện xã hội.

- Căn cứ yêu cầu, tỉnh hình thực tế, điều kiện bảo đảm, tính chất, mức độ quan trọng của nội dung dự thảo cần phản biện xã hội, đơn vị chủ trì lựa chọn hình thức tổ chức phản biện xã hội được Quy định, hướng dẫn chi tiết tại Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- UBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; Thông trị số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

- Quá trình tổ chức phản biện các văn bản dự thảo cần đánh giá được các nội dung trọng tâm sau: Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; Sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực tiễn của đơn vị, địa phương; Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính khả thi của văn bản dự thảo; Dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của văn bảo dự thảo; Những vấn đề cần tập trung trao đổi, kiến nghị.

Nguồn tin: Đoàn Tứ - Ban DVTU

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,157
  • Tháng hiện tại69,062
  • Tổng lượt truy cập1,552,304
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây