UBND TỈNH: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2023

Thứ năm - 23/02/2023 04:07 513 0
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền vừa ký, ban hành Kế hoạch số 43/KH – UBND ngày 14/02/2023 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.
Mục tiêu của kế hoạch là: Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở sở nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; cụ thể hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” với phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởnggóp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch bao gồm 6 nội dung như sau:  

Một là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng ủy, của các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới; đồng thời, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế dân chủ như: Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 120 - KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 33/CT - TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Pháp lệnh số 34/2007/PL - UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ , phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ - CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ - CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động quan hệ lao động; Quyết định số 217 - QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định việc “Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - hội”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Luật thực hiện chủ cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023).

Hai là, rà soát phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, tham mưu công tác dân vận, dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra địa bàn, đơn vị được phân công; tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại UBND các , phường, thị trấn để giám sát đối với các hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện Quy chế dân chủ.

Ba là, chính quyền các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Triển khai thực hiện lồng ghép các nội dung công khai với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường công tác cải cách hành chính tại sở, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”, dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường, thị trấn duy trì nền nếp, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu giải quyết công việc nhanh, gọn, thuận lợi cho người dân. Đồng thời, phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về thực hiện Quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, gắn với công tác dân vận chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở từng quan, đơn vị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị cơ sở. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; Giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai lịch tiếp công dân, bố trí địa điểm, phân công cán bộ, công chức tiếp công dân và triển khai công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chính quyền cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, nâng cao hơn nữa mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân ở các địa phương trong toàn tỉnh. Tập trung khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cuộc vận động “xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh theo các văn bản của Chính phủ, các Bộ chuyên ngành, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trọng tâm là Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của  Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ 01/7/2023).

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo quy định. Trong đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo công khai, minh bạch những nội dung cán bộ, công chức, viên chức được biết, những việc công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, quan, đơn vị tổ chức có liên quan. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên kiểm tra, rà soát nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết đã hiệu lực pháp luật. Nâng cao vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy quyền làm chủ, khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động nâng cao hiểu biết về quyền nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan...

Năm là, chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy vai trò người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát theo chương trình, kế hoạch hằng năm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - hội; tổ chức thực hiện kiến nghị trả lời kiến nghị sau giám sát đầy đủ, kịp thời theo quy định. Công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, hội, các chế độ, chính sách có phạm vi tác động sâu rộng trong xã hội (trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nước) thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để lấy ý kiến Nhân dân; đồng thời, gửi đến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội lấy ý kiến phản biện theo quy định. Tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển đến. Nghiên cứu, đánh giá đầy đủ ý kiến đóng góp, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trước khi ban hành các chương trình, dự án, đề án, chế độ, chính sách theo quy định.

Sáu là, tăng cường thanh tra công vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành và phát huy dân chủ trong các quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý đối với các trường hợp có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và vi phạm quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu sở nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đầy đủ, hiệu quả theo Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, thông suốt, hiệu lực; các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch này trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện gắn với định kỳ theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/6/2023), 01 năm (trước ngày 20/11/2023) gửi về Sở Nội vụ tổng hợp và các báo cáo chuyên đề, đột xuất khi có yêu cầu.
File đính kèm

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,368
  • Tháng hiện tại69,273
  • Tổng lượt truy cập1,552,515
hcm bdv001 hcm bdv002
Liên kết


bien dao01bien dao02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây